ارتباط بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-3) نتایج حاصل ازآزمون فرضیه ها

4-3-1) نتایج حاصل ازآزمون فرضیه اول

فرضیه اول : بین ترکیب سهامداران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط هست.

برای مطالعه فرضیه اول پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون بهره گیری گردید. به این شکل یک ماتریس همبستگی ترکیب سهامداران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی ترسیم گردید. این ماتریس در جدول شماره4-13 نمایان می باشد، در جدول زیر مقادیر نمونه آماری (90) سطح معنی داری که در سطح (P<0/05)  در نظر گرفته شده می باشد و مقدار همبستگی مشخص شده می باشد. با در نظر داشتن جدول مشخص می گردد که بیشترین مقدار همبستگی بین عدم تقارن اطلاعاتی و ترکیب سهامدران نهادی سال 88 می باشد. به این شکل که در سطح معنی داری 5 صدم این بُعد از ترکیب سهامدران توانسته می باشد ارتباط معنی داری را با عدم تقارن اطلاعاتی نشان دهد. بعد ترکیب سهامدران نهادی سال 1391 نیز توانسته می باشد ارتباط معنی داری را با عدم تقارن اطلاعاتی با مقدار همبستگی0.530 نشان دهد. ترکیب سهامدران نهادی سال 89 نیز معنی دار به دست آمده می باشد. اما دو بُعد دیگر ترکیب سهامدارن سال 87 و سال 90 نتوانسته می باشد ارتباط معنی داری را با عدم تقارن اطلاعاتی به صورت کلی نشان دهد.

4-3-2) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم

فرضیه دوم : بین ترکیب سهامداران حقیقی و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط هست.

برای مطالعه فرضیه دوم پژوهش نیز از آزمون همبستگی پیرسون بهره گیری گردید. به این شکل یک ماتریس همبستگی ترکیب سهامداران حقیقی و عدم تقارن اطلاعاتی ترسیم گردید.این ماتریس در جدول شماره4-14 نمایان می باشد،. با در نظر داشتن جدول مشخص می گردد که بیشترین مقدار همبستگی بین عدم تقارن اطلاعاتی و ترکیب سهامدران حقیقی سال 88 می باشد. به این شکل که در سطح معنی داری 5 صدم  این بُعد از ترکیب سهامدران توانسته می باشد ارتباط معنی داری را با عدم تقارن اطلاعاتی نشان دهد. بعد ترکیب سهامدران حقیقی سال 87 و90 نیز با مقدار همبستگی یکسان توانسته اند ارتباط معنی داری را با عدم تقارن اطلاعاتی با مقدار همبستگی0.630 نشان دهد. همچنین سهامدران حقیقی 91 نیز با مقدار همبستگی444. توانسته می باشد ارتباط معنی داری با عدم تقارن اطلاعاتی نشان بدهد. ترکیب سهامدران نهادی سال 89 نیز نتوانسته می باشد ارتباط معنی دار به دست دهد.

4-3-3) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم

فرضیه سوم : بین ترکیب سهامداران مدیریتی و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط هست.

در مطالعه فرضیه سوم با بهره گیری از  آزمون همبستگی پیرسون مشخص گردید  تنها دو سهامدارن مدیریتی دو سال 89 و 91 توانسته اند ارتباط معنی داری با عدم تقارن اطلاعاتی نشان بدهند،که بیشترین مقدار همبستگی بین عدم تقارن اطلاعاتی و ترکیب سهامدران مدیریتی سال 91 می باشد. به این شکل که در سطح معنی داری 5 صدم  این بعد از ترکیب سهامدران توانسته می باشد ارتباط معنی داری را با عدم تقارن اطلاعاتی و در سطح بالایی نشان دهد. بعد ترکیب سهامدران مدیریتی سال 89 نیز با مقدار همبستگی0.560توانسته اند ارتباط معنی داری را با عدم تقارن اطلاعاتی با نشان دهد. سایر ترکیب سهامدران مدیریتی سال 87-88-90  نیز نتوانسته می باشد ارتباط معنی دار به دست دهند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی از این مطالعه مطالعه ارتباط میان ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی و شناسایی اندازه تأثیر هر یک از عوامل درون سازمانی و برون سازمانی نظام حاکمیت شرکت ها بر ارتباط میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. در این راستا کوشش خواهد گردید ضمن تبیین تأثیرپذیری عدم تقارن اطلاعاتی از اندازه تمرکز مالکیت، چگونگی تأثیر اندازه و اهرم مالی به عنوان سازوکار های نظام حاکمیت شرکتی بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت مورد آزمون واقع گردد. همچنین در این مطالعه کوشش خواهد گردید راهکارهایی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت با در نظر داشتن شناسایی نوع و اندازه تأثیر هر یک از عوامل یاد شده ارائه گردد. پس اهداف خاص این مطالعه را می توان به صورت زیر اظهار نمود:

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران نهادی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران حقیقی.

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران مدیریتی.

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از تمرکز مالکیت شرکت ها.

پایان نامه ارتباط بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید