تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

3-5  جامعه و نمونه آماری

جامعه تمامی عناصر تحت مطالعه می باشد که به گروه تعریف شده ای تعلق دارد.جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران در قلمرو زمانی 1383 تا 1391 می باشد. شرکتهای نمونه از کل جامعه آماری بر اساس معیارهای زیر انتخاب شدند:

  1. اطلاعات کامل هر یک از شرکتهای مورد مطالعه طی قلمرو زمانی پژوهش موجود باشند.
  2. شرکتها در طول دوره پژوهش تغییر سال مالی نداده باشند.
  3. پایان سال مالی شرکتهای مورد مطالعه 29 اسفند ماه باشد.
  4. توقف معاملاتی بیش از 30 روز نداشته باشند.

بر اساس این محدودیت ها تعداد 15 شرکت انتخاب شدند که فهرست آنها در پیوست شماره 1 ارائه شده می باشد.

3-6  روش جمع آوری اطلاعات

به مقصود محاسبه متغیرهایی که شامل اطلاعات حسابداری هستند از اطلاعات صورتهای مالی شرکتها بهره گیری شده می باشد به مقصود دستیابی به این اطلاعات و همچنین اطلاعات مرتبط با قیمت سهام شرکت ها از نرم افزار تضمین بازار و سایتهای پارس پرتفولیو و سازمان بورس اوراق بهادار بهره گیری شده می باشد

اختصار نتایج آمار توصیفی متغیرها و نیز آزمون نرمال بودن داده ها و ضریب همبستگی آنها با متغیر وابسته محاسبه شده می باشد. کلیه اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و وارد نرم افزار اکسل شده می باشد. سپس این اطلاعات مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته و استنتاج حاصل از تحلیل آماری فرضیات در جداولی در فصل 4 به صورت اختصار گردآوری و تبیین داده شده می باشد.

3-7  اعتبار درونی و برونی پژوهش

اعتبار درونی پژوهش به این معنی می باشد که آیا متغیر مستقل واقعا در متغیر وابسته تغییر ایجاد کرده می باشد یا خیر.بعضی عوامل مانند تفاوت در ویژگی های شرکت های مطالعه شده مانند نوع صنعت مالکیت و اندازه رقابت بین شرکتها می تواند بر اعتبار درونی پژوهش تاثیر منفی بگذارد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اعتبار برونی پژوهش که قابلیت تعمیم دادن نتایج پژوهش می باشد نیز می تواند تحت تاثیر بعضی عوامل قرار بگیرد. این پژوهش در یک دوره 9 ساله از سال 1383 تا 1391 انجام شده می باشد و عوامل بسیار زیادی مانند عدم ثبات اقتصادی و مسائل سیاسی وجود دارند که می توانند منجر به نتایجی متفاوت برای سالهایی به غیر از دوره مورد مطالعه شوند پس تسری نتایج به سایر سالها با ید با احتیاط و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و سیاسی صورت گیرد. مدل و روش آماری به کار برده شده در این پژوهش˓ برگرفته از مقاله یانگ تان و کریستس فلوروس (2013) می باشد. روش آماری GMM بوده و برای هر فرضیه˓ مدلی جداگانه در نظر گرفته می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

آیا نوسانات بازار سهام ارتباط معناداری با عملکرد شرکتها دارد؟

آیا رشد تولید ناخالص ملی (GDP) با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

آیا اندازه شرکت با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید