عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

قسمتی از متن پایان نامه :

1.1 مرور و جمع­بندی

توسعه حمل و نقل و ارتباطات، موجب نزدیکی نقاط مختلف جهان به نحوی شده می باشد که اصطلاح “دهکده­ جهانی”، به آن اطلاق می­گردد. از انتهای جنگ جهانی دوم تاکنون، در تجارت بین­الملل و سایر اشکال اتکای متقابل بین کشورها چنان رشدی پیدا شده که بر جوانب مختلف زندگی بشر تأثیر با اهمیتی گذاشته می باشد. در تجارت نیز وضعیت­های خاصی پدیدار شده که یکنواختی استانداردهای حسابداری را در کشورهای مختلف، به ذهن متبادر کرده می باشد. به گونه­ای که امروزه بحث متناسب­سازی استانداردهای حسابداری بین­المللی با استانداردهای حسابداری ملی در اولویت ملاحظات گزارشگری مالی قرار گرفته و به یکی از مباحث داغ در حرفه حسابداری ملل مختلف مِن جمله ایران، تبدیل شده می باشد.

اما کوشش برای متناسب­سازی استانداردهای حسابداری در سطح بین­المللی، زمانی قرین موفقیت خواهد بود که در خصوص پذیرش و اجرای آن اطمینان لازم به وجود آید. این اطمینان غیر از با شناخت استانداردهای حسابداری بین­المللی و تأثیر پذیرش آنها بر بازار سهام داخلی امکانپذیر نیست. پس، پیش از پذیرش استانداردهای حسابداری بین­المللی، می­بایست به دقت آنها را مورد مطالعه قرار داد و موارد افتراق آنها را با استانداردهای حسابداری ملی معین نمود. بی­شک با تعیین موارد افتراق موجود بین استانداردهای حسابداری ملی و بین­المللی، اقدام متناسب­سازی استانداردها با آگاهی و سرعت بیشتری انجام خواهد گردید. از این رو، سازمان حسابرسی، به عنوان مرجع تدوین­کننده­ی استانداردهای حسابداری در ایران موظف می باشد تا پیش از پذیرش استانداردهای بین­المللی، تأثیر آنها را بر بازار سهام داخلی مطالعه نماید. جامعه دانشگاهی نیز به عنوان قطب تحقیقی کشور موظف به یاری این سازمان در انجام تحقیقات و پژوهش­های لازم در خصوص این مطلب می باشد. لذا با در نظر داشتن نیازی که به پژوهش بیشتر در خصوص استانداردهای بین­المللی وجود داشت، تصمیم بر آن گردید تا در این پژوهش به مطالعه تأثیر ارائه­ی گزارشگری سود جامع تحت یک صورت عملکرد واحد، مطابق با شیوه­ی پیشنهادی IAS1، بر ریسک و قیمت بازار سهام شرکت­ها پرداخته گردد.

علت این انتخاب نیز از این جهت بود که در میان استانداردهای حسابداری گوناگون، استاندارد مربوط به شیوه­ی گزارشگری سود جامع جایگاه ویژه­ای دارد به این دلیل که سود یکی از مهم­ترین معیارها برای ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت و تصمیمات سرمایه­گذاران محسوب می­گردد. علت تأکید بر سود جامع هم آن می باشد که آن همه­ی تغییرات غیر مالکانه در حقوق صاحبان سرمایه، در طی یک دوره را در برمی­گیرد و لذا عملکـرد شرکت را بهتـر از سایر روش­های اندازه­گیری سود نشان می­دهد.

به گونه کلی، اصطلاح سود جامعبرای توصیف کل اجزای آن، یعنی سود خالص و سایر اجزای سود جامعبکار می­رود. برای گزارشگری سایر اجزای سود جامع، شیوه­های گوناگونی هست که از میان آنها، IASB در استاندارد حسابداری بین­المللی شماره 1 با عنوان “نحوه­ی ارائه صورت­های مالی” رویکرد ارائه یک صورت عملکرد واحد و رویکرد ارائه­ی دو صورت عملکرد جداگانه را برای گزارشگری سایر اجزای سود جامع (IASB,2007)، برگزید هر چند که به بهره گیری از روش اول، یعنی رویکرد ارائه­ی یک صورت عملکرد واحد، تأکید بیشتری دارد. در ایران رویکرد ارائه­ی دو صورت عملکرد جداگانه پذیرفته شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

گزارشگری سود جامع در یک صورت عملکرد واحد، مسئله­ای بحث برانگیز می باشد. موافقین گزارشگری سود جامع در یک صورت عملکرد واحد عقیده دارند که سود و زیان اندازه­گیری شده بر مبنای جامع، به این دلیل که کلیه تغییـرات در خالص دارایی­هایی را که ناشی از منابع غیر مالکین در طی یک دوره بوده می باشد را در بر می­گیرد، عملکرد شرکت را بهتر از سایر اندازه­گیری­های سود، نشان می­دهد و همچنین، شفافیت، پایداری و قابلیت مقایسه را افزایش می­دهد (IASB,2009، بند 39). درحالی­که، مخالفان گزارشگری سود جامع در یک صورت عملکرد واحد بر این باورند که گنجاندن اقلام تحقق نیافته در سود، توانایی سود را برای انعکاس دورنمای جریانات نقدی بلندمدت شرکت کاهش می­دهد. آنها همچنین اظهار می­کنند که گزارش “سایر اجزای سود جامع” همراه با نتایج کسب و کار اصلی، بهره گیری­کنندگان از صورت­های مالی را به اشتباه می­اندازد و به سوءتعبیرهای مهمی از عملکرد یک شرکت منجر می­گردد (IASB,2009، بند 40). در واقع، نگرانی اصلی مخالفان گزارشگـری سود جامع در یک صورت عملکرد واحد، بابت تأثیراتی می باشد که این سوء­تعبیرها می­تواند در ریسک شرکت و در نتیجه، در قیمت سهام داشته باشد.

از این رو، با علم به این موضوع که نوسانات سود عنصری از ریسک شرکت می باشد که سبب کاهش قیمت سهام آن می­گردد و با انگیزه ارزیابی اظهارنظرهای مخالف با گزارشگری سود جامع در یک صورت عملکرد واحد، به مطالعه ارتباط ریسک شرکت و نوسانات سود جامع پرداخته گردید.همچنین در این پژوهش قدرت پیش­بینی­کنندگی سود جامع نسبت به سود خالص در پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعد و سود خالص دوره بعد نیز مورد مطالعه قرار گرفت.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های پژوهش:

براساس مطالعات اکتشافی و مطالب مطرح شده و پرسش آغازین ارائه شده در قسمت انتهایی اظهار مسئله پرسش­های زیر قابل طرح می باشد:

  1. آیا سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد؟
  2. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع[1] با ریسک بازار شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  3. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  4. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعددارد؟
  5. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی سود خالص دوره بعد دارد؟

[1] . در این پژوهش معیار محاسبه نوسانات سایر اجزای سود جامع برابر می باشد با مابه­ التفاوت نوسانات سود جامع و سود خالص.

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه - تز - رشته حسابداری