تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3  محدودیت های ناشی از تعمیم نتایج

با در نظر داشتن اعتبار درونی و برونی پژوهش که در فصل یک به آن تصریح گردید تعمیم نتایج با محدودیت های زیر مواجه می باشد:

– پژوهش حاضر در صنعت سیمان انجام شده می باشد پس نتایج تنها به این صنعت تعمیم می یابد و صنایع دیگر را در بر نمی گیرد.

و محدودیت های اجرای این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

– کارا نبودن بازار سرمایه ایران، به‌عنوان یک عامل مداخله گر می‌تواند نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار دهد که کنترل آن توسط محقق امکان‌پذیر نمی‌باشد. این موضوع یکی از تنگناهای موجود در اجرای تحقیقات متکی به بازار سرمایه مانند پژوهش حاضر می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-در تمامی کشورها یکی از عوامل موثر در پیشرفت کارهای پژوهشی دسترسی به اطلاعات فنی و کامل در زمینه موضوعات مختلف می‌باشد. در ایران به علت فقدان بانک های اطلاعاتی مناسب و عدم وجود تکنولوژی های لازم جهت طبقه‌بندی اطلاعات امکان دسترسی به اطلاعات با محدودیت های فراوانی مانند نبود اطلاعات کامل در مورد بعضی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران و معضلات مربوط به جمع‌آوری اطلاعات به‌خصوص معضلات دسترسی به صورت‌های مالی و یادداشت های پیوست شرکت‌های نمونه، مواجه می باشد.

5-4  پیشنهادات کاربردی

با در نظر داشتن اینکه این پژوهش به دنبال ارتباط بین نوسانات و عملکرد شرکت ها می باشد منطقی می باشد معیاری را برای عملکرد برگزینیم تا در برابر وقوع نوسانات کمترین تاثیر را داشته باشد و بهره گیری کننده را در امر پیش بینی گمراه نسازد.

از آنجا که نوسانات تاثیر منفی بر تمامی معیارهای عملکرد برگزیده شده در این پژوهش داشته (با در نظر داشتن نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری داده ها) بهتر می باشد معیاری توسط اهالی بازار سهام برگزیده گردد که کمترین تاثیر را از نوسانات بپذیرد. در همین راستا به نظر می رسد معیار ROE مناسبترین معیار عملکرد جهت انتخاب در شرایط وجود نوسان در بازار اوراق بهادار باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

آیا نوسانات بازار سهام ارتباط معناداری با عملکرد شرکتها دارد؟

آیا رشد تولید ناخالص ملی (GDP) با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

آیا اندازه شرکت با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید