ارتباط بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-5) جامعه‌ی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها

3-5-1) جامعه آماری:

جامعه، بزرگ‌ترین مجموعه از موجودات می باشد که در یک زمان معین مطلوب ما قرار می‌گیرند و حداقل دارای یک صفت مشخصه ‌باشند. صفت مشخصه، صفتی می باشد که بین همه­ی عناصر جامعه‌ آماری مشترک و متمایز کننده‌ی جامعه‌ی آماری از سایر جوامع باشد.

شرط لازم برای هر تحقیقی وجود اطلاعات در دسترس می­باشد که در وضعیت کنونی ایران تنها اطلاعات مربوط به شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موجود  می­باشد.

در پژوهش حاضر، با در نظر داشتن موضوع و کاربرد آن، جامعه آماری، شامل تمامی شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که علت این انتخاب، سهولت دسترسی به اطلاعات بوده می باشد. در جامعه مورد مطالعه تا پایان دوره زمانی پژوهش ( 1391-1387)، یعنی 1391 تعداد 488 شرکت در 37 صنعت فعالیت داشته اند. پس، جامعه آماری پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که کلیه شراط زیر را دارا باشند:

1) اطلاعات مالی شرکت دردوره مورد مطالعه در دسترس باشد.

2) شرکت طی دوره مورد مطالعه زیان ده نباشد و پایان سال مالی شرکت‌ منتهی به پایان اسفند ماه باشد و در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداده باشد.

3) جزء بانک‌ها و موسسات مالی (شرکت‌های سرمایه‌گذاری،  واسطه‌گران مالی،  شرکت‌های هلدﻳﻨﮓ و ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ‌ها) نباشد.

4) شرکت تا پایان سال 85  در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و طی سالهای 87  تا 91 از بورس  اوراق بهادار تهران نیز خارج نشده باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5) درطول دوره زمانی پژوهش، بیش از چهار ماه در بورس غیر فعال نباشند؛ زیرا محاسبه متغیرهای مورد مطالعه مرتبط با بازار در مورد شرکت‌های مزبور و بهره گیری از آنها در پژوهش می­تواند موجب تأثیر نامطلوب بر نتایج پژوهش گردد.

اما از آنجا که بعلت محدودیت هایی که در مطالعه جامعه آماری، از قبیل صرف منابع و زمان هست، اقدام به نمونه گیری شده می باشد و نمونه پژوهش به روش نمونه گیری سیستماتیک یا منظم و بصورت تصادفی انجام پذیرفته، و نمونه اصلی پژوهش استخراج گردیده می باشد. از بین جامعه آماری، شرکتهایی که شرایط فوق را داشته اند، از بین آنها تعداد90  شرکت بعنوان نمونه پژوهش استخراج گردیده اند.

3-5-2) روش گردآوری داده ها

جهت تلخیص مطالعات کتابخانه ای یا ادبیات پژوهش از فیش بهره گیری شده می باشد و جهت توصیف و طبقه بندی یافته های مبتنی بر مطالعه تجربیات گذشته و اطلاعات مالی شرکتها از نرم افزار Excel بهره گیری شده می باشد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش شامل عناصر صورت‌های مالی حسابرسی شده نظیر اجزای مختلف صورت سود و زیان و سایر اطلاعات نظیر قیمت سهام و سود سهام شرکت‌های عضو نمونه پژوهش می‌باشد که از منابع زیر جمع‌آوری شده می باشد: از طریق مطالعات کتابخانه ای مقالات و پایان نامه های داخلی وخارجی و اطلاعات مالی شرکتها از : نرم افزار  تدبیر پرداز ، نرم افزار ره آورد جدید، اطلاعات چاپ گردیده توسط بورس اوراق بهادار تهران و سایت: www.rdis.ir

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی از این مطالعه مطالعه ارتباط میان ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی و شناسایی اندازه تأثیر هر یک از عوامل درون سازمانی و برون سازمانی نظام حاکمیت شرکت ها بر ارتباط میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. در این راستا کوشش خواهد گردید ضمن تبیین تأثیرپذیری عدم تقارن اطلاعاتی از اندازه تمرکز مالکیت، چگونگی تأثیر اندازه و اهرم مالی به عنوان سازوکار های نظام حاکمیت شرکتی بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت مورد آزمون واقع گردد. همچنین در این مطالعه کوشش خواهد گردید راهکارهایی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت با در نظر داشتن شناسایی نوع و اندازه تأثیر هر یک از عوامل یاد شده ارائه گردد. پس اهداف خاص این مطالعه را می توان به صورت زیر اظهار نمود:

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران نهادی.

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران حقیقی.

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران مدیریتی.

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از تمرکز مالکیت شرکت ها.

پایان نامه ارتباط بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری