عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

4-3  مطالعه فرضیه های پژوهش

آزمون فرض در علم آمار روشی می باشد برای مطالعه ادعاها یا فرض‌ها درمورد پارامترهای توزیع در جوامع آماری. در این روش فرض صفر [1]یا فرض اولیه مورد مطالعه می باشد که متناسب با موضوع مطالعه فرضی به عنوان فرض بدیل یا فرض مقابل[2] انتخاب می گردد تا درستی هر کدام نسبت به هم، مورد آزمون قرار گیرد. از طرفی همه ما با مدلهای تک معادله ای آشنا هستیم؛ مدلهایی که در آنها یک متغیر وابسته ی منفرد y به یک یا چند متغیر توضیحی x مربوط می گردد. در این قبیل مدلها تاکید بر تخمین و پیش بینی مقدار متوسط y به شرط مقادیر ثابت x می باشد. به این ترتیب ارتباط ی علی در این مدلها از جانب x ها به طرف y جریان دارد. اما در بسیاری موارد چنین ارتباط علی یک طرفه ای جهت تبیین روابط اقتصادی، مناسب نمی باشد. در این مواقع y نه تنها به متغیرهای x بستگی دارد، بلکه بعضی از x ها نیز به نوبه ی خود به وسیله y تعیین می شوند. به گونه اختصار می توان گفت که در این موارد بین y و ( بعضی از ) متغیرهای x ارتباط ای دو طرفه یا همزمان هست که در نتیجه تفکیک متغیرها با عنوان متغیرهای توضیحی و وابسته، اعتبار خود را از دست می دهد. به این ترتیب با دسته بندی مجموعه متغیرهایی که به گونه همزمان به وسیله ی بقیه ی مجموعه متغیرها تعیین می شوند، مدلهای معادلات همزمان حاصل خواهد گردید. در این قبیل معادلات، تعداد معادله ها از یک بیشتر خواهد بود. به این اظهار که برای هر متغیر درونزا یا وابسته، یک معادله خواهیم داشت. پس، بر خلاف مدلهای تک معادله ای، در مدلهای معادلات همزمان، بدون در نظر داشتن اطلاعات حاصل از سایر معادلات سیستم، نمی توان به تخمین پارامترهای یک معادله ی منفرد پرداخت.

هنگامی که متغیر وابسته ی یک مدل متغیر توضیحی مدل دیگری باشد، با معادلات همزمان مواجه هستیم.

حال این سوال مطرح می گردد که چنانچه از سایر معادلات در سیستم مربوطه چشم پوشی کنیم و پارامترهای هر معادله را به وسیله ی روشی مثلا ols تخمین بزنیم، آیا نتایج حاصله معتبر خواهد بود؟ در جواب کافی می باشد متذکر شویم که یکی از فروض قاطع روشols، غیر تصادفی بودن متغیرهای توضیحی x یا حداقل در صورت تصادفی بودن داشتن توزیع مستقل از جزء اخلال (خطا) تصادفی می باشد. پس، چنانچه هیچ یک از شرایط فوق الذکر تامین نشوند، تخمین زنهای حداقل مربعات، نه تنها تورشدار (اریب)  بلکه ناسازگار نیز خواهند بود. در دستگاه معادلات همزمان تقسیم بندی متغیرها به صورت وابسته و توضیحی نداریم و تقسیم بندی به صورت درون زا و از قبل تعیین شده می باشد که از قبل تعین شده به دو دسته برون زا و درون زای تاخیری می باشد. به گونه کلی در اقتصاد سنجی سه روش برآورد هست که عبارتنداز:

  • روش حداقل مربعات معمولی ( OLS) : در این روش لازم می باشد که توزیع غیر از اخلال نرمال باشد و فروض چندگانه قضیه گاوس مارکف مستقر باشند. شروط روش حداقل مربعات بسیار محدود کننده و سنگین هستند و در تعداد زیادی از مدل ها قابل اجرا نیست. مانند تخمین مدل های ناهمسان واریانس و مدل داده های تابلویی دینامیک مانند مهمترین مدل هایی هستند که نمی توان با بهره گیری از این روش برآورد نمود.
  • روش حداکثر راستنمایی ( MLE) : در این روش لازم می باشد که توزیع غیر از اخلال مشخص باشد، البته لزوما نیاز نیست که نرمال باشد اما الزاما بایستی مشخص باشد. این روش به دلیل وجود پیچیدگی های محاسباتی و برخورد با توابع راستنمایی پیچیده نتوانسته می باشد در حد انتظار پیشرفت داشته باشد با این حال به عنوان یکی از بهترین و مورد اعتمادترین متد های تخمین مورد توجه اقتصادسنجی دانان می باشد.
  • روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM) : در این روش نیازی به مشخص بودن توزیع جزاخلال نیست و صرفا وجود شروط گشتاوری جهت تخمین مدل کافی می باشد، وجود فروض ساده از قابلیت های این روش می باشد. با این حال در این روش نیز عده ای از محدودها و معضلات هست. با این حال تخمین مدل های داده های تابلویی دینامیک فقط در قالب این روش قابل اجرا می باشد.

از روشهای مهم برآورد معادلات همزمان می‌توان روش گشتاورها[3]، روش گشتاورهای تعمیم یافته [4]، روش بیزین[5]، روش حداقل مربعات معمولی دو مرحله ای، و روش حداقل مربعات معمولی سه مرحله ای،  روش حداکثر درستنمایی اطلاعات کامل[6]و روش حداکثر درستنمایی اطلاعات محدود  [7]را نام برد که در این پژوهش از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای اجرای مدل های رگرسیونی و مطالعه فرضیه های پژوهش بهره گیری نموده ایم[8].

[1]. Null-hypothesis

[2]. Alternativr-hypothesis

  1. Method of Moments

[4] . Generalized Method of Moments-GMM

[5] . Bayesian methods

[6] . FIML

[7] . LIML

[8]. یکی از علت های بهره گیری از این روش تعداد کم شرکت ها (15 شرکت ) در مطالعه مورد نظر می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

آیا نوسانات بازار سهام ارتباط معناداری با عملکرد شرکتها دارد؟

آیا رشد تولید ناخالص ملی (GDP) با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

آیا اندازه شرکت با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید