ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-3- روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جامعه عبارت می باشد از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه‌مند هستیم یافته‌های پژوهش را به آن‌ها تعمیم دهیم (دلاور ۱۳۷۴) یا به بیانی دیگر جامعه عبارت می باشد از گروهی از افراد، اشیاء یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند (دلاور، ۱۳74) جامعه آماری همان جامعه اصلی می باشد که از آن نمونه یا نما یا معرف بدست می‌آید (ساروخانی ۱۳۷۲). همچنین نمونه، تعداد محدودی از جامعه آماری می باشد که اظهار کننده ویژگی اصلی جامعه می‌باشد (عادل آذر و مومنی،1384) از آنجا که چالش‌هایی همچون زمان، هزینه، عدم هماهنگی آزمودنی‌ها و … امکان مطالعه جامعه آماری را نمی‌دهند محققان به نمونه گیری و انتخاب نمونه منطقی از جامعه مورد نظر بسنده می‌کنند. از این رو نمونه گیری عبارت می باشد از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن باشد انجام می‌پذیرد (حافظ نیا،1385) و هدف از نمونه گیری، گردآوری داده‌هایی برای تجزیه و تحلیل و بالطبع تعمیم نتایج و دستاوردها به کلیت جامعه آماری و در سطح بالاتر، به تمامی سازمان‌های مشابه می‌باشد.

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند. کیفیت اطلاعات، سهولت دسترسی به اطلاعات صورت‌های مالی و قیمت سهام مانند علت های انتخاب جامعه آماری می باشد. همچنین با در نظر داشتن موضوع و ماهیت پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند و یا روش غربال گری (حذف سیستماتیک) به مقصود تعیین حجم نمونه بهره گیری شده می باشد. ازجمله ویژگی‌های نمونه آماری این پژوهش آن می باشد.

  • شرکت سرمایه گذاری یا با فعالیت خاص (بیمه، واسطه گر مالی، بانک، لیزینگ ) نباشند. به دلیل آنکه ماهیت فعالیت این شرکت‌ها تفاوت قابل ملاحظه‌ای با شرکت‌های تولیدی و بازرگانی دارد، این قبیل شرکت‌ها از نمونه آماری پژوهش حاضر کنار گذاشته شده‌اند.
  • پایان سال مالی آن‌ها ۲۹ اسفند هر سال باشد و در طول دوره زمانی پژوهش سال مالی خود را تغییر نداده باشند. به دلیل آنکه بهره گیری از داده‌های شرکت‌ها با سال‌های مالی متفاوت تفسیر نتایج پژوهش را مشکل خواهد نمود و با در نظر داشتن بهره گیری از نمونه‌های سال شرکتی، بهره گیری از اطلاعات شرکت‌هایی که سال مالی خود را تغییر داده باشند، نمونه آماری را تخریب خواهند نمود.
  • داده‌ها و اطلاعات آن‌ها طی سال 1390 – 1384 در دسترس باشد. شایان ذکر می باشد نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389-1385 می‌باشد اما با در نظر داشتن مدل‌های پژوهش به اطلاعات یک سال قبل و یک سال بعد از دوره مورد مطالعه نیز نیاز می‌باشد.
  • سهام آنها در دوره مورد مطالعه توقف معاملاتی بیش از ۹۰ روز وجود نداشته باشند. به دلیل آنکه بعضی از متغیرهای اصلی پژوهش مبتنی بر معاملات روزانه سهام می‌باشد و وقفه معاملاتی منجر به سوگیری احتمالی در نتیجه را به همراه خواهد داشت. به عنوان نمونه برای محاسبه بازده غیر عادی) یکی از متغیرهای اصلی مدل‌های پژوهش( به ضرایب α و β موجود در مدل مبتی بر بازار (مدل رگرسیونی که مبین ارتباط بین لگاریتم قیمت سهام و لگاریتم شاخص بازار برای دوره زمانی 260 روزه می باشد) نیاز می باشد و با توجه مطالعات و تحقیقات صورت گرفته (هانگ،1998-بدری و همکاران 1390) در این ارتباط وقفه معاملاتی بیش از 3/1 دوره مد نظر منجر به مخدوش شدن نتیجه خواهد گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی
  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و نرخ بازده غیر عادی
  • تعیین تأثیر و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
  • ارائه راه کارهایی به مقصود بهبود استانداردهای حسابداری با در نظر داشتن نتایج پژوهش 

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید