ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3- روش پژوهش

مبنای هر علمی، روش شناخت آن می باشد و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی، به روش شناختی مبتنی می باشد که در آن علم به کار می‌رود. روش پژوهش، مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راه‌های معتبر، قابل اطمینان و نظام یافته، برای مطالعه واقعیت‌ها، کشف مجهولات، یافتن روابط و دست یابی به راه حل معضلات می باشد. به گونه کلی روش پژوهش شیوه طراحی مطالعات پژوهشی و رویه‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها را مورد کنکاش قرار می‌دهد و همواره از دو رویکرد؛ هدف و ماهیت مورد توجه پژوهشگران می‌باشد.

1-2-3- هدف پژوهش

اولین مرحله از تقسیم بندی پژوهش را می‌توان منوط به هدف از انجام پژوهش دانست. از نظر هدف پژوهش؛ پژوهش‌ها را به سه نوع تحقیقات بنیادی، کاربردی و پژوهش و توسعه طبقه بندی می شوند.

تحقیقات کاربردی :

هدف این نوع تحقیقات توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد به بیانی دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می شوند (خاکی،1382 ).

تحقیقات بنیادی[1]:

هدف این نوع تحقیقات آزمون نظریه‌ها، تبیین روابط و پدیده‌ها و نظریه پردازی، و بالاخره تولید دانش و مطالعه نظریه تحول تاریخ می باشد. یافته‌های این نوع تحقیقات منجر به افزایش دانش می گردد و قوانین علمی را کشف می‌نماید.

پژوهش و توسعه‌ای:

هدف این نوع پژوهش تشخیص مناسب بودن یک دانش، روش، ارزش و…  برای هدفی خاص و یا تهیه و تدوین برنامه‌های طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای می باشد. به اظهار دیگر در این نوع پژوهش توصیه‌هایی تحقیقات کاربردی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

2-2-3- ماهیت و روش پژوهش

دومین مرحله از تقسیم بندی پژوهش را می‌توان منوط به ماهیت و روش پژوهش دانست. از نظر ماهیت و روش پژوهش؛ پژوهش‌ها به سه نوع تحقیقات توصیفی، تاریخی و علمی طبقه بندی می شوند.

1-2-2-3-  پژوهش توصیفی

هدف از این نوع پژوهش توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود میان پدیده‌ها می‌باشد در این گونه پژوهش وضعیت کنونی پدیده یا موضوعی جهت دست‌یابی به هدفی خاص مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در واقع پژوهش توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی می باشد که هدف آن‌ها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد مطالعه می باشد. اجرای پژوهش توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد (بازرگان، سرمد، حجازی،1380) و دارای انواع گوناگونی به تبیین زیر می باشد.

الف ) پژوهش برآوردی : جایگاه یک پدیده را در یک زمان توصیف می کند این روش هیچ‌گونه فرضیه‌ای را پیشنهاد نمی‌کند بلکه صرفاً جایگاه موجود را توصیف می‌کنند.

ب) پژوهش ارزشیابی: این روش به ارزش‌گذاری درمورد فوائد اجتماعی، مطلوب بودن یا مؤثر بودن یک فرایند، حصول برنامه می‌پردازد و به کاربرد یافته‌های خود توجه دارد. این نوع پژوهش اغلب با توصیه‌هایی در جهت اقدامات سازنده همراه می‌باشد و در پی یافتن قوانین کلی و قابل گسترش به سایر جایگاه‌ها نیست.

ج) مطالعه موردی: در این روش یک جامعه از لحاظ یک پدیده و یا موضوع خاص در یک دوره زمانی مشخص مورد مطالعه عمیق و گسترده و همه جانبه قرار می‌گیرد.

د ) مطالعه پیمایشی: در این روش اطلاعات مربوط به گروهی از افراد در ارتباط با واقعیت‌ها، عقاید و رفتارها جمع آوری و تجزیه و تحلیل می گردد. در پژوهش پیمایشی متغیرهای محدودی در مورد تعداد زیادی از افراد مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

هـ) پژوهش تکاملی (توسعه‌ای) : این نوع مطالعه به مطالعه اندازه تغییرات و الگوهای برنامه‌ها و یا رشد افراد در طول مدت زمان می‌پردازد و ممکن می باشد به دو روش طولی (تداومی) و عرضی (مقطعی) صورت گیرد.

و ) مطالعات همبستگی: یکی از روش‌های بسیار متداول در تحقیقات توصیفی می باشد که به مطالعه روابط دو متغیر می‌پردازد

ز ) تحقیقات پس از وقوع: این نوع تحقیقات به مطالعه روابط علت و معلولی به وسیله مطالعه پی‌آمدهای موجود می‌پردازد. در این نوع مطالعه، محقق کار خود را با نظاره و مطالعه متغیر یا متغیرهای وابسته شروع می کند تا بتواند به متغیر یا متغیرهای مستقل برسد. در واقع از معلول شروع می کند تا بتواند علت را جستجو کند.

2-2-2-3-  پژوهش تجربی

پژوهش تجربی یا آزمایشی یکی از دقیق‌ترین و کارآمدترین روش‌های پژوهش می باشد که برای آزمون فرضیه‌ها مورد بهره گیری قرار می‌گیرد هدف این پژوهش مطالعه تأثیر محرک‌ها، روش‌ها و یا شرایط خاص محیطی بر روی یک گروه آزمودنی می‌باشد. از خصوصیات روش تجربی این می باشد که ضمن دست‌کاری یا مداخله در متغیرها و کنترل شرایط نتایج بدست آمده را در مورد گروهی که با انتساب تصادفی انتخاب شده‌اند، مورد نظاره قرار می‌دهد. در این نوع پژوهش، پژوهشگران به مقصود کشف روابط علت و معلولی یک یا چند گروه را به عنوان گروه تجربی تحت شرایط خاص (متغیر مستقل) قرار می‌دهد و نتایج را (متغیر وابسته) با گروه و یا گروه‌های گواه که تحت چنان شرایطی نموده‌اند، مقایسه می کند.

3-2-2-3- پژوهش تاریخی

در این نوع پژوهش وقایع مربوط به گذشته جهت درک بهتر وضع موجود مورد تعبیر و تفسیر و ارزیابی قرار می‌دهد. تفاوت این روش پژوهش با روش‌های توصیفی و تجربی آن می باشد که در روش‌های قبلی محقق می‌توانست نمونه مورد مطالعه را با میل خود انتخاب نماید، اما در پژوهش تاریخی مجبور می باشد فقط اطلاعات و اسنادی را که از گذشته باقی مانده‌اند مورد مطالعه قرار دهد.

با در نظر داشتن توضیحات داده شده می‌توان گفت پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی می باشد زیرا به شناسایی و تبیین روابط میان شاخص‌های کارایی بازار (بازدهی غیر عادی)، حسابداری محافظه کارانه و عدم تقارن اطلاعاتی می‌پردازیم و همچنین از منظر ماهیت و روش پژوهش،همبستگی می باشد زیرا که این پژوهش؛ با توصیف عینی، واقعی و منظم ‏خصوصیات بازارهای اوراق بهادار؛ رفتار سهامداران پیش روی اطلاعات و رفتارهای مدیران نسبت به رویه‌های محافظه کارانه مورد مطالعه قرار می‌گیرد و کوشش می‌نماید تا «آن چیز که ‏هست» را بدون هیچ‌گونه دخالت یا استنتاج ذهنی بر مبنای اطلاعات؛ ‏تجزیه و تحلیل و گزارش کند.

[1]Pure Research

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی
  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و نرخ بازده غیر عادی
  • تعیین تأثیر و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
  • ارائه راه کارهایی به مقصود بهبود استانداردهای حسابداری با در نظر داشتن نتایج پژوهش 

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری