ارتباط ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

قسمتی از متن پایان نامه :

4.3.2 آزمون فرضیه دوم: مطالعه ارتباط معیارهای نوسانات سود و ریسک شرکت

فرضیه دوم این پژوهش به این شکل می باشد: “نوسانات سایر اجزای سود جامع با ریسک بازار شرکت ارتباط معنی­داری دارد.”هدف از آزمون فرضیه­ی حاضر، مطالعه ارتباط­ی نوسانات سایر اجزای سود جامع با ریسک بازار شرکت می باشد که از طریق مدل­های 3-1، 3-2 و 3-3 آزمون می­گردد­.

برای مطالعه این فرضیه از متغیرهای بتای هر سهم، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه، نسبت جریان وجه نقد عملیاتی به بدهی جاری، انحراف معیار سود خالص، انحراف معیار سود جامع و مابه­التفاوت انحراف معیار سود خالص از سود جامع، به عنوان معیار نوسانات سایر اجزای سود جامع، بهره گیری شده می باشد. آمارهای توصیفی مربوط به این متغیرها در جدول 4.4 ارائه شده می باشد.

میانگین (میانه) بتا هر سهم، 0.43 (0.36) می باشد. کوچکتر بودن میانگین (میانه) بتا از 1 بیانگر آن می باشد که شرکت­های نمونه به گونه متوسط دارای ریسک سیستماتیک پایین­تری نسبت به بازار، در طی دوره پژوهش هستند. میانگین (میانه) نسبت بدهی به حقـوق صاحبان سهام 2.43 (1.84) اسـت که نشان می دهد، شرکت­های نمونه بیشتر از طریق بدهی به تأمین مالی پرداخته­اند. میانگین (میانه) نسبت جریان وجه­نقد عملیاتی به بدهی جاری نیز برابر با 0.42 (0.24) می باشد.وجود تفاوت زیاد بین میانگین و میانه حاکی از آن می باشد که مشاهدات مربوط به این متغیر دارای نقاط پرت می باشد که لازم می باشد قبل از برازش مدل­ها اثر آنها را از بین برد.

به مقصود تعیین ارتباط­ی بین نوسانات سایر اجزای سود جامع (که از طریق مابه­التفاوت نوسانات سود جامع و سود خالص محاسبه می­گردد) و ریسک بازار شرکت، دو آزمون به تبیین زیر انجام گردید:

آغاز به مطالعه این موضوع پرداخته گردید که کدام یک از معیارهای نوسانات سود (یعنی سود خالص و سود جامع) ارتباط­ی قوی­تری با ریسک بازار شرکت دارند؟ هدف از این مطالعه آن بود تا معین گردد نوسانات سود خالص توضح دهنده­ی بهتری برای ریسک بازار شرکت می باشد یا نوسانات سود جامع.

و سپس به این سوال پاسخ خواهد داده گردید که آیا بین نوسانات سایر اجزای سود جامع و ریسک بازار شرکت ارتباط معنی­داری هست یا خیر؟ همانطور که در فصل سوم نیز اظهار گردید، هدف از طرح این سوال آن می باشد تا معین گردد که ارائه­ی سایر اجزای سود جامع ذیل صورت سود (زیان) دوره منجر به افزایش ریسک شرکت می­گردد یا خیر.

اما برای انجام آزمون­های فوق و با در نظر داشتن مطالب ارائه شده در مباحث آماری فصل سوم، لازم می باشد برای برازش مدل­های با داده­های ترکیبی، مراحلی طی گردد تا از صحت نتایج آماری آن اطمینان حاصل گردد. نتایج حاصل از انجام مراحل مذکور برای فرضیه­ی دوم این پژوهش عبارتند از:

  1. آزمون نرمال بودن داده­ها: برای انجام آزمون نرمال بودن داده­ها از آزمون آماری جارک- برا بهره گیری گردید. نتیجه حاصل از این آزمون نشان داد که مشاهدات از توزیع نرمال برخوردار نیستند. لذا حسب مورد، از تبدیلات باکس- کاکس و جانسون برای نرمال کردن داده­ها بهره گیری گردید. پس از نرمال سازی نتایج آزمون جارک- برا به تبیین جدول 4.5 می­باشد.
  2. آزمون مانایی داده­ها: به مقصود اطمینان از مانایی داده­ها در طی دوره­ی پژوهش از آزمون­های ریشه واحد بهره گیری گردید. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که که مشاهدات در طی دوره­ی پژوهش مانا هستند.
  3. آزمون لیمر: برای انجام این آزمون آغاز هر یک از مدل­های 3-1، 3-2 و 3-3 با در نظر گرفتن اثرات ثابت برازش داده شدند و سپس آزمون لیمر بر روی آنها انجام گردید. نتایج حاصل از این آزمون در جدول 4.6 ارائه شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

براساس مطالعات اکتشافی و مطالب مطرح شده و پرسش آغازین ارائه شده در قسمت انتهایی اظهار مسئله پرسش­های زیر قابل طرح می باشد:

  1. آیا سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد؟
  2. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع[1] با ریسک بازار شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  3. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  4. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعددارد؟
  5. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی سود خالص دوره بعد دارد؟

[1] . در این پژوهش معیار محاسبه نوسانات سایر اجزای سود جامع برابر می باشد با مابه­ التفاوت نوسانات سود جامع و سود خالص.

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه - تز - رشته حسابداری