عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل (2): بازده دارایی ها به عنوان شاخص عملکرد شرکت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدل رگرسیونی برای مطالعه تاثیر همزمان متغیرهای مستقل بر بازده دارایی های شرکت به صورت زیر می باشد:

همانند مدل قبل آغاز آزمون F لیمر را جهت تعیین پانل دیتا یا پولینگ دیتا بهره گیری نموده ایم که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده می باشد.

نتایج آزمون F لیمر در جدول فوق بیانگر رد فرضیه صفر و وجود ناهمگنی بین مقاطع در سطح 5 درصد می‏باشد. در واقع بیانگر مناسب بودن روش پانل دیتا برای برآورد مدل می‏باشد. پس برای تعیین اثرات ثابت یا اثرات تصادفی از آزمون هاسمن بهره گیری نموده ایم که نتایج آن در جدول 4-5 ارائه شده می باشد.

در حقیقت بعدازاینکه مشخص گردید ناهمگنی در مقاطع هست و تفاوتهای فردی قابل لحاظ کردن می باشد و روش داده های ترکیبی برای برآورد مناسب می باشد، بایستی مشخص گردد که خطای تخمین، ناشی از تغییر در مقاطع می باشد یااینکه در طی زمان رخدادها می باشد. در نحوه در نظر  گرفتن چنین خطاهایی با دواثر ثابت واثر تصادفی مواجه هستیم. از آزمون هاسمن برای مشخص شدن اثر ثابت و تصادفی بهره گیری می‏گردد . در آزمون هاسمن،  فرضیه صفر آن مبتنی بر تصادفی بودن خطاهای برآوردی می باشد که نتایج آن در جدول زیرانعکاس یافته می باشد.

نتایج منعکس در جدول 4-8 بیانگر آن می باشد که در این مورد فرضیه صفر رد شده واثرات ثابت برای برآورد مدل مناسب می باشد. در جدول زیر برآورد ضرایب رگرسیونی برای هر یک از شاخص های پژوهش ارائه شده می باشد که با کمک سطح معناداری در هر مورد  در مورد رد یا پذیرش فرضیه ها اعلام نظر خواهیم نمود.

نتایج جدول 4-9 نشان می دهد که آماره فیشر (61/64=   )  و بیشتر از  آماره متناظر در جدول فیشر می باشد لذا مدل برازش داده شده معنادار بوده و از کارایی قابل قبول برخوردار می باشد. ( 05/0 > 00/0 =  ) از طرفی مقدار سطح معناداری متناظر با آزمون هاردی برای تک تک متغیرها حاکی از آن می باشد که تک تک متغیرهای مستقل به کار رفته مانا می باشند همچنین سطح معناداری آزمون لیمر و آزمون هاسمن کمتر از 05/0 می باشد پس روش تخمینی داده های پانلی با اثرات ثابت می باشد. ضریب تعیین در مدل مذکور نشان  می دهد که 7/94 % تغییرات عملکرد شرکت (بازده دارایی ها) بر اثر تغییرات متغیرهای مستقل در مدل مذکور می باشد. سطح معناداری برای متغیرهای مستقل نشان می دهد که فقط تاثیر اندازه شرکت بر عملکرد شرکت معنادار می باشد و سایر متغیرهای تاثیر ناچیزی بر بازده دارایی ها دارند، نکته قابل توجه در این زمینه ارتباط منفی بین بازده دارایی ها و اندازه شرکت می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

آیا نوسانات بازار سهام ارتباط معناداری با عملکرد شرکتها دارد؟

آیا رشد تولید ناخالص ملی (GDP) با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

آیا اندازه شرکت با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید