ارتباط ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

قسمتی از متن پایان نامه :

2.3.3 مفاهیم نگهداشت سرمایه

مفهوم حفظ سرمایه این می باشد که محاسبه و شناخت سود، به حفظ سرمایه و بازیافت بهای منقضی­شده موکول شده می باشد. بازده حاصل از سرمایه (سود) چیزی متفاوت از بازده سرمایه­گذاری (بازیافت بها) می باشد. دو مفهوم اصلی از حفظ سرمایه یا بازیافت بها را می­توان در قالب واحد پول (سرمایه­ی مالی) و در قالب واحد قدرت خرید عمومی (سرمایه­ی فیزیکی) اظهار نمود. پس، چهار مفهوم از حفظ سرمایه را ارائه می­نماییم:

 1. نگهداری پول: سرمایه­ی مالی که بر حسب واحد پول محاسبه گردد،
 2. نگهداری یا حفظ قدرت خرید عمومی پول: سرمایه­ی مالی که بر حسب واحد قدرت خرید محاسبه می­گردد،
 3. قدرت خرید عمومی، نگهداری یا حفظ ظرفیت تولید: سرمایه­ی فیزیکی که بر حسب واحد قدرت خرید محاسبه می­گردد،
 4. نگهداری یا حفظ ظرفیت تولید: سرمایه­ی فیزیکی که بر حسب واحد پول محاسبه می­گردد.

عبارت نخست بدین معنی می باشد که سرمایه­ی مالی را که مالکان سرمایه­گذاری (یا سرمایه­گذاری مجدد) نموده­اند، حفظ می­شـود. از دیـدگاه مفهوم نگهداری یا حفظ پول، سـود برابر اسـت با تغییر در خالص دارایی­هایی که با در نظر داشتن داد و ستدهای سرمایه­ای که بر حسب دلار اظهار می­شوند، تعدیل گردد. حسابداری سنتی که برای تعیین ارزش دارایی­ها و بدهی­ها از بهای تاریخی بهره گیری کند با مفهوم نگهداری پول سازگار می باشد.

عبارت دوم بدین معنی می باشد که قدرت خرید سرمایه­ی مالی که به وسیله­ی مالک سرمایه­گذاری (یا سرمایه­گذاری مجدد) می­گردد، حفظ می­گردد. از دیدگاه قدرت خرید عمومی و حفظ ارزش پول، سود برابر می باشد با تغییر در خالص دارایی­ها که با در نظر داشتن داد و ستدهای سرمایه­ای تعدیل می­گردد و برحسب همان واحد قدرت خرید پول اظهار می­گردد. صورت­های مالی مبتنی بر بهای تاریخی که براساس سطح عمومی قیمت تعدیل شوند با مفهوم حفظ ارزش پول و قدرت خرید عمومی سازگار می باشد.

عبارت سوم بدین معنی می باشد که توان یا ظرفیت تولید فیزیکی شرکت حفظ گردد. تفسیرهای عبارت خاص “ظرفیت تولید” متفاوت­اند. “گزارش سندی­لند[1]” در انگلستان ظرفیت تولید را به صورت زیر تفسیر نمود:

“مقصـود از ظرفیت تولید و شیوه­ای که می­توان آن را دست­نخورده حفظ نمود چیست؟ ما درمورد­ی شیوه­ی محسابه­ی این عدد پیشنهادهای زیادی را دریافت نموده­ایم که می­توان آن را در سه تعریف از ظرفیت تولید طبقه­بندی نمود:

 • ظرفیت تولید را می­توان به صورت دارایی­های فیزیکی تعریف نمود که متعلق به یک شرکت می باشد، به گونه­ای که سود می­تواند به صورت مبلغی باشد که بتوان آن را توزیع نمود، البته پس از تأمین یا جایگزین کردن دارایی­های فیزیـکی که شرکت نگهـداری می­نماید (زیرا این دارایی­ها به مصرف می­رسند یا فرسوده می­شوند).
 • ظرفیت تولید را می­توان بدین­گـونه تعریف نمود: ظرفیت کالاها یا خدمات در سـال بعد به گونه­ای که، از نظر حجم، همانند اندازه تولید سال جاری باشد.
 • ظرفیت تولید را می­توان بدین­گونه تعریف نمود: توان تولید کالاها و خدمات در سال بعد به گونه­ای که، از نظر ارزش، همانند تولید سال جاری باشد.

اگرچه در تعریف نخست از ظرفیت تولید که بر حسب “همان دارایی­ها” ارائه می­گردد، پیشرفت فناوری نادیده گرفته می­شـود؛ اما در تعریف بعـد از “همان حجم تولید” و “تولیداتی با همان ارزش” بهره گیری می­­گردد و در نتیجه به پیشرفت فناوری توجه می­نمایند. حفظ ظرفیت تولید عبارت می باشد از دیدگاه مبتنی بر حفظ سرمایه که در آن سیستم حسابداری مبتنی بر ارزش جاری می باشد و در صورت­های مالی دارایی­ها و بدهی­ها بر مبنای ارزش جاری ارائه می­شوند.

سرانجام، در چهارمین مفهوم حفظ یا نگهداشت سرمایه، موضوع نگهداری و حفظ ظرفیت تولید فیزیکی سازمان مطرح می باشد که بر حسب واحد قدرت خرید (همانند سال قبل) اظهار می­گردد. حسابداری مبتنی بر ارزش جاری که با در نظر داشتن سطح عمومی قیمت تعدیل می­گردد از مفهوم حفظ سرمایه بهره گیری می­کند که مبتنی بر قدرت خرید عمومی و حفظ ظرفیت یا توانایی تولید می باشد (بلکویی[2]، 2000).

در مثال زیر اثر هر یک از چهار مفهوم حفظ و نگهداشت سرمایه را در صورت سود (زیان) نشان می­دهیم. فرض کنید ارزش خالص دارایی­های شرکت در آغاز دوره 2000 دلار و در پایان دوره 3000 دلار باشد. همچنین فرض کنید که برای حفظ ظرفیت تولید فیزیکی و واقعی شرکت، خالص دارایی­ها به مبلغ 2500 دلار بایستی خریداری گردد و نیز فرض کنید که در طی این دوره، سطح عمومی قیمت 10 درصد افزایش یافته می باشد. از دیدگاه هر یک از چهار مفهوم نگهداری سرمایه، سود شرکت به صورت زیر خواهد بود:

 1. حفظ ارزش پول: 1000 دلار= 2000 دلار – 3000 دلار
 2. حفظ قدرت خرید عمومی: 800 دلار = ] ( 2000 ×1) + 2000 [ – 3000 دلار
 3. حفظ ظرفیت تولید: 500 دلار= 2500 دلار – 3000 دلار
 4. حفظ ظرفیت تولید، قدرت خرید عمومی: 250 = ]( 2500 ×1) + 2500 [- 3000 دلار

پس، سود حسابداری 1000 دلار، سود حسابداری تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت 800 دلار، سود مبتنی بر ارزش جاری 500 دلار و سود مبتنی بر ارزش جاری تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت 250 دلار می باشد.

[1].Sandiland Report

[2] . Belkaoui

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های پژوهش:

براساس مطالعات اکتشافی و مطالب مطرح شده و پرسش آغازین ارائه شده در قسمت انتهایی اظهار مسئله پرسش­های زیر قابل طرح می باشد:

 1. آیا سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد؟
 2. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع[1] با ریسک بازار شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
 3. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
 4. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعددارد؟
 5. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی سود خالص دوره بعد دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] . در این پژوهش معیار محاسبه نوسانات سایر اجزای سود جامع برابر می باشد با مابه­ التفاوت نوسانات سود جامع و سود خالص.

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه - تز - رشته حسابداری