تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-7  ویژگی های آماری بازده سهام

با در نظر داشتن پژوهش بنیادی مندلبروت[1] (1963) و فاما[2] (1965) و محققان زیادی گزارش کردند که توزیع تجربی بازده سهام اکثرا غیر نرمال می باشد. به خصوص کشیدگی سری های زمانی بازده سهام بزرگتر از توزیع نرمال می باشد. توزیع بازده سهام می تواند دارای چولگی باشد خواه به طرف راست و یا خواه به طرف چپ و واریانس بازده سهام در طول زمان ممکن می باشد پایدار نبوده و  نوسان واقعی به صورت خوشه ای ارائه می گردد.

محققان این مسئله را به عنوان تداوم نوسان بازار سهام در نظر گرفته و تحلیلگران مالی آن را عدم قطعیت یا ریسک خطاب می کنند. نوسان از طریق واریانس و کوواریانس اندازه گیری می گردد و این مسئله دهه هاست که مورد پذیرش قرار گرفته می باشد (چونگ[3]˓ 1999). به مقصود انتخاب یک مدل نوسان مناسب˓ ما بایستی ایده مناسبی در زمینه انتخاب ویژگی های تجربی که مدل بایستی اتخاذ نماید داشته باشیم. چند مورد از مشخصات مهم برای بازده های دارایی در زیر ارائه شده می باشد.

2-1-7-1  دنباله بزرگ

بازده دارایی لپتوکورتیک[4] می باشد (نرمال اما با کشیدگی بیشتر از تابع نرمال). طبق مدلهای بازده دارایی بازده های دارایی دارای توزیعی با دنباله بزرگ هستند و به عنوان توزیعی مستقل مدل سازی می شوند. این مشخصه توسط مندلبورت (1963)˓ فاما ( 1963˓-1965 )˓ کلارک[5] (1973) و بلتبرگ و گوندس[6] (1974) مستند شده می باشد. برای درک هرچه بهتر این تابع (لپتوکورتیک)˓ نمودار 1 ارائه شده می باشد.

2-1-7-2- نوسان خوشه ای

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نوسان خوشه ای توسط مندلبورت در سال (1963) عنوان گردید. این پدیده زمانی که بازده دارایی ها در طول زمان ترسیم می شوند قابل نظاره می باشد. بازده های دارای نوسان خوشه ای و دنباله بزرگ ارتباط ای بسیار نزدیک با یکدیگر دارند. نمودار زیر نمونه ای از نوسانات خوشه ای مربوط به بازده دارایی ها می باشد.

2-1-7-3- اثر اهرمی

تئوری اثر اهرمی به ارتباط منفی بازده سهام با ریسک دلالت دارد. یعنی اگر بازده سهام افزایش پیدا کند اندازه نوسانات سهام کاهش خواهد پیدا نمود و در صورت کاهش بازده سهام اندازه نوسانات بنگاه افزایش خواهد پیدا نمود. اثر اهرمی آغاز توسط بلک (1976) مطرح گردید. او معتقد بود که تغییرات ساختار سرمایه بنگاه یا به تعبیری تغییر نسبت بدهی به دارایی (نسبت اهرم) در اندازه نوسانات سهام بنگاه موثر می باشد. بلک نشان داد که تغییر ارزش بنگاه در حالی که موجب کاهش ارزش دارایی ها می گردد تاثیر  چندانی بر ارزش بدهی های بنگاه ندارد. کاهش ارزش بنگاه بیشتر موجب کاهش ارزش دارایی و سهام بنگاه می گردد. پس نسبت اهرم افزایش می یابد و این افزایش احتمالا افزایش نوسانات سهام را موجب خواهد گردید.

[1] Mandelbrot

[2] Fama

[3] chong

[4] Leptokurtic

[5] Clark

[6] blattberg and  gonedes

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

آیا نوسانات بازار سهام ارتباط معناداری با عملکرد شرکتها دارد؟

آیا رشد تولید ناخالص ملی (GDP) با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

آیا اندازه شرکت با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید