شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-5- پیشنهادات پژوهش

در این بخش براساس نتایج و یافته های پژوهش 2 دسته پیشنهاد مطرح می گردد نخست پیشنهادات حاصل از فرضیه های پژوهش که انتظار میرود تا بهره گیری کنندگان را در راستای اتخاذ تصمیمات منطقی و مبتنی بر واقعات یاری نماید و دوم پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی که انتظار میرود پژوهشگران را در راستای ارتقاء سطح کیفی پژوهش های حسابداری راهنمایی نماید . از این حیث پیشنهاد می گردد

  • با در نظر داشتن نتایج حاصل از فرضیه اول مبنی بر معنی داری ارتباط میان بازدهی غیر عادی و حسابداری محافظه کارانه ، بهره گیری کنندگان اطلاعات حسابداری علی الخصوص ذی نفعان شامل سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه، اعتبار دهندگان در پیش بینی های مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و اعتباری، بر سطح محافظه کاری بگارگرفته شده توسط مدیران توجه نمایند.
  • سازمان بورس بعنوان نهاد ناظر بر گزارشگری مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس، در راستای ارتقای کیفیت گزارش های مالی شرکتها بر بهره گیری از رویه های محافظه کارانه تاکید نماید.
  • با در نظر داشتن نتایج این پژوهش به نظر می رسد حسابداری محافظه کارانه اثرات مثبتی در بازار سرمایه به دنبال داشته باشد لذا پیشنهاد می گردد ، تدوین کنندگان مبانی نظری گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری، نتایج این پژوهش و تحقیقات داخلی مشابه را مد نظر قرار داده و جایگاه مبانی نظری و ویژگیهای کیفی خاص گزارشگری مالی را با در نظر داشتن رویه های حسابداری ،تعیین نمایند.
  • همچنین برای تحقیقات آتی نیز موضوعات ذیل پیشنهاد می گردد

1-  انجام پژوهش حاضر بر روی نمونه های تفکیک شده بر اساس صنعت مختلف با در نظر داشتن اینکه درجه محافظه کاری بکارگرفته شده درصنایع مختلف ،متفاوت می باشد.

2- بهره گیری از اطلاعات فصلی برای محاسبه شاخص های عدم تقارن اطلاعاتی

3- مطالعه عوامل تاثیرگذار بر افشای داوطلبانه اطلاعات توسط شرکتهای بورسی و تأثیر آن در کاهش هزینه های نمایندگی نشات گرفته از نامتقارن بودن اطلاعات

4- مطالعه سازو کارهای کنترل فعالیت مدیران وتعیین تأثیر هر یک ازآنها در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی

5- مطالعه تأثیر حسابداری محافظه کارانه در حجم سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی
  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و نرخ بازده غیر عادی
  • تعیین تأثیر و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
  • ارائه راه کارهایی به مقصود بهبود استانداردهای حسابداری با در نظر داشتن نتایج پژوهش 

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید