ارتباط بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-5-3) آزمون پیش فرض بهره گیری از مدل رگرسیون

فرضیه‌های این پژوهش در قالب روابط رگرسیونی مشخصی مدل‌بندی شده می باشد و بنابراین نیاز می باشد که پیش از آزمون این روابط رگرسیونی و تحلیل نتایج آنها، مفروضات بنیادی این روابط مورد مطالعه قرار گیرند که اهمیت بسیار زیادی دارند. لذا، چهار بحث اساسی زیر در مورد روابط رگرسیونی پژوهش، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت که عبارتند از:

1) آزمون نرمال بودن داده های پژوهش: در این پژوهش مطالعه نرمال‌بودن داده‌ها بوسیله آزمون کلموگروف- اسمیرنوف[1] تحت نرم افزار Spss انجام می گردد. بر اساس این آزمون اگر Sig جدول کلموگروف- اسمیرنف کمتر از 5% باشد آنگاه نرمال بودن توزیع جامعه­ی آماری پژوهش در سطح اطمینان 95% تأیید می­گردد.

2) آزمون مناسب بودن الگوی خطی و نداشتن نقاط نامربوط: به مقصود آزمون مناسب بودن الگوی خطی و نداشتن نقاط نامربوط از نمودارهای پراکنش بهره گیری می گردد. باتوجه به اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ نمودارها نشان دهنده الگوی مشخصی (مثلا هلالی، قطری و …) نمی‌باشد، مناسب بودن الگوی خطی و عدم وجود نقاط نامربوط تاﻳﻴﺪ می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3) آزمون عدم خود‌همبستگی داده‌ها: از دیگر مفروضات بهره گیری از مدل رگرسیون استقلال خطاها از یکدیگر می باشد.  جهت مطالعه استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین-واتسن[2] بهره گیری می­گردد. آماره­ی این آزمون در دامنه  0 و 4+ قرار می­گیرد. چنانچه این آماره در حدود عدد 2 باشد خطاها با همدیگر همبستگی نداشته و می­توان از رگرسیون بهره گیری نمود.

4) آزمون همسانی واریانس‌ها: آخرین نکته اساسی که ما در این پژوهش در مورد روابط رگرسیونی آزمون خواهیم نمود، بحث همسانی واریانس‌ها در نمودار باقی‌مانده‌ها پیش روی مقادیر برازش شده می باشد. در صورتی‌که این نمودار، الگوی خاصی را تبیین کند یکی از مفروضات اساسی رگرسیون زیر سوال خواهد رفت و نمی توان ادعا نمود که پراکندگی داده ها، تصادفی بوده می باشد. لذا با در نظر داشتن اینکه نمودارهای رسم شده الگوی خاصی را نشان نمی دهند می توان به همسانی واریانس‌ها امیدوار بود.

از تحلیل همبستگی پیرسون که برای تعیین وجود ارتباط­ی  بین دو متغیر کمی به کار می­رود در مواردی می­توان بهره گیری نمود که اولاً هردو متغیر در یک مقطع از زمان (همزمان) اندازه­گیری و ثبت شده باشد و ثانیاً توزیع داده­ها از توزیع نرمال پیروی کند.

در این پژوهش برای آزمون وجود ارتباط بین متغیرهای مستقل («ترکیب سهامداران نهادی»، «ترکیب سهامداران حقیقی»، «ترکیب سهامداران مدیریتی» و « تمرکز مالکیت سهامداران») و متغیر وابسته (عدم تقارن اطلاعاتی) و همچنین معناداربودن مدل ارائه شده از رگرسیون بهره گیری می کنیم. شایان ذکر می باشد که متغیرهای اندازه شرکت و اهرم مالی بعنوان متغیر کنترل وارد مدل شده اند. در واقع هدف ما در این پژوهش مطالعه اندازه ارتباط میان ترکیب سهامداران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با کنترل متغیرهای فوق ذکر می باشد.

[1] – Kolmogorov-Smirnov

[2] – Durbin-Watson

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی از این مطالعه مطالعه ارتباط میان ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی و شناسایی اندازه تأثیر هر یک از عوامل درون سازمانی و برون سازمانی نظام حاکمیت شرکت ها بر ارتباط میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. در این راستا کوشش خواهد گردید ضمن تبیین تأثیرپذیری عدم تقارن اطلاعاتی از اندازه تمرکز مالکیت، چگونگی تأثیر اندازه و اهرم مالی به عنوان سازوکار های نظام حاکمیت شرکتی بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت مورد آزمون واقع گردد. همچنین در این مطالعه کوشش خواهد گردید راهکارهایی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت با در نظر داشتن شناسایی نوع و اندازه تأثیر هر یک از عوامل یاد شده ارائه گردد. پس اهداف خاص این مطالعه را می توان به صورت زیر اظهار نمود:

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران نهادی.

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران حقیقی.

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران مدیریتی.

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از تمرکز مالکیت شرکت ها.

پایان نامه ارتباط بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید