شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

6-3- روش تجزیه و تحلیل آماری

در این پژوهش به مقصود مطالعه فرضیه‌های پژوهش و تعیین وجود ارتباط معنی داری بین متغیرهای مستقل و وابسته علاوه بر بهره گیری از تحلیل‌های توصیفی مناسب، از تحلیل همبستگی و رگرسیون چند متغیره به نمایندگی از تحلیل‌های استنباطی به صورت زیر کمک گرفته می گردد.

  • مطالعه نرمال بودن داده‌های پژوهش با هدف تعیین بهره گیری از آزمون‌های پارامتریک و یا نا پارامتریک جهت محاسبه فرضیه‌های پژوهش به کمک آزمون کلموگوروف- اسمیرنوف.
  • بهره گیری از تکنیک داده پانل جهت تعیین کردن مدل‌های رگرسیونی مناسب، ضرورت بهره گیری از این تکنیک که داده‌های سری زمانی و مقطعی را باهم ترکیب می کند، بیشتر به خاطر افزایش تعداد مشاهدات، بالا بردن درجه آزادی، کاهش ناهمسانی واریانس و کاهش هم خطی میان متغیرهاست. همچنین داده‌های پانلی امکان طراحی الگوهای رفتاری پیچیده‌تری را فراهم می‌کنند و امکان بیشتری را برای شناسایی و اندازه گیری اثراتی فراهم می‌کنند که با اتکای صرف به آمارهای مقطعی یا سری زمانی به سادگی قابل شناسایی نیستند. از این رو به کمک آزمونF لیمر و هاسمن روش جهت تخمین مدل رگرسیونی انتخاب می گردد.
  • مطالعه امکان تخمین مدل رگرسیونی با در نظر گرفتن مفروضات اساسی مدل رگرسیونی شامل صفر بودن میانگین خطاها، ثابت بودن واریانس جمله خطا، عدم وجود خود همبستگی بین جملات خطا و در نهایت نرمال بودن جملات خطا و کمک گرفتن از آزمون‌های وایت و آرچ ARCH، دوربین واتسون، هیستوگرام تجمعی و آماره B-J
  • تایید و یا رد فرضیه‌های پژوهش با بهره گیری از مدل تخمین شده و از طریق مطالعه ضریب تعیین و ضریب همبستگی، آزمون معنی دار بودن مدل رگرسیون )تحلیل واریانس) به کمک آماره F، آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیون به کمک آماره T

از این رو در ادامه این فصل به صورت تفضیلی به نحو محاسبه هر یک از روش‌های تعیین شده در این بخش خواهیم پرداخته می گردد.

7-3- انواع روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات

پس از جمع آوری داده‌ها محقق بایستی آن‌ها را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید، آن گاه به آزمون فرضیه‌هایی بپردازد که تا این مرحله پژوهش او را یاری کرده‌اند، تا پاسخی برای پرسش‌های پژوهش بیابد. تجزیه و تحلیل داده‌ها فرآیندی چند مرحله‌ای می باشد که طی آن داده‌های گردآوری شده به طرق مختلف اختصار، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین داده‌ها به مقصود آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. در این فرآیند، داده‌ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و روش‌های گوناگون آماری تأثیر بسزایی در استنتاج‌ها به عهده دارند. غالباً تجزیه و تحلیل داده‌ها از لحاظ نحوه ی ارائه داده‌ها به دو گروه 1) تجزیه و تحلیل کیفی 2) تجزیه و تحلیل کمی دسته بندی می شوند و متناسب با نوع پژوهش مورد بهره گیری قرار می‌گیرند. در رویکرد کمی که یک رویکرد قیاسی و جزء نگرست یک یا چند متغیر مشخص مورد مطالعه قرار می‌گیرند و با نظریه‌های تبیین شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند در حالی که در رویکرد کیفی که یک رویکرد کل نگر و استقرایی می باشد کلیت پدیده مورد مطالعه و بافتی که آن را احاطه کرده می باشد مورد مطالعه قرار می‌گیرد. همچنین شیوه‌های تجزیه و تحلیل کمی به دو صورت تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی به کار گرفته می شوند.

1-7-3- تحلیل توصیفی

این شیوه که برای تبیین و توصیف وضعیت پدیده های مورد مطالعه مورد بهره گیری قرار می‌گیرد به پژوهشگران در طبقه بندی، اختصار سازی، توصیف و تفسیر و برقراری ارتباط میان داده‌های جمع آوری شده نیز کمک خواهند نمود. شاخص‌های مرکزی (میانگین، مد، نما) و شاخص‌های پراکندگی (دامنه تغییرات، واریانس و انحراف معیار) شاخص‌های کشیدگی و چولگی از مهم‌ترین پارامترهای تحلیل‌های توصیفی به شمار می‌طریقه که به مقصود ارائه دیدگاهی کلی نسبت به جامعه آماری توسط پژوهشگران مختلف مورد بهره گیری قرار می‌گیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی
  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و نرخ بازده غیر عادی
  • تعیین تأثیر و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
  • ارائه راه کارهایی به مقصود بهبود استانداردهای حسابداری با در نظر داشتن نتایج پژوهش 

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید