شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 ارتباط محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOs در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-5- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش

فرضیه اول این پژوهش بیانگر این می باشد که بین محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه ارتباط معکوس هست. برای آزمون این فرضیه، آغاز از مدل گیولی و هاین بعنوان شاخصی برای اندازه گیری محافظه کاری شرکت ها که مبتنی بر اقلام تعهدی می باشد، بهره گیری گردید. در ادامه بازده غیر عادی تعدیل شده هم بعنوان متغیر وابسته، با بهره گیری از متدولوژی استاندارد بکار رفته در تحقیقات آگاروال، لیل و هرناندز، چان و همکاران و کولی و سورت محاسبه و برای آزمون فرضیه مبتنی بر آن، از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره بهره گیری گردید. مقادیر محاسبه شده برای سهام عرضه های اولیه در بازه زمانی 1382 تا 1391 نشان داد که این سهام در بازه زمانی چهار هفته بعد از تاریخ عرضه، بطور متوسط 07/26 درصد بازده اولیه عادی(تعدیل نشده) و 61/19درصد بازده اولیه غیرعادی (تعدیل شده) ایجاد کرده اند. به مقصود مطالعه مفروضات کلاسیک رگرسیون خطی آزمون­هایی همچون، دوربین- واتسون برای مطالعه نرمال بودن خطاها، کولموگروف- اسمیرنوف برای مطالعه نرمال بودن متغیر­ها، وایت برای مطالعه عدم وجود ناهمسانی واریانس و VIF برای آزمون استقلال (عدم همبستگی) بین متغیر­های پژوهش بهره گیری گردید. در پایان جدول ضرایب همبستگی (جدول 8-4) نشان داد که ارتباط­ای منفی بین اندازه محافظه کاری و متغیر بازده غیرعادی کوتاه مدت (تعدیل شده ) به عنوان متغیر وابسته هست، و این ارتباط در سطح اطمینان 95 درصدی معنا­دار می باشد. به بیانی دیگر با افزایش اندازه محافظه کاری، بازده غیرعادی سهام عرضه های عمومی اولیه بگونه ای معنادار در سطح اطمینان 95 درصد کاهش می یابد. این نتیجه با یافته های پژوهش جان لین و تیان (2012) مطابقت دارد. همانگونه که در فصل دوم ارائه گردید جان لین و تیان در سال 2012 در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که محافظه کاری با اندازه قیمت گذاری های کمتر از واقع ارتباط معکوس دارد. در خصوص متغیر­های مستقل کنترلی نیز، نتایج حاکی از این واقعیت می باشد که بین بازده غیرعادی کوتاه مدت و اندازه شرکت، ROA و حجم عرضه های اولیه ارتباط­ای منفی و معنا دار در سطح اطمینان 95 درصد، هست. متغیر اهرم مالی هم بعنوان یکی دیگر از متغیرهای کنترلی ارتباط مثبت و معنا دار در سطح اطمینان 99 درصد با متغیر وابسته دارد.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیونی برای آزمون فرضیه فرعی هم، که مبتنی بر تاثیر سطوح عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها بر ارتباط بین محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت بود، نشان داد که آماره t متغیر   محافظه کاری برای هر دو نمونه فرعی معنادار بوده و مقدار آن  برای مشاهداتی با عدم تقارن اطلاعاتی بالا (303/2-) بیشتر از مشاهداتی با عدم تقارن اطلاعاتی پایین(127/2-)  می باشد. به بیانی دیگر ارتباط محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت در شرکت های با سطح بالای عدم تقارن اطلاعاتی نسبت به شرکت های با سطح پایین عدم تقارن اطلاعاتی قوی تر می باشد. پس فرضیه فرعی این پژوهش هم تایید می گردد. این نتیجه هم با یافته های پژوهش جان لین و تیان (2012) مطابقت دارد که معتقد بودند سطوح بالای عدم تقارن اطلاعاتی، انگیزه بیشتری برای بکارگیری محافظه کاری توسط شرکت های ناشر ایجاد می کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش پژوهش:

پژوهش جاری در پی یافتن پاسخی به این سوال می باشد که:

“آیا بین محافظه کاری و بازده غیر عادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه، ارتباط معکوس هست یا خیر؟”

و در صورت مثبت بودن پاسخ سوال فوق،” آیا سطوح عدم تقارن اطلاعاتی بین ذینفعان درگیر در فرایند عرضه های عمومی اولیه، بر ارتباط تصریح شده فوق تاثیر دارد یا خیر؟”

پایان نامه ارتباط محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOsدر بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOsدر بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید