تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

4- 1 مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بدون شک یکی از مهم ترین مراحل هر پژوهش، مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها بر مبنای اطلاعات جمع آوری شده می باشد. برای تجزیه و تحلیل و تفسیر نتایج یک پژوهش، محققان از روش‌های آماری متفاوتی بهره گیری می‌کنند. برای انتخاب شیوه‌های آماری مناسب و تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ها محقق بایستی داده‌های پژوهش را بشناسد و از روش‌های آماری آگاهی داشته باشد که در این پژوهش مشاهدات به لحاظ مقیاس اندازهگیری در مورد شاخص های نوسانات بازار سهام، رشد تولید ناخالص ملی، اندازه شرکت، بازده دارایی ها، بازده سهام ماهانه، ارزش افزوده ماهانه و سود خالص از نوع کمی پیوسته میباشند. لذا در این فصل تجزیه و تحلیل‌ها به دو صورت توصیفی و استنباطی انجام ‌شده می باشد. به بیانی دیگر، در تجزیه و تحلیل داده‌ها دو بعد اساسی هست. بعد کمی که همان محاسبات آماری ویژه می باشد و بر اساس داده‌های آماری صورت می‌گیرد. توصیف داده‌ها با بهره گیری از روش‌های آمار توصیفی (برای مثال، جدول توزیع فراوانی، محاسبه درصدها و شاخص‌های مرکزی همانند میانگین و شاخص های پراکندگی همانند انحراف معیار) صورت می‌گیرد. بعد کیفی که شامل انواع تحلیل‌های تحقیقی، استدلال‌ها، استنتاج‌ها و کاربرد عقل و منطق می باشد سبب تعمیم نتایج به جامعه آماری می گردد. در این فصل برآنیم که پس از پردازش مشاهدات و ارائه یک دید کلی از شاخصهای پژوهش با کمک آمارههای توصیفی، فرضیههای پژوهش را مطالعه کنیم. البته در هر فرضیه با در نظر داشتن ماهیت دادهای متغیرهای مربوطه روش های آماری و تجزیه و تحلیل متفاوت می باشد. در این راستا فرضیه های پژوهش با روش ها وآزمون های مناسب آماری توسط نرم افزار Eviews7 مورد آزمون قرار می گیرند.

4-2  مطالعه توصیفی مشاهدات

آماره‌های توصیفی به مجموعه‌ای از معیار‌هایی گفته می گردد که می‌توانند مشخصات کلی از اطلاعات جمع‌آوری شده را برای پژوهشگر ارائه ‌دهند. در این بخش با ارائه جداول و نمودارهای مربوطه به مطالعه توصیفی مشاهدات پرداخته‌ایم و به تفکیک برای هر یک از متغیرها؛ شاخص های توصیفی مربوط به پژوهش را ارائه داده ایم.

در این پژوهش در هر سال 15 شرکت مورد مطالعه قرار گرفتندو با در نظر داشتن اینکه این مطالعه برای یک دوره 9 ساله به صورت ماهیانه انجام شده می باشد 1620مورد- شرکت در کل دوره مطالعاتی مطالعه شده اند؛ برای شاخص های  بازده دارایی ها و بازده سهام در 12 مورد اطلاعات شرکت ها ثبت نشده اند پس در این دو شاخص 12 نظاره گمشده داریم. میانگین به عنوان اساسی ترین شاخص مرکزی در سطر بعدی جدول فوق ارائه شده می باشد، البته با در نظر داشتن فرمول های محاساباتی متغیرها در فصل سوم، میانه و میانگین در هر شاخص با یکدیگر اختلاف دارند و هر چه این معیار به یکدیگر نزدیک باشند نشان از متقارن بودن توزیع مشاهدات می باشد. در متغیرهای مستقل اختلاف میانه و میانگین در دو شاخص رشد تولید ناخالص ملی و اندازه شرکت ناچیز می باشد که این موضوع در نمودار صفحه بعد همگن بودن مشاهدات را بیشتر نشان می دهند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

آیا نوسانات بازار سهام ارتباط معناداری با عملکرد شرکتها دارد؟

آیا رشد تولید ناخالص ملی (GDP) با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

آیا اندازه شرکت با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید