عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-3-2- فلسفه وجودی محافظه کاری

محققان تعابیر مختلفی را درمورد‌ی گزارشگری مالی محافظه کارانه ارائه کرده‌اند؛ این تعابیر نشان می‌دهند که محافظه کاری برای بهره گیری کنندگان از گزارش‌های مالی مفید می باشد.( واتز ،۲۰۰۳) کاربرد محافظه کاری در گزارشگری مالی را علت های اقتصادی می‌داند و معتقد می باشد ریشه محافظه کاری در گزارشگری مالی به وسیله چهار عامل زیر تبیین می گردد.

  • تعبیر و توجیه قراردادی[1]
  • تعبیر و توجیه دعاوی قضایی[2]
  • تعبیر و توجیه قانون گذاری[3]
  • تعبیر و توجیه مالیاتی[4]

از این میان تفسیر قراردادی، اهمیت بیشتر و سابقه طولانی‌تری نسبت به دیگر تفاسیر محافظه کاری دارد. تفسیر دعاوی حقوقی سهامداران از سال ۱۹60 و به دنبال افزایش دعاوی و حقوقی سهامداران در آمریکا به وجود آمده می باشد همچنین تفسیر مالیاتی از سال ۱۹۰۹ به دنبال کوشش‌هایی که واحدهای اقتصادی برای کمتر نشان دادن مالیات در آمریکا انجام می‌دادند، و نهایتاً تفسیر قانون گذاران حسابداری، به دنبال الزاماتی که در سال‌های 1934-1933 توسط SEC برای گزارشگری مالی توسط شرکت‌ها صورت گرفت، به وجود آمد. (واتز، 2003 )

1-4-3-2- تعبیر و توجیه قراردادی

در این تفسیر قراردادی تاکید می گردد که واحد تجاری مجموعه از قراردادها هستند که بین گروه‌های ذینفع مانند اعتباردهندگان، سهامداران و مدیران منعقد می گردد و این قراردادها هستند که حیطه و قلمرو واحد تجاری را تعیین می‌نماید. زیرا که در صورت نبودن قرارداد بین گروه‌های ذینفع کوشش در جهت حداکثر کردن ثروت سهامداران صورت نمی‌گیرد. (عرب مازار، ۱۳۸۸) حال آنکه بین طرفین قرارداد تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی هست و زمینه برای خطر اخلاقی توسط طرفین فراهم می‌باشد. به اظهار دیگر بر اساس این تفسیر، حسابداری محافظه کارانه و تصریح به کژ منشی  به وجود آمده به وسیله گروه‌های مختلفی که اطلاعات نا متقارن[5]، حقوق و مزایای نابرابر[6] ، افق‌های فکری محدود دارند، می‌باشد. به عنوان نمونه اعتباردهندگان همواره نگران وصول اصل و فرع وام‌های اعطایی به شرکت بوده و همواره بین آنان و سایر گروه‌های ذینفع تضاد منافع هست. از طرف دیگر ممکن می باشد مدیران شرکت‌ها برای جلب نظر مساعد اعتباردهندگان وضعیت مطلوبی از سود آوری را نشان دهند تا ضمن جذب سرمایه لازم بتوانند هزینه بدهی خود را کاهش دهند (دی فاند، جیامبولو[7]،۱۹۹۴). همچنین ممکن می باشد مدیران برای افزایش ثروت شخصی خود، در بهره گیری از معیارهای حسابداری، که مبنای اطلاع رسانی برای سرمایه گذاران می باشد، جانب‌دارانه اقدام می‌کنند گزارش‌های مالی جانب‌دارانه تهیه و ارائه خواهد گردید. در این بین محافظه کاری حسابداری میثاقی می باشد که به عنوان یک ساز و کار موثر برای کاهش تضاد منافع در قرارداد بدهی مطرح می گردد. (بتنی، ۲۰۰۸).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

واتز (۲۰۰۳) محافظه کاری را مکانیزمی موثر در قراردادهای سهامداران و شرکت می‌دانند که از سرمایه گذاران پیش روی فرصت طلبی مدیریت محافظت می‌نماید. اسکنر (۱۹۹۴) معتقد می باشد رویه‌های حسابداری محافظه کارانه مدیران را از خوش بینی بیش از حد باز می‌دارد و از فرصت طلبی مدیران جلوگیری می‌نماید و خطر اخلاقی را کاهش می‌دهد.

بتنی و همکاران (۲۰۰۸) در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که بسیاری از قراردادهای اخذ وام به وام گیرنده اجازه تغییر روش حسابداری را نمی‌دهد به این دلیل که اعتباردهندگان اعتقاد داشتند که ممکن می باشد اعتبار گیرنده با انتخاب روش حسابداری مختلف نسبت به اندازه گیری بیشتر سود حسابداری و توزیع بیشتر سود نقدی سهام اقدام نموده و ریسک عدم وصول اصل و فرع وام اعطایی را کاهش دهند.لافاند و واتز[8] (۲۰۰۸) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که سرمایه گذاران خواستار اعمال محافظه کاری در هنگام ارزیابی‌ها و ارائه گزارش هستند. آن‌ها دلیل اصلی این تقاضا را از سوی سرمایه گذاران را کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌دانند که اعمال صحیح محافظه کاری به همراه دارد.

2-4-3-2تعبیر و توجیه دعاوی قضایی

در سال‌های اخیر دعاوی سهامداران توجیهی برای محافظه کاری شده می باشد. از زمانی که حسابرسان و مدیران دریافتند که هزینه‌های دعاوی قضایی مربوط به بیش نمایی عایدات  و دارایی‌ها از هزینه‌های مربوط به کم نمایی عایدات و دارایی‌ها بالاتر می‌باشد. حسابداران و مدیران اشتیاق بیشتری برای کمتر شناسایی کردن آن‌ها یافتند. واتز (2003)، بیور (1993) و واتز (1993 ) هر دو به‌کارگیری محافظه کاری را در فعالیت‌های مربوط به اوراق بهادار را مناسب می‌دانند و در توجیه دیدگاه خود به این موضوع تصریح کردند که اکثر دعاوی حقوقی به دلیل بیشتر از واقع نشان دادن عایدات و دارایی‌ها ایجاد می گردد، تا کمتر از واقع نشان دادن آن‌ها. کلاگ[9] (۱۹۸۴) مدیران و حسابرسان شرکت، بیشتر به خاطر بیشتر اظهار کردن عایدات و دارایی‌ها تحت پیگرد قرار می‌گیرند، تا کمتر اظهار کردن آن. از این رو محافظه کاری با اعمال رویه‌های در راستای کم نمایی دارایی‌ها و بیش نمایی هزینه‌ها تا حدودی دعاوی حقوقی علیه شرکت و حسابداران را به حداقل می‌رساند.

[1]Contracting Explanation

[2]Litigation Explanation

[3]Regulatory Explanation

[4]Incom Tax Explanation

[5]Asymmetric information

[6]Asymmetric payoffs

[7]Defond & jiamblolv

[8]Lafond ,R, and Watts ,R

[9]Kellogg

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی
  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و نرخ بازده غیر عادی
  • تعیین تأثیر و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
  • ارائه راه کارهایی به مقصود بهبود استانداردهای حسابداری با در نظر داشتن نتایج پژوهش 

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری