ارتباط ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

قسمتی از متن پایان نامه :

بخش اثربخش سود (زیان ­های) مربوط به ابزارهای مصون سازی در مصون سازی جریان­های نقدی:

مصون سازی به اقداماتی گفته می­گردد که به مقصود کاهش یا جبران ریسک ناشی از تغییرات در ارزش منصفانه یا جریان­های نقـدی مربوط به یک قلم خاص انجام می­گیرد. به اوراق مشتقه­ای که در نظر گرفته می­گردد تا ارزش منصفانه یا جریان­های نقدی آن، تغییرات در ارزش منصفانه یا جریان­های نقدی اقلامی که برای مصون شدن در نظر گرفته شده می باشد را جبران نماید، ابزارهای مصون سازی نامیده می­گردد (استاندارد شماره 15 ایران و IAS39).

براساس IAS39، سه نوع مصون سازی هست که به تبیین زیر طبقه­بندی می­گردد:

 1. مصون سازی ارزش منصفانه
 2. مصون سازی جریان نقدی
 3. مصون سازی سرمایه­گذاری خالص در عملیات خارجی

مصون سازی ارزش منصفانه عبارت می باشد از مصون سازی ریسک تغییر ارزش منصفانه یک دارایی یا بدهی شناسایی شده یا یک تعهد قطعی شناسایی نشده یا بخش مشخصی از آن دارایی، بدهی یا تعهد قطعی که قابل انتساب به ریسک خاصی باشد و بتواند بر سود یا زیان اثر بگذارد. براساس بند 88 از IAS39 سود یا زیان ناشی از اندازه­گیری مجدد این نوع مصون سازی می­بایست تحت عنوان یکی از اقلام درآمد یا هزینه­ی دوره در سود خالص گزارش گردد (IAS39، بند 89). در ایران نیز، برای شناسایی و اندازه­گیری ابزارهای مصون سازی ارزش منصفانه به شیوه­ی مشابه با IAS39، اقدام می­گردد.

مصون سازی جریان نقدی به مصون سازی ریسک تغییرپذیری جریان­های نقدی که قابل انتساب به ریسک خاصی در ارتباط با دارایی یا بدهی شناسایی شده (نظیر تمام پیش­پرداخت­های آتی سود تضیمین شده مربوط به بدهی با نرخ متغیر) یا معامله آتی بسیار محتمل، باشد و بتواند بر سود یا زیان اثر بگذارد اطلاق می­گردد. تغییرات ارزش بازار این نوع مصون سازی در صورتی که واجد شرایط حسابداری مصون سازی باشد بایستی به صورت زیر شناسایی گردد:

 1. بخشی از سود یا زیان ابزارهای مصون سازی که اثربخش تشخیص داده شده می باشد، بایستی در سایر اجزای سود (زیان) جامع شناسایی و در بخشی جداگانه در حقوق صاحبان سرمایه نگهداری گردد.
 2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 3. بخش غیراثربخش سود یا زیان ابزارهای مصون سازی بایستی در سود خالص شناسایی گردد (IAS39، بند 95).

در صورتی که مصون سازی جریان نقدی، متعاقباً به شناخت یک دارایی مالی یا یک بدهی مالی منجر گردد، سود یا زیان مربوط که در قسمت سایر اجزای سود جامع صورت عملکرد مالی شناسایی شده بود، بایستی در همان دوره یا دوره­هایی که دارایی تحصیل شده یا بدهی تقبل شده بر سود یا زیان اثر می­گذارد (مانند دوره­هایی که درآمد مالی یا هزینه مالی شناسایی می­گردد) به عنوان یکی از اقلام سود خالص در صورت عملکرد مالی، تجدید طبقه­بندی گردد. اما، اگر واحد تجاری انتظار داشته باشد تمام یا بخشی از زیانی که در بخش سایر اجزای سود جامع شناسایی شده می باشد، طی یک یا چند دوره آتی بازیافت نشود، بایستی مبلغی را که انتظار بازیافت آن را ندارد به سود خالص منتقل کند (IAS39، بند 97).

در ایران نیز برای اندازه­گیری و شناسایی ابزارهای مصون سازی جریان وجه­نقد به شیوه­ای مشابه با IAS39 رفتار می­گردد. تنها تفاوتی که هست آن می باشد که هنگامی که مصون سازی جریان نقدی، متعاقباً به شناخت یک دارایی یا بدهی مالی منجر گردد، سود یا زیان مربوط به آن دارایی یا بدهی که در سایر اجزای سود جامع شناسایی شده در همان دوره یا دوره­هایی که دارایی تحصیل شده یا بدهی تقبل شده بر سود یا زیان اثر می­گذارد به سود (زیان) انباشته و نه سود خالص منتقل می­گردد. در زمانی هم که واحد تجاری انتظار بازیافت تمام یا بخشی از زیانی که در سایر اجزای سود جامع شناسایی شده را نداشته باشد، مبلغی را که انتظار بازیافت آن را ندارد به سود (زیان) انباشته منتقل می­کند (استاندارد شماره 15 ایران، بند 41).

مصون سازی سرمایه­گذاری خالص در عملیات خارجی، شامل مصون سازی اقلام پولی که به عنوان بخشی از خالص سرمایه­گذاری به حساب می­آیند (IAS21، بند 27)، بایستی به گونه­ای مشابه با مصون سازی جریان وجه نقد به حساب گرفته شوند:

 1. بخشی از سود یا زیان ابزارهای مصون سازی که اثربخش تشخیص داده شده می باشد، بایستی در سایر اجزای سود (زیان) جامع شناسایی و در بخشی جداگانه در حقوق صاحبان سرمایه نگهداری گردد.
 2. بخش غیراثربخش سود یا زیان ابزارهای مصون سازی بایستی در سود خالص شناسایی گردد.

سود یا زیان ابزارهای مصون سازی مرتبط با بخش اثربخش مصون سازی که در بخش سایر اجزای سود جامع شناسایی و انباشته شده می باشد بایستی در زمان واگذاری تمام یا بخشی از عملیات خارجی، مطابق با بند 48 و 49 استاندارد حسابداری بین­المللی شماره 21، از بخش حقوق صاحبان سرمایه به سود خالص، تحت عنوان تعدیلات تجدید طبقه­بندی، منتقل گردد (IAS39، بند 102). همچنین، خاطر نشان می گردد، به این نوع مصون سازی در استانداردهای ایران اصلاً تصریح­ای نشده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های پژوهش:

براساس مطالعات اکتشافی و مطالب مطرح شده و پرسش آغازین ارائه شده در قسمت انتهایی اظهار مسئله پرسش­های زیر قابل طرح می باشد:

 1. آیا سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد؟
 2. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع[1] با ریسک بازار شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
 3. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
 4. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعددارد؟
 5. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی سود خالص دوره بعد دارد؟

[1] . در این پژوهش معیار محاسبه نوسانات سایر اجزای سود جامع برابر می باشد با مابه­ التفاوت نوسانات سود جامع و سود خالص.

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه - تز - رشته حسابداری