عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی از اثرات وجود اطلاعات نامتقارن، اخلال در عملکرد درست بازارها می باشد. هر چه عدم تقارن اطلاعاتی در یک بازار بیشتر باشد،کارایی آن کمتر خواهد بود و نسبت تعداد مبادلات موفق آن کاهش خواهد پیدا نمود. موضوع بازارهای نامتقارن، مسئله بسیار مهمی می باشد که با پیچیده شدن کالاها و خدمات و از طرف دیگر پیچیده شدن سازوکار مبادله، روز به روز مهم تر می گردد و بازیگران بازار یعنی فروشنده ها، خریداران، نهادهای قانونی، مدیران، اعتباردهندگان و نهایتاً دولت نیاز به توجه بیشتر و ارائه راهکار های جدیدتری دارند. معامله بر اساس اطلاعات نهانی به علت های کاهش اطمینان سرمایه گذاران در بازارهای سهام، ایجاد پاداش های نادرست مدیریت، ممانعت از افشای به موقع و جریان اطلاعات در درون شرکت، اثر نامطلوب بر فرآیند جمع آوری و انتشار اطلاعات توسط اشخاص بیرونی، افزایش تضاد بین سهامداران و دیگر گروه ها و افزایش هزینه های سرمایه ای شرکت مورد انتقاد قرار گرفته می باشد. عدم تقارن اطلاعات دارای پیامدهای نامطلوب متفاوتی می باشد که می توان به افزایش هزینه های معاملاتی، ضعف بازار، نقدشوندگی پایین و بطور کلی کاهش سود حاصل از معاملات در بازارهای سرمایه تصریح نمود. با در نظر داشتن پیامدهای نامطلوب فوق لازم می باشد عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی و اندازه تأثیر هر کدام از آنها شناسایی گردد تا از این طریق بتوان با بالابردن دانش سرمایه گذاران، وضع قوانین و الزامات مربوط و بهبود شفافیت بازار، پیامدهای نامطلوب آن را به حداقل ممکن کاهش داد.

از سوی دیگر آن گونه که به نظر می رسد ساختار مالکیتی حاکم بر بازار ایران گرایش بیشتری به تمرکز داشته و بیشتر مالکیت ها بصورت عمده  در اختیار نهادهای دولتی و شبه دولتی قرار داد. این موضوع کارایی بازار را از منظر عدم توزیع متوازن اطلاعات تحت تأثیر خود قرار داده و عملکرد بازار را بعضاً با مشکلاتی همراه می سازد. در این بین یکی از سازوکار هایی که می تواند پیامدهای نامطلوب تمرکز مالکیت بر فرآیند توزیع اطلاعات را تحت الشعاع خود قرار دهد، نظام حاکمیت شرکت ها می باشد که در سال های اخیر هم مورد توجه قانون گذاران و ناظرین بازار سرمایه و محققین داخلی قرار گرفته می باشد. مطالب فوق همگی حاکی از اهمیت بحث عدم تقارن اطلاعاتی و نظام حاکمیت شرکتها‏ می باشد. لذا ما در این مطالعه در راستای شناسایی هرچه بیشتر جایگاه رویه های درون سازمانی و برون سازمانی نظام حاکمیت شرکتها در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت، به مطالعه نوع و اندازه تأثیر هر یک از عوامل اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، سهام شناور آزاد و مالکیت های نهادی بر ارتباط میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهیم پرداخت. بدیهی می باشد شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش اندازه عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت، دانش ناظران بازار سرمایه و کمیته‏های نظام حاکمیت شرکت‏ها در ارتباط با تأثیر و اهمیت هر یک از سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر ارتباط میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی را افزایش داده و می‏تواند تصمیم گیری آن ها جهت تقویت سازوکارهای مؤثر را بهبود بخشیده و تسهیل نماید. همچنین نتایج حاصل از این مطالعه می تواند برای تصمیم‏گیری سرمایه‏گذاران در راستای توجه بیشتر به عوامل مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت مفید واقع گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی از این مطالعه مطالعه ارتباط میان ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی و شناسایی اندازه تأثیر هر یک از عوامل درون سازمانی و برون سازمانی نظام حاکمیت شرکت ها بر ارتباط میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. در این راستا کوشش خواهد گردید ضمن تبیین تأثیرپذیری عدم تقارن اطلاعاتی از اندازه تمرکز مالکیت، چگونگی تأثیر اندازه و اهرم مالی به عنوان سازوکار های نظام حاکمیت شرکتی بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت مورد آزمون واقع گردد. همچنین در این مطالعه کوشش خواهد گردید راهکارهایی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت با در نظر داشتن شناسایی نوع و اندازه تأثیر هر یک از عوامل یاد شده ارائه گردد. پس اهداف خاص این مطالعه را می توان به صورت زیر اظهار نمود:

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران نهادی.

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران حقیقی.

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران مدیریتی.

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از تمرکز مالکیت شرکت ها.

پایان نامه ارتباط بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری