ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-2- 4-  انتخاب الگوی مناسب مدل رگرسیونی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن این موضوع که در صورت  وجود ناهمگنی و یا تفاوت فردی  بین مشاهدات بهره گیری از داده های تابلویی منجر به نتایج  قابل اتکاتری می گردد لذا در این پژوهش برای تعیین همگنی و یا ناهمگنی بین مشاهدات و متعاقب آن  انتخاب   الگوی داده  تلفیقی  و یا  داده تابلویی با رویکرد مدل اثرات ثابت  از آزمون F  لیمر بهره گیری شده می باشد .آماره این آزمون تعیین می کند که آیا تفاوت گروهی  بین  مشاهدات هست  یا خیر .فرضیه صفر این آزمون بیانگر عدم وجود ناهمگنی بین مشاهدات  می باشد که تایید این فرضیه پژوهشگر را به بهره گیری از داده تلفیقی رهنمون می سازد همچنین فرضیه مقابل بیانگر وجود همگنی بین مشاهدات می باشد که تایید این فرضیه پژوهشگر را به بهره گیری از الگوی داده تابلویی با رویکرد مدل اثرات ثابت راهنمایی می نماید .به اظهار دیگر در صورت وجود ناهمگنی بین مشاهدات (تایید فرضیه صفر ) بهره گیری از روش داده تلفیقی  و در غیر اینصورت(رد فرضیه صفر ) بهره گیری از  روش داده تابلویی جهت تخمین مدل رگرسیونی مناسب می باشد .

اما از آنجایی که در الگوی داده تابلویی علاوه بر رویکرد اثرات ثابت ،رویکرد اثرات تصادفی نیز هست از این رو در صورت  رد فرضیه صفر در آزمون F لیمر ، لازم می باشد مدل مورد نظر از منظر بهره گیری و یا عدم بهره گیری از رویکرد اثرات تصادفی نیز مورد آزمون قرار گیرند تا اطمینان حاصل گردد ، نتایج حاصل از آزمون F لیمر (بهره گیری از مدل اثرات ثابت ) قابل اتکا می باشد .از این رو  و در راستای مطالعه این موضوع از آزمون بروش پاگان در این پژوهش بهره گیری شده می باشد.فرضیه صفر این آزمون بیانگر بهره گیری از الگوی داده تلفیقی و رد فرضیه صفر مبین بهره گیری از الگوی داده ترکیبی با رویکرد اثرات تصادفی می باشد. مسئله  قابل اغماص این می باشد که در صورتی که به گونه همزمان فرضیه صفر در آزمون هایF  لیمر و بروش پاگان رد گردد آنگاه پژوهشگر در انتخاب رویکرد اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی در یک دو راهی قرار می گیرد زیرا که در این حالت آزمونF  لیمر بر بهره گیری از رویکرد اثرات ثابت و آزمون بروش پاگان بر بهره گیری از رویکرد اثرات تصادفی تاکید می نماید .به همین منظوردر این پژوهش در  جهت رفع این مسئله از آزمون تصریح  هاسمن کمک گرفته شده می باشد . این آزمون که به تفضیل در فصل 3 به آن تصریح شده می باشد به مطالعه  مستقل بودن اثرات تصادفی از متغیرهای مدل می پردازد و بر پایه این فرض قرار داد که متغیرهای مدل با اثرات تصادفی همبستگی ندار ند .در این آزمون فرضیه صفر بیانگر کارایی مدل اثرات تصادفی و فرضیه مقابل بیانگر کارایی مدل اثرات ثابت  می باشد .

همانگونه که در جدول 17-4 نظاره می گردد:

  • با در نظر داشتن مقدار F لیمر (2.00979) گزارش شده در ارتباط با مدل رگرسیونی شماره (1)  و همچنین سطح معناداری ارائه شده پیش روی این آماره (0.000) فرض صفر مبنی بر انتخاب روش داده تلفیقی در سطح اطمینان 0.95 رد می گردد .همچنین از آنجایی که آماره بروش پاگان در مقدار بحرانی قرار ندارد و سطح معناداری ارائه شده پیش روی این آماره (0.3666) بزرگتر از 0.05 می باشد لذا فرضیه بهره گیری از روش داده تابلویی با رویکرد اثرات تصادفی در سطح اطمینان 0.95 رد می گردد . .بدین ترتیب با در نظر داشتن رد فرضیه بهره گیری از روش داده تلفیقی در آزمون F  لیمر و رد فرضیه بهره گیری از روش داده تابلویی با رویکرد تصادفی در آزمون بروش پاگان ،در این پژوهش از روش داده تابلویی با رویکرد اثرات ثابت جهت تخمین این مدل رگرسیونی شماره (1) بهره گیری شده می باشد .
  • با در نظر داشتن  مقدار F لیمر (1.9544) گزارش شده در ارتباط با مدل رگرسیونی شماره (2) و سطح معناداری ارائه شده پیش روی این آماره (0.000) ، فرض انتخاب روش داده تلفیقی در سطح اطمینان 0.95 رد می گردد .همچنین از آنجایی سطح معناداری ارائه شده پیش روی آماره بروش پاگان  (0.0.609) بزرگتر از 0.05 می باشد لذا فرضیه بهره گیری از روش داده تابلویی با رویکرد اثرات تصادفی در سطح اطمینان 0.95 رد می گردد . پس با در نظر داشتن رد فرضیه بهره گیری از روش داده تلفیقی در آزمونF  لیمر و رد فرضیه بهره گیری از روش داده تابلویی با رویکرد تصادفی در آزمون بروش پاگان ،در این پژوهش از روش داده تابلویی با رویکرد اثرات ثابت جهت تخمین این مدل رگرسیونی شماره (2) بهره گیری شده می باشد .
  • با در نظر داشتن مقدار F لیمر (2.4178) گزارش شده در ارتباط با مدل رگرسیونی شماره (3) و سطح معناداری ارائه شده پیش روی این آماره (0.000) ، فرض انتخاب روش داده تلفیقی در سطح اطمینان 0.95 رد می گردد .همچنین از آنجایی سطح معناداری ارائه شده پیش روی آماره بروش پاگان  (0.000) کوچکتر از 0.05 می باشد لذا فرضیه بهره گیری از روش داده تابلویی با رویکرد اثرات تصادفی در سطح اطمینان 0.95 تایید می گردد . پس با در نظر داشتن رد فرضیه بهره گیری از روش داده تلفیقی در آزمون F  لیمر و تایید  فرضیه بهره گیری از روش داده تابلویی با رویکرد تصادفی در آزمون بروش پاگان ، آزمون هاسمن با هدف تعیین بهره گیری از روش داده تابلویی با رویکرد اثرات ثابت و رویکرد اثرات تصادفی انجام گردید .نتایج این آزمون حاکی از رد فرض صفر مبنی بر بهره گیری از رویکرد اثرات تصادفی در سطح خطا 0.5 بوده می باشد .بدین ترتیب در این پژوهش از روش داده تابلویی با رویکرد اثرات ثابت جهت تخمین این مدل رگرسیونی شماره (3) بهره گیری شده می باشد .
  • با در نظر داشتن مقدار F لیمر (1.1346) گزارش شده در ارتباط با مدل رگرسیونی شماره (4) و سطح معناداری ارائه شده پیش روی این آماره (0.199) ، فرض انتخاب روش داده تلفیقی در سطح اطمینان 0.95 تایید می گردد پس در این پژوهش از روش داده تلفیقی جهت تخمین این مدل رگرسیونی شماره (4) بهره گیری شده می باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی
  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و نرخ بازده غیر عادی
  • تعیین تأثیر و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
  • ارائه راه کارهایی به مقصود بهبود استانداردهای حسابداری با در نظر داشتن نتایج پژوهش 

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری