عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOs در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-4- مقدمه

تجزیه و تحلیل داده­ها، فرآیندی چند مرحله­ای می باشد که طی آن داده­هایی که با بکارگیری ابزارهای جمع­آوری از جامعه آماری گردآورری شده می باشد، اختصار، دسته بندی و درنهایت پردازش می­شوند تا زمینه برقراری انواع   تحلیل ها و ارتباط بین این داده­ها برای صحت فرضیه­ها فراهم آید. در این فرآیند داده­ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و روش­های گوناگون آماری تأثیر بسزایی در استنتاج نتایج به عهده دارند.

بنابرابن با در نظر داشتن مطالب ارائه شده در فصل­های قبل و با در نظر گرفتن چارچوب کلی پژوهش، در این فصل به تجزیه و تحلیل داده­های گردآوری شده و ارائه یافته­های تجربی پژوهش جاری پرداخته می گردد. به بیانی دیگر، در این فصل کوشش می­گردد برای پاسخگویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیم­گیری در مورد تأیید یا رد فرضیه های پژوهش، از روش­های مختلف تجزیه و تحلیل بهره گیری گردد تا در نهایت یافته­های تجربی مرتبط با این آزمون­ها ارایه شوند.

در این راستا داده­های جمع آوری شده، آغاز در قالب یک بانک اطلاعاتی در نرم افزار Excel دسته بندی شدند و در ادامه با بهره گیری از نرم افزارهای ، SPSS و Stata  آزمون فرضیه های پژوهش که رگرسیون ساده چند متغیره می باشد انجام گردید.

بطور کلی می­توان گفت، در این فصل آغاز تحلیل آمار توصیفی اظهار می گردد، در ادامه  مفروضات کلاسیک بهره گیری از رگرسیون آزمون شده و سپس به آزمون فرضیه ها‏ و متغیرهای مربوطه پرداخته و در پایان  نتایج حاصل از برآورد مدل تشریح خواهد گردید.

2-4- آمار توصیفی

آمار توصیفی[1] به آن دسته از روش­های آماری گفته می گردد که به پژوهشگر در طبقه بندی، اختصار کردن، توصیف و تفسیر و برقراری ارتباط از طریق اطلاعات جمع آوری شده کمک می­کند (دلاور،1390). یکی از مهمترین مزایای بهره گیری از آمار توصیفی اختصار کردن حجم عظیمی از اطلاعات می باشد. در این بخش به اظهار توصیفی مشخصات نمونه آماری با در نظر داشتن متغیرهای مورد بحث، پرداخته می گردد.

در این راستا برای ارائه یک نمای کلی از خصوصیات مهم متغیرهای محاسبه شده، در جدول زیر  بعضی از مفاهیم آمار توصیفی این متغیرها، شامل تعداد مشاهدات، میانگین[2] (به عنوان مهمترین شاخص مرکزی)، میانه[3]، مُد[4]،  انحراف معیار[5]، واریانس[6]، حداقل و حداکثر مشاهدات ارائه شده می باشد.

با در نظر داشتن نزدیک بودن آماره های میانگین، میانه و مد برای متغیر­های پژوهش می­توان نتیجه گرفت که متغیرهای مذکور دارای توزیع نرمال هستند در خصوص بازده غیرعادی کوتاه مدت نیز، نتایج آزمون (K-S) بیانگر آن می باشد که توزیع متغیر مذکور نرمال می باشد.

1 -Descriptive statistics

2 -Mean

3 -Median

4 -Mode

5 -Std. deviation

6 -Variance

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش پژوهش:

پژوهش جاری در پی یافتن پاسخی به این سوال می باشد که:

“آیا بین محافظه کاری و بازده غیر عادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه، ارتباط معکوس هست یا خیر؟”

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

و در صورت مثبت بودن پاسخ سوال فوق،” آیا سطوح عدم تقارن اطلاعاتی بین ذینفعان درگیر در فرایند عرضه های عمومی اولیه، بر ارتباط تصریح شده فوق تاثیر دارد یا خیر؟”

پایان نامه ارتباط محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOsدر بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOsدر بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری