عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOs در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

11-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها

از نظر آماری در این پژوهش اکثرا از تکنیک های تحلیل همبستگی و رگرسیون چند متغیره بهره گیری می گردد. “تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه ارتباط یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر می باشد”(مومنی،1389: 110).

در ارتباط با آزمون فرضیه های مربوط به این پژوهش بایستی از تحلیل همبستگی جزیی (تفکیکی)بهره گیری نمود. همبستگی جزیی، همبستگی میان دو متغیر با حذف اثرات سایر متغیر هاست. در صورتی که تحلیل های همبستگی، وجود ارتباط بین محافظه کاری و بازده غیر عادی اولیه را تایید نمود، در ادامه به مقصود تعیین نوع ارتباط از آزمون رگرسیون چندگانه (چند متغیره) بهره گیری خواهد گردید.

بهره گیری از رگرسیون چندگانه نیازمند برقراری پیش فرض هایی می باشد. ” در اقدام کنترل و تحقق تمامی این  پیش فرض ها نه مرسوم و نه عملی می باشد و حتی بعضی صاحب نظران کنترل و تحقق تمامی این پیش فرض ها را ضروری نمی­دانند” (سرمد و دیگران،1387). به اعتقاد بعضی صاحب نظران محدودیت های عملی باعث می گردد به مقصود  پی بردن به معنی­دار بودن آماره های محاسبه شده در معادله رگرسیون تنها بکارگیری سه آزمون آماری اساسی زیر ضروری باشد، این سه آزمون عبارتند از:

  • آزمون استقلال خطاها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می­گیرد، استقلال خطاها از یکدیگر می باشد. این فرض از طریق آزمون دوربین – واتسون مورد مطالعه قرار می گیرد. مقدار آماره این آزمون در دامنه 0 و 4 قرار می­گرید. چنانچه این آماره در بازه 1.5 تا 2.5 قرار گیرد H0 آزمون (عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته می گردد و اگر این طور نباشد H0 رد می گردد. خاطر نشان می گردد که در صورت رد فرض H0، نمی توان از آزمون رگرسیون بهره گیری نمود.

  • مطالعه نرمال بودن خطاها

یکی دیگر از مفروضات در نظر گرفته شده در رگرسیون، آن می باشد که خطاها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر می­باشند. بدیهی می باشد که در صورت عدم بر قراری این پیش گزینه، نمی توان از رگرسیون بهره گیری نمود.

  • آزمون هم خطی

هم خطی آزمونی می باشد که نشان می دهد یک متغیر مستقل، تابعی خطی از سایر متغیر های مستقل می باشد. اگر هم خطی در یک معادله رگرسیون بالا باشد، بدین معنی می باشد که بین متغیر های مستقل، همبستگی بالایی هست و ممکن می باشد با وجود بالا بودن R2، مدل دارای اعتبار بالایی نباشد. به بیانی دیگر، با وجود آنکه مدل خوب به نظر می رسد، اما دارای متغیرهای مستقل معنی داری نمی باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش پژوهش:

پژوهش جاری در پی یافتن پاسخی به این سوال می باشد که:

“آیا بین محافظه کاری و بازده غیر عادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه، ارتباط معکوس هست یا خیر؟”

و در صورت مثبت بودن پاسخ سوال فوق،” آیا سطوح عدم تقارن اطلاعاتی بین ذینفعان درگیر در فرایند عرضه های عمومی اولیه، بر ارتباط تصریح شده فوق تاثیر دارد یا خیر؟”

پایان نامه ارتباط محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOsدر بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOsدر بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری