ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

8-3- آزمون‌های تحلیل استنباطی

آزمون‌های آماری مورد بهره گیری جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از یک گروه کوچک (نمونه) و تعمیم آن به جامعه مورد نظر با در نظر داشتن مقیاس اندازه‌گیری متغیرها، به دو گروه “پارامتریک” و “نا پارامتریک” تقسیم می شوند. آزمون‌های پارامتریک، به تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح مقیاس فاصله‌ای و نسبی می‌پردازند که حداقل شاخص آماری آن‌ها میانگین و واریانس می باشد. در حالی که آزمون‌های نا پارامتریک، به تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح مقیاس اسمی و رتبه‌ای می‌پردازند که شاخص آماری آن‌ها میانه و نما می باشد. آمار پارامتریک تحت تأثیر مقیاس سنجش متغیرها و توزیع آماری جامعه می باشد؛ و تنها در صورتی که متغیرها از نوع فاصله‌ای و نسبی باشند و توزیع آماری جامعه نرمال یا به هنجار باشد از روش‌های پارامتریک بهره گیری می گردد اگر این طور نباشد از روش‌های نا پارامتریک بهره گیری می گردد.

1-8-3- مطالعه نرمال بودن داده‌های پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن اینکه در جامعه‌های با توزیع نرمال، روش‌های پارامتریک و در جامعه‌های با توزیع غیر نرمال، روش‌های نا پارامتریک به کار گرفته می گردد، لذا در آغاز نرمال یا غیر نرمال بودن داده‌ها مشخص می گردد و سپس فرضیه‌های پژوهش مورد مطالعه قرار می‌گیرند.. مقصود مطالعه نرمال بودن از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف بهره گیری می گردد. آماره آزمون فوق از مقایسه قدر مطلق بیشترین تفاوت‌ها بین مقادیر نظاره شده واقعی از مقادیر مورد انتظار بدست می‌آید. نیکویی برازش این آزمون نشان می‌دهد که آیا داده‌های آزمون از توزیع خاصی (در اینجا توزیع نرمال) پیروی می‌کنند یا خیر.

2-8-3 تکنیک داده ترکیبی

داده‌های ترکیبی مجموعه از داده‌ها می باشد که شامل چند مقطع و یک دوره زمانی می‌باشد. مقطع می‌تواند بیانگر افراد، گروه‌ها، بنگاه‌ها، صنایع و … باشند. داده‌های ترکیبی به دلیل آنکه هم تغییرات زمانی و هم تغییرات درون مقطعی را منعکس می‌نماید و می‌تواند اطلاعات بیشتری را منعکس نماید. بسیاری از نکاتی که در تحلیل‌های مقطعی و یا سری زمانی نادیده گرفته می گردد و یا غیر قابل نظاره می‌باشند در تحلیل ترکیبی روشن می شوند.به گونه کلی می‌توان برای مطالعه داده‌های ترکیبی از مدل رگرسیونی زیر بهره گیری نمود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی
  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و نرخ بازده غیر عادی
  • تعیین تأثیر و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
  • ارائه راه کارهایی به مقصود بهبود استانداردهای حسابداری با در نظر داشتن نتایج پژوهش 

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری