عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

8-2-2-2- تئوری پرتفوی مارکویتز

با در نظر داشتن اصول حاکم بر نظریه مطلوبیت مورد انتظار و با فرض مشخص بودن بازده مورد انتظار یکی از روش‌های کاهش ریسک سرمایه گذاری‌ها، استراتژی تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری (پرتفوی) می‌باشد اصل تنوع بخشی به پرتفوی بیانگر این موضوع می باشد که می‌توان از طریق اجرای استراتژی مناسب بخشی از ریسک سرمایه گذاری (ریسک غیر سیستماتیک) را از بین برد. (اسکات و همکاران ، 2008). پیدایش مفهوم تنوع بخشی به پرتفوی به سال ۱۹۵۲ میلادی و زمان انتشار مقاله‌ای تحت عنوان انتخاب پرتفوی توسط هری مارکویتز باز می گردد. وی برای اولین بار عامل ریسک را در تجزیه و تحلیل‌های خود وارد نمود و تئوری انتخاب پرتفوی را در چارچوب تعاملات میان ریسک و بازده بهینه سازی نمود و توانست به گونه مشخص مدلی را بر اساس ریسک و بازده مورد انتظار ارائه نماید که به معنای کم‌ترین ریسک پرتفوی برای سطح مشخصی از بازده مورد انتظار برای آن و یا بیشترین بازده مورد انتظار پرتفوی برای سطح مشخصی از ریسک آن می‌باشد. او به مسئله تنوع بخشی پرتفوی به عنوان یکی از روش‌های کاهش ریسک تصریح دارد به گونه‌ای که امروزه تئوری میانگین واریانس وی با عنوان تئوری پرتفولیوی مدرن[1] شناخته می گردد. (جونز[2]، ۲۰۰۳) . یکی از بنیادترین اصول بکارگرفته شده در تئوری پرتفولیوی مدرن، تئوری ارزش گذاری سرمایه گذاری جان بور/ ویلیامز[3] می‌باشد، وی از نخستین افرادی به شمار می‌رود که معتقد می باشد قیمت دارائی‌های مالی و دیگر دارائی‌ها، منعکس کننده ارزش ذاتی آن‌هاست که با اندازه گیری سود تقسیمی مورد انتظار در آینده محاسبه می گردد. وی معتقد می باشد که ارزش واقعی یک سهام از ارزش فعلی عایدات آتی آن حاصل می گردد.(ویلیامز، 1938). تئوری ویلیامز را می‌توان این گونه استدلال نمود که ارزش‌گذاری سهام به مانند ارزش مورد انتظار از تنزیل عایدات آتی سهام به دست می‌آید که نرخ تنزیل نیز بالطبع، از تابع توزیع احتمالات تبعیت می کند. براین اساس تابع توزیع احتمالات نرخ بازده، تأثیر بسزایی در تعیین نرخ بازده مورد انتظار و ریسک دارد؛ که این مسأله نیز به نوبه خود تأثیر تعیین کننده‌ای در فرآیند انتخاب و وزن دهی اوراق بهادار در تئوری مدرن سبد اوراق بهادار اعمال می کند (تهرانی و سیری، 1388).

بر اساس تئوری پرتفوی، بازده پرتفوی برابر می باشد با میانگین بازده اوراق بهادار اما واریانس پرتفوی که مبنای محاسبه ریسک می‌باشد برابر با میانگین واریانس اوراق بهادار نیست زیرا که همبستگی بین اوراق بهادار موجود در پرتفوی بر واریانس پرتفوی اثر می‌گذارد.(هندریکسون و ون بردا ، 1992) در تبیین این مهم ریسک پرتفوی اوراق بهادار را به دو موج دریا تشبیه می‌نماید که اگر این دو موج دریا مخالف یکدیگر باشند، همدیگر را تضعیف و در صورتی که در یک جهت باشند همدیگر را تقویت می‌نمایند.

مفروضات تئوری پرتفوی

تئوری پرتفوی در ارتباط با تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان بر پایه مفروضات زیر بنا شده می باشد.

  1. بر تصمیم گیری سرمایه گذاران، تنها دو عامل ریسک و بازده مورد انتظار تأثیر دارند.
  2. سرمایه گذاران ریسک گریزند و از بین دو سبد سرمایه گذاری با بازده مساوی، سبدی را انتخاب می‌کنند که انحراف معیار کوچک‌تری داشته باشد. (اصل ریسک گریزی افراد).
  3. سرمایه گذاران به دنبال حداکثر کردن بازده سرمایه گذاری خود با ریسک مشخصی هستند. به اظهار دیگر برای سطح معینی از ریسک، بازده بیشتری را ترجیح می‌دهند. (اصل سیری ناپذیری افراد).
  4. همه سرمایه گذاران انتظارات یکسانی نسبت به بازده مورد انتظار، واریانس کوواریانس دارائی‌های ریسکی دارند. به اظهار دیگر بازده اوراق بهادار دارای پراکندگی نرمال می باشد.

سه فرض ابتدایی تئوری پرتفوی موید تأثیر نظریه‌های تصمیم گیری بخردانه و مطلوبیت مورد انتظار در تصمیم گیری سرمایه گذاران می‌باشد و فرض چهارم تئوری پرتفوی موید این مهم می باشد که می‌توان بازده پرتفوی را بر اساس میانگین توزیع بازده اوراق بهادار و ریسک پرتفوی را به کمک واریانس بازده اوراق بهادار محاسبه نمود زیرا که سرمایه گذاران در چندین دسته از اوراق بهادار سرمایه گذاری می‌کنند و به همین دلیل ریسک و بازده مجموعه اوراق بهادار برای آنان دارای اهمیت می‌باشد و نه ریسک و بازده هر یک از اوراق بهادار (هندریکسون و ون بردا،1992).

(کالبرگ و زیمبا[1] ،۱۹۸۳) نشان دادند سبد اوراق بهاداری که از لحاظ درجه ریسک گریزی سرمایه گذاران، یکسان می باشد، دارای ساختار یکسانی نیز می‌باشند. از این رو می‌توان تجزیه و تحلیل میانگین واریانس را منطبق با توابع مطلوبیت مقعر سرمایه گذاران دانست.( هانچ و لیوی[2] ،1969) نشان دادند که مدل میانگین واریانس به لحاظ کارایی یک مدل معتبر بوده و این اعتبار کارایی، تنها در زمانی برای تابع مطلوبیت مورد انتظار سرمایه گذاران صادق می باشد که تابع توزیع احتمالات نرخ بازده از ویژگی توزیع نرمال برخوردار باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]Kallberg & Ziemba

[2]Hanoch & Levy

[1]Modern portfolio theory

[2]Johns

[3]John bur willeams

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی
  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و نرخ بازده غیر عادی
  • تعیین تأثیر و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
  • ارائه راه کارهایی به مقصود بهبود استانداردهای حسابداری با در نظر داشتن نتایج پژوهش 

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید