عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

13-1- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش :

(1) عدم تقارن اطلاعاتی :

اطلاعات نامتقارن در واقع حالت خاصی از اطلاعات ناکامل می باشد که در اکثر مسائل اقتصادی شایع می باشد. اطلاعات نامتقارن به این معنی می باشد که یک نفر از طرفین معامله اطلاعاتی در اختیار دارد و طرف دیگر معامله آن اطلاعات را در اختیار ندارد و کسب اطلاع از آن پرهزینه می باشد.در ادبیات حسابداری و اقتصادی مسأله عدم تقارن اطلاعات معمولاً در دو گروه عمده تقسیم بندی می گردد. دسته اول مسائلی می باشد که در آن یک طرف مبادله از اطلاعات طرف دیگر بی خبر می باشد درحالیکه آن اطلاعات می توانست بر تصمیم وی اثر بگذارد. این دسته با عنوان اطلاعات پنهان شناخته می شودو این موضوع  زمینه گزینش نادرست را فراهم می آورد .دسته دوم مربوط به حالاتی می باشد که یک طرف مبادله اعمالی را انجام می دهد که بر طرف دیگر پوشیده می باشد اما بر رفاه طرف دوم نیز تأثیرگذار می باشد. از این دسته به عنوان اقدام پنهان نام برده می گردد.و این امر زمینه خطر اخلاقی را فراهم می اورد .بدین ترتیب هر چقدر عدم تقارن اطلاعاتی افزایش یابد اندازه خطر اخلاقی و همچنین گزینش نادرست افزایش می یابد .

(2) محافظه کاری :

محافظه کاری عبارت می باشد از تایید پذیری متفاوت برای شناسایی در آمدها و هزینه ها که منجر به کم نمایی سود ودارایی می گردد .در ادبیات حسابداری مفهوم محافظه کاری را معمولاً در دوگروه عمده تحت عنوان محافظه کاری مشروط و غیر مشروط دسته بندی می کنند . محافظه کاری غیر مشروط از بکارگیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می گردد که سود را به گونه ای مستقل از اخبار اقتصادی جاری ،می کاهند و انگیزه اصلی از بکارگیری این نوع محافظه کاری کاهش سختی های مرتبط به محاسبه دارایی ها و بدهی ها می باشد . اما در محافظه کاری مشروط بر شناسایی به موقع اخبارهای بد نسبت به اخبار خوب در سود تاکید می گرددو انگیزه اصلی بهره گیری از چنین رویکردی ،خنثی  کردن انگیزه مدیران در ارائه اطلاعات جانبدارانه می باشد .

(3) بازده غیر عادی :

تفاوت بین بازده واقعی و بازده بدون احتساب رویدادهای مورد نظر(بازده مورد انتظار)

(4)کیفیت اقلام تعهدی :

اقلام تعهدی که از تفاوت بین سود حسابداری و جریان نقد حاصل از عملیات بدست می آید یکی از معیارهای مهم برای تشخیص کیفیت سود می باشد  به اظهار دیگر کیفیت اقلام تعهدی اندازه نقدشوندگی اقلام تعهدی سود تصریح دارد .هر چقدر درجه نقد شوندگی اقلام تعهدی بیشتر باشد کیفیت اقلام بالاست .

(5) نوسانات سود :

نوسانات سود معیاری برای هموار سازی و مدیریت سود می باشد .این معیار بیانگر این مهم می باشد که اندازه از تغییرات و نوسانات سود بوسیله جزء حسابداری سود (اقلام تعهدی)کاهش می یابد . این نوع از هموارسازی سود(کاهش نوسانات سود ) توسط مدیریت صورت می‌گیــــرد و مدیریت بعضی از رویدادها و وقایع اقتصادی را کنترل می کند و روی آنها تاثیر می‌گذارد.

(6) اقلام تعهدی اختیاری :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اقلام تعهدی اختیاری به بخش تعهدی سود تصریح دارد و به عنوان یکی از معیارهای مهم تخمین و اندازگیری اختیار مدیریت در تعیین سود به شمار می رود  زیرا که اقلام تعهدی اختیاری فرصت دستکاری سود را فراهم می کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی
  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و نرخ بازده غیر عادی
  • تعیین تأثیر و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
  • ارائه راه کارهایی به مقصود بهبود استانداردهای حسابداری با در نظر داشتن نتایج پژوهش 

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید