ارتباط محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOs در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-5-2- ناهنجاری های عرضه های عمومی اولیه

در کنار مزایای گفته شده در ارتباط با ورود یک شرکت به بورس، اولین عرضه عمومی دارای ناهنجاری هایی نیز می باشد. اگرچه بعضی صاحبنظران این عرضه معتقدندکه این ناهنجاری ها چندان واقعی نبوده وتنها به گونه ظاهری در تحقیقات نمود می یابند(روبینستن[1]،2000). با این تفاصیل مهم ترین ناهنجاری های موجود در اولین عرضه عمومی” ارزش گذاری کمتر از واقع، افت قیمت در بلندمدت و عرضه های عمومی اولیه داغ” می باشند که به اظهار ساده تر ” بازده کوتاه مدت بالاتر از بازده بازار، بازده بلندمدت کمتر از بازده بازار و بازار پر رونق” می باشند. از میان ناهنجاری های مذکور، ارزش گذاری کمتر از واقع باتوجه به شیوع بیشتر، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع شده می باشد.

1-4-5-2- پدیده قیمت گذاری کمتر از واقع  

امروزه ادبیات تجربی درمورد عرضه های اولیه در مرحله تکامل قرار دارد. با در نظر داشتن تحقیقات، در اکثر کشورها پدیده عرضه به پایین تر از قیمت بازار پس از عرضه نظاره و اندازه آن در طول زمان متفاوت می باشد. مبانی تئوریک و مدلهای تجربی زیادی برای آزمون این پدیده مطرح گردیده می باشد. یکی از عوامل، بروز این پدیده را به وجود عدم تقارن اطلاعاتی میان ارکان IPO نسبت می دهند. با مطالعه تئوری های عدم تقارن اطلاعاتی در ارتباط با این پدیده نتایج قابل توجه زیر کسب شده می باشد:

  • بخش اعظم عرضه به پایین تر از قیمت بازار پس از عرضه، مربوط به عوایدی می باشد که سرمایه گذار آگاه (سرمایه گذاران نهادی) از شرکت در IPO کسب می کند و در نهایت سرمایه گذار ناآگاه (سرمایه گذاران خرد) بازدهی چندانی نمی تواند به دست آورد.
  • به گونه مقطعی تفاوت قیمت عرضه با قیمت بازار پس از عرضه، در نتیجه عدم اطمینان های قبلی سرمایه گذار از نحوه ارزش گذاری های عرضه های عمومی پیشین افزایش می یابد.
  • سرمایه گذاران آگاه دارای اطلاعاتی هستند که در صورت افشا (از طریق پیشنهاد قیمت) می تواند بر قیمت عرضه موثر باشد و به شرکت تامین سرمایه در کشف صحیح قیمت کمک می کند(تامین سرمایه امین، 1388:213).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

انحراف بسیار زیادی که در قیمت عرضه با قیمت بازار پس از عرضه نظاره می گردد. درطی زمان این ابهام را در اذهان به وجودمی آورد که آیا تئوریهای مبتنی بر اطلاعات، میتواند مفسر این پدیده باشند. پیش روی چنین پیش زمینه ای دو دیدگاه در مورد علت تفاوت قیمت عرضه با قیمت بازار آن پس از عرضه(در اولین روز) مطرح می گردد:

بن ونیست و اسپیندنت[2] (1989) بر لزوم عرضه به پایین تر از قیمت بازار تاکید نمودند. چنانچه متعهد پذیره نویس در استخراج اطلاعات به مقصود قیمت گذاری به صورت کارا اقدام کند. در این صورت عواید مورد انتظار ناشر حداکثر می گردد. در دیدگاه نمایندگی که مبتنی بر تحقیقات ریتر می باشد عرضه به پایین تر از قیمت بازار پس از عرضه، بر ماهیت خود انتفاعی شرکت تامین سرمایه تاکید دارد. در مکانیزم تحصیل اطلاعات بن ونیست و اسپیندنت، پذیره نویس در تعیین قیمت عرضه و تخصیص سهام IPO نیاز به اختیار و آزادی اقدام دارد. اختیار اقدام در تخصیص سهام ممکن می باشد مساله نمایندگی متعهد پذیره نویس پیش روی ناشر را وخیم تر نماید. بدلیل آنکه متعهد پذیره نویس دائما با با سرمایه گذاران نهادی مراوداتی خواهد داشت در حالی که با ناشر ارتباط چندانی ندارد؛ از این رو در قیمت گذاری و تخصیص سهام منافع     سرمایه گذاران نهادی برای وی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.

طبق فرضیه بازار های سرمایه کارا، قیمت سهام در هر لحظه از زمان منعکس کننده ارزش ذاتی سهام با در نظر داشتن اطلاعات موجود و مربوط می باشد، در حالی که وجود پدیده قیمت گذاری کمتر از واقع بیانگر این نکته می باشد که قیمت عرضه سهام عرضه های عمومی اولیه، ارزش ذاتی این سهام را منعکس نمی سازد (یتمن[3]،2001). پدیده قیمت گذاری کمتر از واقع سهام عرضه های عمومی اولیه برای نخستین بار در بازار سرمایه آمریکا و توسط ریلی[4](1973)، لوگو[5] (1973) و ایبوتسون[6] (1975) شناسایی گردید.

در این بین پژوهش ایبوتسون(1975) بیش از همه توجه همگان را به خود جلب نمود. ایبوتسون دریافت شرکت های که سهام خود را برای اولین بار و از طریق بورس اوراق بهادار به عموم مردم عرضه     می کنند، سهام را به قیمتی پایین تر از ارزش ذاتی عرضه می کنند. بگونه ای که بین قیمت عرضه و قیمت بازار در پایان ماه اول دادوستد اختلاف قابل توجهی هست. بعد از این پژوهش، ایبوتسون و جف[7] (1975)با مطالعه نمونه وسیع تر از پژوهش ایبوتسون در همان قلمرو زمانی، اظهار کردند که قیمت گذاری کمتر از واقع سهام عرضه های عمومی اولیه پدیده ای ادواری می باشد یعنی در دوره هایی که تعداد عرضه های عمومی اولیه در بازار زیاد می باشد( دوره های داغ عرضه های عمومی اولیه) قیمت گذاری کمتر از واقع بیشتر بوده و در دوره هایی که تعداد عرضه های عمومی اولیه در بازار کمتر می باشد(دوره های سرد عرضه های عمومی اولیه) اندازه قیمت گذاری کمتر از واقع،کمتر می گردد.

 

قیمت گذاری کمتر از واقع که در بعضی کشورها به رقمی معادل 388٪ می رسد(دستگیر و علیخانی،1385)، عبارت از ” مابه تفاوت قیمت فروش سهام اولین عرضه عمومی به سرمایه گذاران و قیمت نهایی آخرین معامله در اولین روز عرضه “(جانگویست،2004) و یا ” تغییر ایجاد شده در قیمت پایانی عرضه به روش بورس در بازار در پایان اولین روز معامله سهام ” می باشد(ریتر[8]،1986). به اظهار ساده، قیمت گذاری کمتر از واقع به حالتی اطلاق می گردد که در آن شرکت انتشار دهنده سهام، قیمت عرضه سهام را به گونه تعجب آوری بسیار پایین تر از قیمت بازار آن تعیین می نماید. به گونه ای که نخستین سرمایه گذاران اولین عرضه عمومی، تنها از مبادله سهام در روز اول خریداری آن بازده  قابل توجهی به دست می آورند(دستگیر و علیخانی بوانی، 1386).

تاکنون فرضیه های بسیاری برای پدیده قیمت گذاری کمتر از واقع سهام ذکر گردیده می باشد که مانند اکثر فرضیات در زمینه مالی وحسابداری، هیچ یک به تنهایی قادر به تبیین کامل آن نمی باشند. از یک دیدگاه، تئوری های موجود در زمینه ارزش گذاری کمتر از واقع را می توان به چهار گروه ” عدم تقارن اطلاعاتی، عوامل نهادی، عوامل نظارتی و عوامل رفتاری “تقسیم نمود که البته، مدل های مبتنی برعدم تقارن اطلاعاتی نسبت به سایرین ارجحیت دارد(جانگویست،2005). به عقیده ریتر این تئوری ها مانع الجمع نیستند؛ اما بعضی تئوری ها در بعضی کشورها بدلیل برخورداری از محیط اقتصادی،اجتماعی، سیاسی و فرهنگی متفاوت با سایر کشورها، مصداق نداشته و قدرت تبیین پدیده قیمت گذاری کمتر از واقع سهام عرضه های اولیه را ندارند. در این تئوری ها، فرض می گردد که یکی از طرفین درگیر در فرایند عرضه عمومی اولیه سهام، نسبت به سایرین اطلاعات بیشتری در اختیار دارد.

[1] -Rubinstein

[2] -Benveniste&Spindt

[3] -Yetman

[4] -Reilly

[5]– Logue

[6] -Ibbotson

[7] -Ibbotson&Jaffe

[8] -Ritter

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش پژوهش:

پژوهش جاری در پی یافتن پاسخی به این سوال می باشد که:

“آیا بین محافظه کاری و بازده غیر عادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه، ارتباط معکوس هست یا خیر؟”

و در صورت مثبت بودن پاسخ سوال فوق،” آیا سطوح عدم تقارن اطلاعاتی بین ذینفعان درگیر در فرایند عرضه های عمومی اولیه، بر ارتباط تصریح شده فوق تاثیر دارد یا خیر؟”

پایان نامه ارتباط محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOsدر بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOsدر بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری