ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3-2-2- نظریه روان شناختی

در توجیه خلاف قاعده‌های بازار سرمایه بعضی از پژوهشگران مکتب مالی رفتاری با اتکا به نظریه‌های حاکم بر روانشناسی مدل‌هایی مانند مدل باربریز، شلایفر و ویشنی، مدل دانیل، هرشلیفر و سابرامانیام ارائه نمودند که بر خطاهای ادراکی، به عنوان عاملین تأثیرگذار در تصمیمات سرمایه گذاران و  نتایج بازار تاکید می‌نمودند .از این رو در ادامه به مطالعه این دو مدل خواهیم پرداخت

1-5-3-2-2- مدل باربریز، شلایفر و ویشنی

باربریز، شلایفر و ویشنی[1] عنوان می‌کنند که شواهد تجربی غیرعادی نظاره شده، به دلیل خطاهای سیستماتیکی می باشد که سرمایه‌گذاران در زمان شکل دادن به انتظارات خود در مورد جریانات نقدی آتی، مرتکب می شوند. آن‌ها عقیده دارند که سرمایه‌گذاران در بازار تحت تأثیر دو اریب رفتاری مهم هستند.

1- اریب نمایندگی[2]، که نخستین بار توسط کاهنمن و تیورسکی (۱۹۷۲) اظهار گردید. تحت تأثیر این اریب رفتاری افراد به الگوهای جدید داده‌ها، وزن زیادی می‌دهند اما به منبع داده‌ها، وزن کمی می‌دهند. این مفهوم نخستین بار توسط کاهنمن و تیورسکی در مقاله مشهوری که در سال ۱۹۷۲ منتشر کردند معرفی گردید. در این مقاله آنان اریب نمایندگی را به این شکل تعریف نمودند: شخصی که تحت تأثیر اریب رفتاری نمایندگی قرار دارد احتمال رخداد یک حادثه نامطمئن را بر اساس میزانی که آن حادثه الف) از لحاظ ویژگی‌های اصلی مشابه جامعه بالاتر خود می باشد و یا ب) خصوصیات برجسته فرایندی که از طریق آن ایجاد شده می باشد را منعکس می‌نماید، ارزیابی می کند. افراد معمولاً احتمال رخداد حادثه الف را بر اساس شباهت این حادثه با حادثه ب ارزیابی می‌کنند (کاهنمن و تیورسکی، ۱۹۷۴). آنان عقیده دارند که اریب رفتاری نمایندگی موجب می گردد که قضاوت افراد در مورد احتمال رخداد رویدادها، از قاعده بیز تبعیت ننماید هرش شفرین[3] اریب نمایندگی را تکیه بر کلیشه‌ها[4] تعریف می کند و معتقد می باشد که این اریب رفتاری تأثیر برجسته‌ای در پیش‌بینی‌های مالی افراد دارد (شفرین[5]، ۲۰۰۵). دی بونت در سال ۱۹۹۸ به این نتیجه رسید که تجزیه و تحلیل سرمایه گذاران بر اساس موفقیت یا شکست اخیرشان در پیش بینی سود اریب دار می‌باشد، که این امر از خصوصیات تصمیمات کلیشه‌ای می‌باشد. (کاناداسون[6]، ۲۰۰۳).

2- اریب محافظه‌کاری[7]، که به ادوارد (۱۹۶۸) نسبت داده می گردد، اظهار می کند که افراد در مواجه با شواهد و داده‌های جدید، الگوهای قبلی خود را به کندی اصلاح می‌کنند. به بیانی دیگر اریب رفتاری محافظه‌کاری فرایندی ذهنی می باشد که در تحت آن افراد هنگام دریافت اطلاعات جدید بر دیدگاه‌ها و پیش‌بینی‌های قبلی خود اصرار می‌ورزند به نظر هیرشلیفر از آنجا که پردازش اطلاعات جدید و انطباق عقاید با آن از لحاظ ذهنی مشکل و هزینه بر می باشد، افراد معمولاً به اطلاعات آماری و پیچیده وزن کمتری می‌دهند.

2-5-3-2-2- مدل دانیل، هرشلیفر و سابرامانیام

دانیل، هرشلیفر و سابرامانیام[8] مدل رفتاری دیگری را ارایه نمودند. در مدل ارایه گردیده از سوی آنان، دو گروه سرمایه‌گذار وجود دارند: سرمایه‌گذاران خردگرا [9] و سرمایه‌گذاران بیش از حد مطمئن به خود[10]. سرمایه‌گذاران خردگرا در معرض اریب‌های قضاوتی قرار نمی‌گیرند. اما سرمایه‌گذاران بیش از حد مطمئن به خود، که قیمت سهام توسط آنان تعیین می گردد، به تحت تأثیر دو اریب رفتاری قرار دارند:

1- اریب اعتماد بیش از اندازه[11] :که منجر می گردد آنان در تصمیم گیری‌های خود به اطلاعات شخصی خود در خصوص ارزش سهام، اعتماد بیش از اندازه داشته باشند، به خصوص اگر این اطلاعات را با کوشش زیاد به دست آورده باشند. . بعضی، اعتماد بیش از اندازه سرمایه‌گذاران را دلیل اصلی حجم فزاینده تقاضا در بازارهای مالی دارای حباب سفته‌بازی[12] می‌دانند (پامپیان[13] ،۲۰۰۶). تلفیق اطمینان بیش از حد[14] و خوش بینی باعث می گردد افراد نسبت به قابلیت اعتماد و اعتبار دانش خود مبالغه نموده، ریسک را کوچک شمرده و در مورد توانایی‌هایشان در حوادث اغراق نمایند. این امر منجر به افزایش نوسانات قیمت سهام، افزایش حجم معاملات و حباب‌های سفته بازانه می گردد. با افزایش اعتماد به نفس ریسک پذیری در افراد بالاتر می‌رود (جانسون و دیگران[15]، ۲۰۰۲).

2– اریب خود اسنادی[16]: این اریب رفتاری باعث می گردد به اطلاعات عمومی، به خصوص زمانی که با اطلاعات شخصی آنان در تضاد باشند، اهمیت کمتری بدهند. تحت تأثیر این اریب رفتاری افراد موفقیت‌هایشان را به خود و شکست‌هایشان را به عوامل محیطی نسبت می‌دهند. این اریب رفتاری در زمره تورش های خودفریبی[17] قرار می‌گیرد. تورش های خودفریبی اریب‌های رفتاری هستند که در آن‌ها افراد به دنبال راه‌هایی می‌گردند که پیامد تصمیم گیری‌های گذشته خود را توجیه نمایند و بدین ترتیب بتوانند تکریم دیگران را به خودشان جلب کنند (هیرشلیفر، ۲۰۰۱). دانیل و همکاران (۱۹۹۸) در مقاله‌ای با عنوان روا نشناسی سرمایه گذار و عکس‌العمل بیش از حد و کمتر از حد پدیده اریب خود اسنادی را شناسایی نمودند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]Barberis, Shleifer and Vishny

[2]Representativeness Bias

[3]Hersh shefrin

[4]Stereotypes

[5]Shefrin, H

[6]Kannadhasan

[7]Conservatism Bias

[8]Daniel, Hirshleifer and Subrahmanyam

[9]Informed Investors

[10]Uninformed Investors

[11]Overconfidence

[12]Speculative Bubble

[13]Pompian, M

[14]Overconfidence

[15]Johnston

[16]Self-Attribution

[17]Self Deception

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی
  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و نرخ بازده غیر عادی
  • تعیین تأثیر و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
  • ارائه راه کارهایی به مقصود بهبود استانداردهای حسابداری با در نظر داشتن نتایج پژوهش 

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید