عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-1) مقدمه

هدف از انجام هر پژوهش و پژوهشی ارائه جواب به سوالات پژوهش و نتیجه‌گیری در خصوص فرضیات پژوهش می‌باشد تا بتوان در نهایت در خصوص موضوع پژوهش و مساله پژوهشی به نتیجه‌گیری پرداخت. «نتیجه‌گیری» مرحله نهایی کارعملی هر پژوهش می‌باشد. این مرحله از پژوهش به چند دلیل حایز اهمیت می باشد. همه نتایج پژوهش در این قسمت مشخص می شوند و اختصار‌ای از یافته‌ها و ایده‌های فرایند علمی پژوهش را اظهار می کند. بسیاری از خوانندگان تنها به نتایج پژوهش توجه دارند و مهمتر از همه اینکه حاصل پژوهش آن چیزی می باشد که در نتیجه‌گیری به دست می‌آید(عزتی، 1376، 28).

در فرایند هر تحقیقی نتایج آن اهمیت بسزایی دارد، زیرا که نتیجه گیری های محقق می تواند مبنایی برای رفع معضلات موجود و یا بهبود وضعیت موجود فراهم آورد. در فصل اول، کلیات پژوهش، در فصل دوم، مبانی نظری و پیشینه این پژوهش به صورت کامل مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. در فصل سوم روش انجام پژوهش و نیز آزمون فرضیه ها، نشان داده شده می باشد. در نهایت، در فصل چهارم، نتایج بدست آمده حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات تشریح گردیده می باشد. در این فصل با مروری بر نتایج بدست آمده حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات تشریح گردیده می باشد، و نیز محدودیت های پژوهش و همچنین پیشنهادهایی به بهره گیری کنندگان از نتایج پژوهش و علاقمندان به انجام تحقیقات آتی در این حوزه ارائه شده می باشد. امید آن می رود که پژوهش حاضر، زمینه لازم را برای انجام پژوهش های جامع تری در آینده فراهم نماید.

این فصل با ارائه اختصار ی کوتاهی از مطالب فصل های قبل شروع شده می باشد. این جمع بندی به دو بخش، اختصار نتایج حاصل از پژوهش در حوزه ادبیات پژوهش و اختصار نتایج پژوهش در نمونه آماری، تقسیم شده می باشد. در ادامه، نتایج پژوهش، ارائه، ارزیابی و تشریح شده می باشد، سپس محدودیت های پژوهش، پیشنهاد های عملی برای کاربرد یافته ها و نیز پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی از این مطالعه مطالعه ارتباط میان ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی و شناسایی اندازه تأثیر هر یک از عوامل درون سازمانی و برون سازمانی نظام حاکمیت شرکت ها بر ارتباط میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. در این راستا کوشش خواهد گردید ضمن تبیین تأثیرپذیری عدم تقارن اطلاعاتی از اندازه تمرکز مالکیت، چگونگی تأثیر اندازه و اهرم مالی به عنوان سازوکار های نظام حاکمیت شرکتی بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت مورد آزمون واقع گردد. همچنین در این مطالعه کوشش خواهد گردید راهکارهایی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت با در نظر داشتن شناسایی نوع و اندازه تأثیر هر یک از عوامل یاد شده ارائه گردد. پس اهداف خاص این مطالعه را می توان به صورت زیر اظهار نمود:

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران نهادی.

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران حقیقی.

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران مدیریتی.

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از تمرکز مالکیت شرکت ها.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه ارتباط بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید