ارتباط بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1) مقدمه

پژوهشگر پس از اینکه روش پژوهش خود را مشخص نمود و با بهره گیری از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه­های خود جمع­آوری نمود، اکنون نوبت آن می باشد که با بهره­گیری ازتکنیکهای آماری مناسب، که با روش پژوهش، نوع متغیرها و… سازگاری دارد، داده­های جمع­آوری شده را دسته­بندی و تجزیه و تحلیل نمایند و در نهایت فرضیه­هایی را که تا این مرحله او را در پژوهش هدایت کرده­اند در بوته آزمایش (آزمون) قرار دهد و تکلیف آنها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخ یا راه­ حلی برای پرسشی که پژوهش (تلاشی سیستماتیک برای به دست آوردن آن بود) بیابد(خاکی،303،1384).

در این فصل یافته‌های پژوهش، به صورت توصیفی و تحلیلی ارائه گردیده می باشد. این فصل شامل دو بخش  می‌باشد. در بخش اول، اطلاعات توصیفی متغیرهای پژوهش به صورت جداول و نمودارهای توزیع فراوانی ارائه شده می باشد. در بخش دوم، نیز یافته‌های مربوط به فرضیه های پژوهش ارائه گردیده می باشد. به‌ عبارتی دیگر در این فصل، آغاز توزیع فراوانی متغیرها عدم تقارن اطلاعاتی و ویژگی های سهام در سالهای مختلف به تفکیک به صورت جدول و نمودار ارائه شده و در بخش آمار استنباطی نیز، یافته‌های مربوط به سؤالات پژوهشی ارائه و مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

همانطور که قبلا تبیین داده گردید اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه­های پژوهش، از منابع مختلفی مانند لوح فشرده شرکت اطلاع رسانی بورس، سایت بورس و نرم افزار ره آورد جدید، استخراج شده که پس ازانتقال به صفحه گسترده EXCEL مورد پردازش قرار گرفته می باشد و سپس با در نظر داشتن نوع فرضیه، به تجزیه و تحلیل اطلاعات با بهره گیری ازنرم افزار SPSS می‌پردازیم. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها از تحلیل رگرسیون و هبستگی بهره گیری می­گردد. به آن معنا که آغاز اطلاعات مورد نیاز برای انجام آزمون محاسبه و سپس آزمون­های رگرسیون برای مطالعه مدل مربوط به مطالعه تاثیر ترکیب سهامداران بر تقارن اطلاعاتی برازش گردد.

4-2) آمار توصیفی

همانطور که تبیین داده گردید در روش‌های توصیفی، کوشش بر آن می باشد تا با ارائه جداول و بهره گیری از ابزارهای آمار توصیفی نظیر شاخص‌های مرکزی و پراکندگی، به توصیف داده‌های پژوهش پرداخته گردد تا این امر به شفافیت موضوع کمک کند.

4-2-1) بخش اول: اطلاعات توصیفی پژوهش

توزیع فراوانی نمونه ها بر حسب متغیرهای جمعیت­شناختی

به مقصود ارائه دیدگاهی مناسب در مورد ویژگی‌های توصیفی متغیرهای پژوهش، در این قسمت توزیع فراوانی متغیرهای پژوهش بر حسب میانگین، و انحراف استاندارد و خطای استاندارد میانگین اظهار شده می باشد.

با در نظر داشتن جدول 4-2 مشخص می گردد که فراوانی نمونه مورد مطالعه 90 می باشد. میانگین به دست آمده برای عدم تقارن اطلاعاتی در طی سالهای مختلف اظهار شده می باشد با در نظر داشتن جدول مشخص می گردد که بیشترین میانگین برای عدم تقارن اطلاعاتی مربوط به سال 1390 با میانگین 026. می باشد. میانگین به دست آمده برای سایر سالها و برای عدم تقارن اطلاعاتی به صورت کلی(حاصل جمع 5 سال) در جدول مشخص شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در جدول  4-3 به مطالعه شاخص های آمار توصیفی برای سهامدران در طی سال 87 پرداخته شده می باشد. با توجه  به جدول مشخص می گردد که میانگین به دست آمده برای سهامدارن نهادی بیشتر از سایر سهامدارن می باشد. پس از آن سهامدارن مدیریتی با میانگین 59.0 در رتبه دوم از لحاظ میانگین  قرار دارد. میانگین و انحراف استاندارد سایر شیوه های سهام در جدول شماره 4-3 مشخص شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی از این مطالعه مطالعه ارتباط میان ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی و شناسایی اندازه تأثیر هر یک از عوامل درون سازمانی و برون سازمانی نظام حاکمیت شرکت ها بر ارتباط میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. در این راستا کوشش خواهد گردید ضمن تبیین تأثیرپذیری عدم تقارن اطلاعاتی از اندازه تمرکز مالکیت، چگونگی تأثیر اندازه و اهرم مالی به عنوان سازوکار های نظام حاکمیت شرکتی بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت مورد آزمون واقع گردد. همچنین در این مطالعه کوشش خواهد گردید راهکارهایی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت با در نظر داشتن شناسایی نوع و اندازه تأثیر هر یک از عوامل یاد شده ارائه گردد. پس اهداف خاص این مطالعه را می توان به صورت زیر اظهار نمود:

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران نهادی.

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران حقیقی.

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران مدیریتی.

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از تمرکز مالکیت شرکت ها.

پایان نامه ارتباط بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید