عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1  مقدمه

این فصل به روش شناسی پژوهش اختصاص دارد. هدف از هر نوع مطالعه و پژوهش علمی کشف حقیقت می باشد. حقیقت نیز بر پایه کاوش و جستجو و کشف ویژگی ها و عوامل منطقی مرتبط با خصوصیات اجزای موضوع پژوهش می باشد. در واقع روش پژوهش علمی شامل اندازه گیری ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده برای حل معضلات می باشد و به کمک آن می توان روایط پنهان در پس یک پدیده را که مغشوش به نظر می رسد کشف نمود.

هنگامی که هدف پژوهش مشخص باشد بایستی اطلاعات جمع آوری و تحلیل شوند. برای جمع آوری داده های آماری بایستی موضوع پژوهش و تعریف قلمرو پژوهش مشخص و روش جمع آوری اطلاعات تعیین گردد. سرانجام مرحله استخراج طبقه بندی و ارائه نتایج به صورت جداول و نمودار یا برآوردهای آماری خاص و تحلیل های ضروری مورد اقدام قرار می گیرد.

در روش علمی آغاز مدلی که به نظر می رسد ماهیت پدیده را تبیین می کند بر اساس مبانی نظری پژوهش های پیشین و پالایش مدلهای موجود ایجاد می گردد. سپس نتیجه های منطقی از مدل پذیرفته شده استخراج می گردد و به اندازه انواع زمینه های پژوهشی فرآیندهای مختلف برای کسب آگاهی هست.

بعضی از مراحل اساسی که در اکثر پژوهشهای علمی انجام می گردد شامل این موارد می باشد:مشخص کردن هدف ˓ جمع آوری داده ها ˓ تجزیه و تحلیل داده ها و اظهار یافته ها (آذر ˓ مومنی ; 1375)

در این فصل به ترتیب به اظهار روش اجرای پژوهش˓ فرضیات پژوهش˓ متغیرهای مستقل و جامعه و نمونه آماری پرداخته می گردد و در پایان نیز روش جمع آوری اطلاعات و اعتبار درونی و برونی پژوهش ارائه می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-2  روش اجرای پژوهش

هدف این پژوهش˓ یافتن پاسخی درخور به این سوال می باشد که آیا نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها تاثیر دارد یا خیر. در هر فرضیه ای که در این پژوهش مطرح می گردد با در نظر داشتن ماهیت داده های متغیرهای مربوطه˓ روش های آماری و تجزیه و تحلیل متفاوت می باشد.

در این راستا فرضیه های پژوهش با روش ها و آزمون های مناسب آماری توسط نرم افزار Eviews 7 مورد
آزمون قرار می گیرند و جهت تحلیل مدل ها از روش GMM بهره گیری می گردد. این پژوهش از بعد هدف کاربردی و از نوع ارتباط توصیفی – همبستگی می باشد.

3-3  فرضیات پژوهش

فرضیه در واقع جمله ای (موضوعی ) می باشد که از طریق تجربی ابطال پذیر باشد.(حیدرعلی ; 1370) به بیانی دیگر فرضیه حدسی می باشد که برای نتیجه پژوهش می زنیم.(نبوی ;1385)

به مقصود آزمون فرضیات آماری مراحل عمومی به تبیین زیر بایستی اجرا گردد:تعریف فرضیه های آماری  H0 و H1 تعیین توزیع نمونه گیری آماره و نوع آماره آزمون تعیین سطح زیر منحنی H0 و H1  و محاسبه مقدار بحرانی تصمیم گیری.

مهمترین و اولین مرحله در آزمون فرض آماری تبدیل فرضیه پژوهشی و نقیص آن به فرضیه های آماری می باشد که یکی را فرضیه صفر H0 و دیگری را H1 می گوییم .پس از انجام آزمونهای آماری چنانچه آماره آزمئون در ناحیه پذیرش H0 قرار گیرد گفته می گردد که در سطح اطمینان موردنظر دلیل کافی برای پذیرش H0 هست.در غیر اینصورت H0 رد می گردد و H1  در سطح خطای ɑ (آلفا)درصد پذیرفته می گردد.

به گونه کلی آزمون فرضیه هیچ گاه به اثبات فرضیه صفر نمی انجامد بلکه تنها فرضیه ها را تایید یا رد می کنندبنابراین اگر فرضیه صفر رد نشود دلیل ان نیست که این فرضیه فرضیه درستی می باشد  بلکه می توان گفت که در حال حاضر امکان صحت این فرضیه وجود داردپس از تایید یا رد H0 تحلیلگر بایستی به گونه مشخص اظهار کند که آیا فرضیه های پژوهش پذیرفته شده یا رد شده می باشد.محقق هیچگاه ادعای اثبات فرضیه پژوهشی یا فرضیه های آماری را ندارد.بلکه در تحلیل خود به لحاظ استقرا رعایت احتیاط را خواهد نمود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

آیا نوسانات بازار سهام ارتباط معناداری با عملکرد شرکتها دارد؟

آیا رشد تولید ناخالص ملی (GDP) با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

آیا اندازه شرکت با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید