تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-2  نوسانات بازار سهام

نوسانات بازار سهام موضوع مطالعات زیادی در طی چند دهه اخیر بوده می باشد. انگیزه اصلی برای این علاقه بعد از سقوط بازار سهام در سال 1987 آغاز گردید جایی که برای مثال شاخص S&P[1] با کاهشی 20.4 درصدی از 282.70  به 224.84  رسید و میانگین داو-جونز[2] نیز در یک روز 508 درجه کاهش پیدا نمود. اصطلاح “نوسانات بازار سهام” به افزایش یا کاهش سریع در قیمت در یک دوره کوتاه (از روزی به روز دیگر با از هفته ای به هفته ای دیگر) تصریح دارد. یک تعریف کامل از نوسان در زمینه اقتصادی توسط اندرسن و همکاران[3] (2005) ارائه گردید:”نوسان در اقتصاد اندکی تفصیلی تر مورد بهره گیری قرار می گیرد تا تغییرپذیری جزء متغیر تصادفی (غیر قابل پیش بینی) یک سری زمانی را بدون یک معیار ضمنی مشخص توصیف کند. اصطلاحاتی مثل “نوسان ضمنی” از قیمتهای اختیاری بر این مجموعه اصطلاحات و تعاریف تکیه دارد. این پدیده موضوعی جدید نیست زیرا که در طول دوران جنگها˓ بازار سهام˓ بازار مربوط به کالاها˓ بازار های اوراق قرضه و بازارهای مبادله ارز تغییرات سریعی ثبت شده می باشد.

در مقاله ای که توسط کران[4] (1991) ارائه گردید چندین مساله مورد مطالعه قرار گرفته می باشد: “در نهایت چه عاملی˓ مسبب این تغییرات روزانه در قیمتهاست؟ آیا ما می توانیم منبع تغییرات را به یک شکل منطقی به شوکهای پایه ای موثر بر اقتصاد ردیابی کنیم؟ آیا تغییرات قیمتها منجر به تغییرات در نظرها یا روانشناسی (مثل تغییرات در اطمینان˓ اشتیاق و…) میشود؟ علاوه بر آن اقتصاددانها و دیگر صاحبنظران درمورد فرضیه بازار کارا و نوسان نگران هستند. آیا آزمونهای مربوط به نوسان کارایی را رد مینماید؟ آنطور که شیلر[5] (1989) و کران (1991) ذکر کردند آزمونهای مربوط به نوسان اینطور ادعا نمی کنند که بازارها کارا نیستند. “آزمونهای نوسان در حقیقت فقط آزمون هایی مشخص مربوط به مدلهای نرخ – تنزیل[6] می باشند و آنها معادل با آزمونهای های بازده – پیش بینی[7] مرسوم هستند.

تعریف عوامل موثر بر نوسانات بازار های مالی بر طبق نظر شیلر (1988) سخت به نظر می رسد. زیرا که اقتصاد دانها و دیگر محققان˓ تئوری اثبات شده ای از نوسانات مالی ندارند. تئوری های موجود اغلب متقاعد کننده نیستند. یک تعبیر از نوسانات بازار سهام که توسط شیلر ارائه گردید “روانشناسی بازار” می باشد. سرمایه گذاران در اکثر مواقع نسبت به یکدیگر واکنش نشان می دهند تا رویدادها و این پروسه می تواند منجر به نوسانات بزرگی در بازار گردد. او با مطالعه خود ادعا نمود که روانشناسی بازار یک عامل کلیدی در زمینه سقوط بازار سهام در سال 1987 بوده می باشد. میشکین[8] (1988) با شیلر موافق می باشد که تعریف نوسانات بازار سهام کاری دشوار می باشد و با وجود اینکه با نتایج مطالعه او به گونه کامل موافق نیست اما معتقد می باشد عوامل بنیادی اقتصادی ممکن می باشد نقشی در سقوط بازار سهام در سال 1987 اعمال نموده باشند.

مفهوم “محتکران” (آشوب گران) همواره به عنوان یکی از عواملی که بر نوسانات تاثیر بدی می گذارد ذکر گردیده می باشد. موضوع قابل بحثی که  راجع به محتکران و تاثیر آنان بر نوسان مطرح می باشد حاکی از این می باشد که افزایش نوسان˓ نامطلوب و کاهش نوسان˓ مطلوب می باشد. این مطلبی گمراه کننده می باشد زیرا که ارتباط بین اطلاعات و نوسان نادیده گرفته می گردد( آنتونیو و هولمز[9] (1995) ). در ادبیات فرضیه بازار کارا ارتباط مثبتی بین افشای اطلاعات و افت و خیزهای قیمت هست. در نتیجه اگر جریان اطلاعات افزایش یابد (در یک بازار کارا) تغییر قیمتها به کرات رخ خواهد داد و با نوسان بیشتری همراه خواهد بود. (آنتونیو و همکاران (1997)). افزایش نوسان ممکن می باشد از طریق منعکس کردن  اطلاعات مربوط به ارزشهای بنیادی به عنوان نتیجه یک نوآوری ظاهر گردد. پس نوسان در حال افزایش ضرورتا نامطلوب نیست. (بولرسلی و همکاران[10] (1992) ).

راس [11](1989) با بهره گیری از یک مدل ساده در شرایطی که هیچگونه آربیتراژ وجود نداشته باشد اثبات کرده می باشد که انحراف تغییر قیمت معادل خواهد بود با نرخ (یا انحراف) جریان اطلاعات. “در یک اقتصاد بدون آربیتراژ نوسان قیمتها مستقیما به اندازه جریان اطلاعات به بازار مربوط می شوند. این نتیجه آزمونهای نوسانات را به فرضیه بازار کارا مرتبط می سازد که مجموعه اطلاعاتی را که بازار برای قیمت گذاری بهره گیری می کند را مشخص می نماید. با این مشاهدات ما می توانیم اینطور نتیجه گیری کنیم که نوسان قیمت دارایی ها و در نتیجه نوسان بازار زمانی که نرخ اطلاعات افزایش می یابد به صورت کلی افزایش خواهد پیدا نمود.

میشیکین (1988) همچنین تأثیر سیاستهای پولی را در روبرو شدن با نوسانات بازارهای مالی مورد مطالعه قرار داد.تدوین کنندگان سیاستهای پولی در روبرو شدن با نوسان دو گزینه پیش رو دارند: آنها می توانند کوشش کنند تا نوسان را از طریق مداخله در بازار کاهش دهند یا آنها می توانند خارج از بازار منتظر مانده و آماده باشند تا در بحرانهای مالی عکس العمل نشان دهند.

به علاوه سقوط بازار سهام برای اقتصاد می تواند زیان بخش باشد. با در نظر داشتن مشاهدات بکتی و سلون[12] (1991)  نوسان بازار سهام از طریق مصرف کنندگان و سرمایه گذاری بر اقتصاد تاثیر داشته و همچنین می تواند عملکرد هموار سیستم مالی را از طریق ایجاد تغییرات ساختاری در هم شکند.

[1] Standard & Poor̍s

[2] Dow-Jones

[3] Andersen et al

[4] Cochrane

[5] Shiller

[6] Discount – rate

[7] Return – forcasting

[8] Mishkin

[9] Antoniou And Holmes

[10] Bollersley et al

[11] Ross

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[12] Becketti and  sellon

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

آیا نوسانات بازار سهام ارتباط معناداری با عملکرد شرکتها دارد؟

آیا رشد تولید ناخالص ملی (GDP) با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

آیا اندازه شرکت با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید