ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2- مقدمه

امروزه اطلاعات تأثیر مهمی در تصمیم گیری های اقتصادی دارد و بدون شک، کیفیت تصمیمات به صحت، دقت و بهنگام بودن اطلاعاتی بستگی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار گروه های ذینفع مانند سهامداران قرار می گیرد .مشارکت کنندگان در بازارهای سرمایه، اطلاعاتی که از سوی ناشران اوراق بهادار و واسطه گران فعال در این بازار منتشر می گردد را مبنای تصمیم گیری خود قرار می دهند .با این حال همواره این احتمال هست که ناشران اطلاعات نسبت سایر سرمایه گذاران شناخت بیشتری از وضعیت کیفی شرکت داشته باشند و با در نظر داشتن ابزارهایی که این قبیل افراد در اختیار دارند، می توانند اطلاعات را به صورت جانبدارانه در اختیار افراد برون سازمانی قرار دهند و بدین طریق منافع شخصی خود را حداکثر نمایند . به اظهار دیگر در صورت انتشار نامتقارن اطلاعات ، مدیران و افراد درون سازمانی به دلیل در اختیار داشتن اطلاعات محرمانه درمورد شرکت می توانند واکنش و تصمیم گیری بهتری از خود نشان داده و منافع را از سوی سایر سرمایه گذاران به سمت خود سوق دهند .این امر موجب گردیده می باشد تا موضوع عدم تقارن اطلاعاتی در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گیرد .نتایج این قبیل پژوهش ها حاکی از آن می باشد که با ایجاد سازو کارهای کنترلی مناسب در زمینه نحوه انتشار اطلاعات می توان اندازه عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داد و به سمت بازارهای سرمایه کارآمد حرکت نمود. صورتهای مالی یکی از مهمترین حلقه های ارتباطی بین افراد برون سازمانی و درون سازمانی به شمار می آید که می تواند با افزایش شفافیت اطلاعات و دسترسی فعالان بازار سرمایه به اخبار و اطلاعات صحیح و به هنگام زمینه های کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و به موازات آن موجبات افزایش کارایی بازار وکاهش هزینه های معاملاتی را فراهم نمایند . به نظر می رسد بهره گیری از رویه های محافظه کارانه در شناسایی رویدادهای اقتصادی در قالب صورتهای مالی تا حدود زیادی زمینه های دستیابی به اهداف صورتهای مالی در ارتباط با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی را محقق سازد. لذا در این فصل مبانی نظری حاکم در ارتباط با بازده غیر عادی به نمایندگی از اندازه کارایی بازار  ،عدم تقارن اطلاعاتی به نمایندگی از کیفیت اطلاعات چاپ گردیده در بازار سرمایه و محافظه کاری به نمایندگی از تأثیر حسابداری پیش روی با انگیزه های شخصی مدیران  مورد مطالعه قرار گرفته می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و نرخ بازده غیر عادی
  • تعیین تأثیر و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
  • ارائه راه کارهایی به مقصود بهبود استانداردهای حسابداری با در نظر داشتن نتایج پژوهش 

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید