عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه اول پژوهش:

« نوسانات بازار سهام ارتباط معناداری با عملکرد شرکتها دارد.»

برای مطالعه فرضیه های پژوهش از شاخص های بازده دارایی ها، بازده (حقوق صاحبان ) سهام، ارزش افزوده و سود خالص به عنوان شاخص های عملکرد شرکت بهره گیری می گردد. لذا با اجرای مدل  برای هر یک از این متغیرها˓ ضرایب رگرسیونی را به صورت جداگانه برآورد می کنیم. در فرضیه اول پژوهش متغیر نوسانات بازار سهام به عنوان متغیر وابسته (درونزا) و متغیرهای  بازده دارایی ها، بازده (حقوق صاحبان ) سهام، ارزش افزوده و سود خالص به عنوان متغیرهای مستقل در چهار مدل جداگانه مورد تحلیل قرار گرفته اند که نتایج مربوط به آن در جدول 4-2 ارائه شده می باشد.

نتایج برازش مدل های رگرسیونی در جدول 4-2 نشان می دهد که اندازه تاثیرگذاری نوسانات بازار سهام بر بازده سهام، بازده دارایی ها، ارزش افزوده و سود خالص به ترتیب 0005549/0- ، 00333/0- ، 466/64- و 406/74- می باشد، این ضرایب حاکی از آن می باشد که با افزایش نوسانات بازار سهام عملکرد شرکت در هر چهار بعد کاهش خواهد پیدا نمود. آماره t متناظر با نوسانات بازار سهام در مدل ارزش افزوده و سود خالص بیش از آماره متناظر در جدول t استیودنت می باشد پس فرض صفر در این دو مدل معنادار می باشد. از طرفی سطح معناداری در دو مدل مذکور کمتر از 05/0 می باشد ( 05/0   ) لذا با عنایت به اطلاعات جمع آوری شده فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه “نوسانات بازار سهام ارتباط معناداری با عملکرد شرکتها دارد” در دو مورد ارزش افزوده و سود خالص با اطمینان 95/0 پذیرفته می گردد. مدل رگرسیون برازش داده شده برای مدل 3 و 4 با جایگزینی ضرایب رگرسیونی به صورت زیر خواهد بود:

در مدل مربوط به بازده دارایی ها سطح معناداری متناظر با نوسانات بازار سهام 0826/0 و کمتر از 1/0 می باشد. ( از 05/0 بیشتر و از 1/0 کمتر می باشد. ) پس هر چند این فرضیه در سطح 95/0 رد می گردد اما با کاهش سطح اطمینان در سطح 90/0 فرضیه اول پژوهش در مورد تاثیر گذاری نوسانات بازار سهام پذیرفته می گردد. (1/0 ) در مدل های برازش داده شده برای فرضیه اول تاثیر تغییرات نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت معکوس و ناقص می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

آیا نوسانات بازار سهام ارتباط معناداری با عملکرد شرکتها دارد؟

آیا رشد تولید ناخالص ملی (GDP) با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

آیا اندازه شرکت با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید