عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3-2- انواع محافظه کاری

بیور و رایان (۲۰۰۰) با این ادعا که هیچ گاه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری برابر با یک نمی‌گردد اظهار نمودند اختلاف به وجود آمده بین ارزش دفتری و ارزش بازار به دو بخش تقسیم می شوند که یکی از آن‌ها ماهیت همیشگی دارد و دیگری ماهیتی موقتی دارد.بخشی که ماهیت همیشگی دارد در ارتباط با اعمال رویه محافظه کارانه در شناسایی اقلام در صورت‌های مالی می‌باشد که در این حالت همیشه ارزش دفتری از ارزش بازار کمتر می باشد. بخشی که جنبه موقت دارد نیز ناشی از برخورد محافظه کارانه در دوره‌های پس از شناخت اولیه اقلام دارایی و بدهی می باشد. در دوره‌های مذکور با در دسترس قرار دادن اطلاعات جدید، زیان کاهش ارزش به سرعت شناسایی می گردد اما افزایش ارزش منعکس نمی‌گردد. بدین ترتیب تا زمانی که شواهد قابل اتکا از افزایش ارزش خالص دارایی‌ها فراهم گردد ارزش دفتری خالص دارایی‌ها از ارزش بازار آن کمتر می باشد.بیور و رایان (۲۰۰۰ ) بخش‌های موقت را تأخیر و بخش همیشگی را سو گیری حسابداری نامیدند اما در سال ۲۰۰۵ دو اصطلاح محافظه کاری شرطی و غیر شرطی جایگزین اصطلاحات قبلی نمودند. همچنین بال و همکاران (۲۰۰۰ ) اظهار نمودند که محافظه کاری سود و زیانی مستقل از محافظه کاری ترازنامه‌ای می‌باشد.

1-5-3-2- محافظه کاری نامشروط[1] (محافظه کاری ترازنامه‌ای)

این نوع محافظه کاری که به محافظه کاری پیش رویدادی[2] و یا محافظه کاری مستقل از اخبار[3]نیز معروف می‌باشد حاصل کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی‌ها به وسیله رویه‌های از پیش تعیین شده حسابداری می باشد. از این رو به این نوع از محافظه کاری، محافظه کاری ترازنامه‌ای نیز گفته می گردد (رایان[4]، ۲۰۰۶). طبق این دیدگاه حسابداری بهای تمام شده تاریخی به عنوان رویه‌ای محافظه کارانه توصیه می گردد زیرا که خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری در حساب‌ها کمتر از ارزش منصفانه‌شان گزارش می گردد. شاید بتوان این‌گونه استدلال نمود که علت نام گذاری این رویکرد به محافظه کاری نا مشروط به این دلیل می باشد که برخلاف محافظه کاری مشروط، الزامی توسط استانداردهای پذیرفته شده حسابداری در این ارتباط وجود ندارد. دیدگاه فلتهام و اوهلسون (۱۹۹۵) در انطباق با این نوع محافظه کاری می‌باشد زیرا که بر اساس دیدگاه آن‌ها، در مواردی که تردیدی واقعی در انتخاب بین دو یا چند روش گزارشگری هست آن روشی بایستی انتخاب گردد که کم‌ترین اثر مطلوب بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد (فلتهام و اوهلسون[5]، ۱۹۹۵). همچنین به نظر می‌رسد که تفاسیر حقوقی، مالیاتی منجر به اعمال محافظه کاری نامشروط می گردد (کیانگ، ۲۰۰۷).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-5-3-2- محافظه کاری مشروط (محافظه کاری سود و زیانی)

این نوع محافظه کاری که به محافظه کاری پس رویدادی[6]  و یا محافظه کاری وابسته به اخبار[7] معروف می باشد حاصل شناخت به موقع زیان در صورت وجود اخبار (بازده منفی سهام) و نا مطلوب نسبت به شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب (بازده مثبت سهام) و مطلوب می باشد. از این رو به این نوع محافظه کاری ،محافظه کاری سود و زیانی گفته می گردد .نوعی از محافظه کاری به شمارمی رود. طبق این دیدگاه قاعده اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کالارویه ای محافظه کاری تعبیر می گردد .زیرا که این رویه زیان احتمالی ناشی از اخبار بد را در نظرمی گیرد اما سود ناشی از اخبار خوب را منع می کند (پای [8]و همکاران ،۲۰۰۶). شاید بتوان این‌گونه استدلال نمود که علت نام گذاری این رویکرد به محافظه کاری مشروط به این دلیل می باشد که به‌کارگیری آن توسط استاندارد های حسابداری الزام شده می باشد. دیدگاه باسو (۱۹۹۷) در انطباق با این نوع محافظه کاری می‌باشد زیرا که بر اساس دیدگاه آنان محافظه کاری الزام به داشتن درجه بالاتری از تایید برای شناخت اخبار خوب مانند سود، پیش روی شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می‌نماید، همچنین به نظر می‌رسد  تفسیر قراردادی و تفسیری حقوقی منجر به اعمال محافظه کاری مشروط می گردد (کیانگ[9]، ۲۰۰۷)

[1]Unconditional Conservatism

[2]Ex Ante Conservatism

[3]News – Independent Conservatism

[4]Rayan

[5]Feltham and Ohelson

[6]Ex Post Conservatism

[7]News – Dependent Conservatism

[8]Pae,J; D. Thornton and M. Welker

[9]Qiang

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی
  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و نرخ بازده غیر عادی
  • تعیین تأثیر و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
  • ارائه راه کارهایی به مقصود بهبود استانداردهای حسابداری با در نظر داشتن نتایج پژوهش 

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری