ارتباط ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

قسمتی از متن پایان نامه :

 

3.9 مباحث آماری

داده­ ها را به شیوه­های گوناگونی می­توان طبقه­بندی نمود. اما در تحلیل کمی مسائل مالی عموماً داده ­ها را به سـه دسته داده­ های سری زمانی[1]، داده­ های مقطعی[2] و داده­های ترکیبی[3] طبقه ­بندی می­کنند. داده­های سری زمانی، همان­ گونه که از نام آن برمی­آید، مقادیر یک یا چند متغیر را طی یک دوره زمانی ارائه می­دهد. داده­ های مقطعی، داده­ هایی هستنـد کـه در یک نقطـه (یا بـرش) از زمان در مـورد یک یا چنـد متغیـر جمع­آوری می­گردد. در داده­های ترکیبی، داده­ های مقطعی یکسان (مانند چند صنعت و یا چند شرکت) طی یک دوره زمانی مطالعه و سنجش می­شوند (افلاطونی، 1392).

داده ­های ترکیبی نسبت به داده­های سری زمانی و داده­های مقطعی دارای مزایایی می­باشند. بالتاجی[4]، مزایای بهره گیری از این داده­ها را به صورت زیر اظهار می­کند:

 1. از آنجا که داده­های ترکیبی به افراد، بنگاه­ها، شرکت­ها و کشورها و از این قبیل واحدها، در طی زمان ارتباط دارند، وجود ناهمسانی واریانس در این واحدها محدود می­گردد.
 2. با ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی، داده­های ترکیبی اطلاعات بیشتر، تغییر پذیری بیشتر، هم خطی کمتر میان متغیرها، درجات آزادی بیشتر و کارایی بیشتری را ارائه می­کنند.
 3. در مطالعه مشاهدات مقطعی تکراری، داده­های ترکیبی به مقصود مطالعه پویای تغییرات، مناسب­تر و بهتـرند. دوره­های بیکاری، چرخـش شغلـی و تحـرک نیـروی کار با داده­های ترکیبی بهتر مطالعه می­شوند.
 4. داده­های ترکیبی، تأثیراتی را که نمی­توان به سادگی در داده­های سری زمانی و مقطعی نظاره نمود، بهتر معین می­کنند. برای مثال، اگر نوسان پیاپی افزایش حداقل دستمزد را در حداقل دستمزد مطالعه کنیم، اثرات قوانین حداقل دستمزد را بر اشتغال و کسب درآمد بهتر می­توان مطالعه نمود.
 5. داده­های ترکیبی با ارائه داده برای هزاران واحد، می­توانند تورشی را که ممکن می باشد درنتیجه لحاظ افراد یا بنگاه­های اقتصادی (به صورت جمعی و کلی) حاصل گردد، به حداقل برسانند. به گونه کلی بایستی گفت، داده­های ترکیبی، تحلیل­های تجربی را به شکلـی غنی می­سازنـد که در صورت بهره گیری از داده­های سری زمانی یا مقطعی این امکان وجود ندارد. البته نمی­توان گفت که مدل­سازی با داده ­های ترکیبی هیچ مشکلی ندارد (افلاطونی، 1392).

3.9.1 مدل رگرسیون خطی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تحلیل رگرسیون خطی تقریباً مهم­ترین ابزاری می باشد که در دسترس محققین اقتصاد سنجی قرار دارد. در حالت کلی می­توان گفت: رگرسیون ابزار ارزیابی ارتباط (منطقی) بین یک متغیر با یک یا چند متغیر دیگر می باشد. به همین علت، در این پژوهش، به مقصود تعیین ارتباط بین متغیرها از مدل­های رگرسیونی بهره گیری شده می باشد. اما در هنگام بهره گیری از مدل­های رگرسیونی همواره بایستی به دو مورد زیر توجه نمود:

 1. اعتبار مدل رگرسیون: برای تعیین اعتبار مدل­های رگرسیونی می­بایست به مقدار آماره F و سطح معنی­داری آن توجه نمود. در صورتی که p-value این آزمون کمتر از 5% باشد، مدل رگرسیونی در سطح اطمینان 95% از اعتبار لازم برخوردار بوده و معنی­دار می باشد.

همچنین خاطر نشان می گردد، که اغلب برای قبول یا رد فرضیه­های آماری در تحقیقات، می­بایست به  معنی­داری ضرایب متغیرها در مدل­های رگرسیونی توجه نمود. به مقصود تعیین معنی­داری ضرایب متغیـرها نیـز، می­بایست آماره t و سطـح معنی­داری بدسـت آمـده را مطالعه کـرد. در صـورتی که p-value ضریب موردنظر کمتـر از 5% باشد فرض صفر این آزمون (مبنی بر صفر بودن و درنتیجه نامعنی­داری ضریب مذکور) رد و فرض مقابل آن (مبنی بر معنی­داری ضریب) پذیرفته می­گردد. در این حالت، فرضیه پژوهش، در سطح اطمینان 95% پذیرفته خواهد گردید.

 1. برقراری مفروضات مدل رگرسیون: اگر هدف ما از استنتاج آماری، تخمین پارامترها (عرض از مبدأ و ضرایب متغیرها) باشد، در این صورت برقراری فرض­های زیر که به فروض رگرسیون معروف هستند، الزامی می باشد. البته بایستی توجه داشت که برقراری تمامی فروض مذکور، در شرایط واقعی چندان قابل دستیابی نیست. هر چند که برقراری فروض کلاسیک همواره مطلوب می باشد، اما عـدم برقـراری بعضی از آنها، نتایج مـدل برآورد شـده را (به ویژه در نمونه­های بزرگ) خدشه دار نمی­کند. این فروض عبارتند از:
  • میانگین خطاها برابر صفر باشد: اولین فرض در مدل رگرسیون خطی این می باشد که مقدار میانگین خطاها صفر می باشد. اگر یک جمله ثابت در رگرسیون داشته باشیم، هدف مذکور به راحتی حاصل می­گردد و این فرض هیچگاه نقض نخواهد گردید.
  • واریانس خطاها مقداری ثابت و متناهی باشد: این فرض به همسانی واریانس معروف می باشد. اگر خطاها، واریانس ثابت نداشته باشند گفته می­گردد آنها ناهمسان هستند. معروف­ترین و عمومی­ترین روشی که برای آزمون همسانی به کار می­رود، آزمون وایت[5] (1980) می باشد که به راحتی توسط نرم افزارهای آماری انجام می­گردد.
  • خطاها از یکدیگر استقلال خطی داشته باشند: فرض سوم در مدل رگرسیون خطی این می باشد که کوواریانس بین اجزای اخلال در طول زمان صفـر می باشد. به عبارت دیگـر، فرض می­گردد خطاها با یکدیگر همبستگی ندارند. اگر خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند گفته می­گردد که همبستگی سریالی دارند. یکی از آزمون­های معـروف برای کشف خـود همبستگی آزمون دوربیـن- واتسـون[6] می­باشد. در صورتی که مقدار آماره این آزمون عددی بین 1.5 تا 2.5 را اختیار نکنـد، خـود همبستگی بین جملات اخلال به اثبات رسیـده و می­­بایست نسبت به رفع آن اقدام نمود. برای از بین بردن خود همبستگی بین متغیرها روش­های متعددی هست که چند نمونه از آن عبارتند از: لگاریتم­گیری از متغیرها، بهره گیری از وقفه اول، اضافه کردن متغیر کمکی AR به مدل و ….
  • خطاها و متغیرهای مستقل از یکدیگر استقلال دارند: از آنجا که مقادیر متغیرهای مستقل معمولاً به صورت غیر تصادفی تولید می­شوند، فرض چهارم در بیشتر مواقع رد نمی­گردد. به همین دلیل در منابع مختلف چندان به روش­های کشف و رفع آن پرداخته نشده می باشد.
  • جملات اخلال از توزیع نرمال برخوردار باشند: پس از برازش مدل می­بایست با بهره گیری از آزمون­های نرمالیتی (مانند آزمون جارک- برا) به تعیین نرمال بودن یا نبودن جملات اخلال پرداخت. درصورت عدم برقراری این فرض، می­بایست با حذف داده­های پرت، بهره گیری از متغیر موهومی و یا بعضی روش­های دیگر، زمینه لازم برای برقراری این فرض را فراهم نمود (بایزدی و همکاران، 1391).

[1]. Time series Data

[2] . Cross-sectional Data

[3] . Panel Data

[4]. Baltagi

[5]. White test

[6]. Durbin & Watson

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های پژوهش:

براساس مطالعات اکتشافی و مطالب مطرح شده و پرسش آغازین ارائه شده در قسمت انتهایی اظهار مسئله پرسش­های زیر قابل طرح می باشد:

 1. آیا سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد؟
 2. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع[1] با ریسک بازار شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
 3. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
 4. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعددارد؟
 5. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی سود خالص دوره بعد دارد؟

[1] . در این پژوهش معیار محاسبه نوسانات سایر اجزای سود جامع برابر می باشد با مابه­ التفاوت نوسانات سود جامع و سود خالص.

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید