عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

قسمتی از متن پایان نامه :

5.2.3 نتایج آزمون فرضیه سوم: نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت ارتباط معناداری دارد.

همان­گونه که در فصل چهارم پژوهش نیز به آن تصریح گردید، به مقصود انجام آزمون فرضیه­ی فوق، سه آزمون طراحی گردید. در آزمون اول، مدل سود باقیمانده اولسان (1995) که به عنوان مدل معیار برگزیده شده بود مورد آزمون قرار گرفت. هدف از این آزمون، مطالعه ارتباط­ی بین ارزش دفتری و سود غیر عادی با قیمت بازار سهام شرکت بود. مطابق با ادبیات موجود در این زمینه، گمان می­رفت که بین ارزش دفتری و سود غیر عادی با قیمت بازار سهام شرکت ارتباط­ی مثبت و معنی­داری وجود داشته باشد. همچنین پیش­بینی می­گردید که ضریب BVE نزدیک به یک باشد. پس از انجام آزمون مذکور وجود ارتباط­ی مثبت و معنی­دار بین ارزش دفتری و سود غیرعادی با قیمت بازار سهام شرکت به اثبات رسید اما بر خلاف آن چیز که انتظار می­رفت، ضریب ارزش دفتری نزدیک به یک نبود.

آزمون دوم نیز به این شکل انجام گردید که آغاز معیارهای ریسک حسابداری به مدل معیار اضافه گردید تا تأثیر معیارهای ریسک حسابداری بر قیمت بازار سهام در نظر گرفته گردد. بر این اساس مدل­های 3-5 و 3-6 برآورد و مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از برازش مدل­های مذکور نشان داد که بین معیارهای نوسانات سود (یعنی سود خالص و سود جامع) با قیمت بازار سهام شرکت ارتباط­ی منفی و معنی­داری هست. منفی بودن ارتباط­ی بین معیارهای نوسانات سود با قیمت بازار سهام شرکت مطابق با ادبیات پژوهش و قابل انتظار بود. وجود ارتباط­ی منفی بین معیارهای نوسانات سود و قیمت بازار سهام شرکت نیز حاکی از آن می باشد که با افزایش نوسانات سود، ریسک شرکت افزایش (این موضوع پس از آزمون فرضیه­ی دوم نیز به اثبات رسید) و قیمت بازار سهام شرکت کاهش پیدا می­کند. اما نکته­ی جالب توجه آن بود که با مقایسه­ی ضرایب رگرسیونی معیارهای نوسانات سود در مدل­های 4-5 و 4-6 این نتیجه حاصل می­گردد که ارتباط­ی بین نوسانات سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت قوی­تر از ارتباط­ی بین نوسانات سود خالص با قیمت بازار سهام شرکت می باشد.بر این اساس و با در نظر داشتن پیشینه مطروحه در فصل دوم، نتایج این آزمون با نتایج حاصل از پژوهش هادر و همکاران (2006) مطابقت دارد.

در نهایت، نتایج حاصل از آزمون سوم نشان داد که نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت ارتباط­ی معنی­داری ندارد. لذا فرضیه­ی سوم پژوهش در سطح اطمینان 95% پذیرفته نشد. همچنین خاطر نشان می گردد که با در نظر داشتن پیشینه مطروحه در فصل دوم، نتایج این آزمون با نتایج حاصل از پژوهش بارث و همکاران (1995) همخوانی دارد.

5.2.4 نتایج آزمون فرضیه­ چهارم: سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی جریان وجه ­نقد عملیاتی آتی دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به مقصود انجام آزمون فوق دو مدل 3-8 و 3-9 طراحی شدند. نتایج حاصل از برازش مدل­های رگرسیونی نشان داد که سود خالص دارای ارتباط­ی معنی­داری با جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعداست در حالی­که سود جامع، ارتباط­ی معنی­داری با جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعدندارد. این موضوع مؤید آن می باشد که سود خالص قدرت پیش­ بینی­ کنندگی بیشتری نسبت به سود جامع دارد. به علاوه، برخلاف انتظاری که می­رفت تا ضرایب سود خالص و سود جامع مثبت باشند، پس از برازش مدل­ها، هر دو، دارای علامت منفی شدند. این موضوع شاید بدین علت باشد که با گزارش سود بیشتر در دوره­ی جاری، شرکت­ها ناچار به پرداخت سود تقسیمی[1] و مالیات بیشتر (با در نظر داشتن شرایط بازار، انتظارات سهامداران و قوانین مالیاتی در ایران) در دوره­­ی بعدی ­گردند، که هر دوی این موضوع منجر به خروج وجه نقد از شرکت و درنتیجه کاهش جریان وجه نقد عملیاتی در دوره­ی آتی می­گردد. پس، با عنایت به نتایج بدست آمده، فرضیه چهارم پژوهش مبنی بر قدرت پیش بینی کنندگی بیشتر سود خالص نسبت به سود جامع در پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی آتی، در سطح اطمینان 90%، پذیرفته می­گردد.

همچنین خاطر نشان می گردد که نتایج حاصل از این آزمون مشابه با نتایج پژوهش دالیوال و همکاران (1999) و بر خلاف نتایج کاناگارتنام و همکاران (2009) می باشد.

[1].بر طبق ماده 90 قانون تجارت، تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جائز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های پژوهش:

براساس مطالعات اکتشافی و مطالب مطرح شده و پرسش آغازین ارائه شده در قسمت انتهایی اظهار مسئله پرسش­های زیر قابل طرح می باشد:

  1. آیا سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد؟
  2. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع[1] با ریسک بازار شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  3. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  4. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعددارد؟
  5. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی سود خالص دوره بعد دارد؟

[1] . در این پژوهش معیار محاسبه نوسانات سایر اجزای سود جامع برابر می باشد با مابه­ التفاوت نوسانات سود جامع و سود خالص.

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید