عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOs در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3- تعریف روش پژوهش

پیش از شروع بحث در ارتباط با روش پژوهش به کار گرفته شده در این پژوهش، لازم می باشد تعاریف پژوهش[1]و     روش­شناسی را به اختصار مورد نظر قرار دهیم.

واژه پژوهش از زبان عربی گرفته شده می باشد. در لغت به معنای درست کردن، رسیدن، پژوهش، رسیدگی، مطالعه، مطالعه و واقعیت می باشد (فرهنگ معین)؛ و در معنای وسیع تر پژوهش عبارت از “فرایند رسیدن به پاسخ سوال پژوهشی می باشد” (شریفی،1380، به نقل از فرجی، 1389). پس می توان گفت “پژوهش فرایندی می باشد که از طریق آن      می توان درمورد ناشناخته ها به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب نمود. در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته ها تحت عنوان روش شناسی دانسته می گردد” (اندرسون و برنز[2]، 1989، به نقل از سرمد و دیگران،1389).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یک محقق پس از انتخاب موضوع بایستی به دنبال روش پژوهش باشد و همان گونه که تصریح گردید انتخاب روش پژوهش بستگی به اهداف، ماهیت موضوع و امکانات اجرایی آن دارد و تشریح روش انتخاب شده در هر پژوهش علمی از اهمیت خاصی بر­خوردار می باشد. به بیانی دیگر هدف از انتخاب روش پژوهش آن می باشد که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند تا او را هرچه دقیق­تر، آسان­تر و سریع­تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش پژوهش در نظر گرفته شده یاری نماید.

3-3- نوع و روش پژوهش

انتخاب روش پژوهش بستگی به اهداف و ماهیت موضوع پژوهش و نیز امکانات اجرایی آن دارد. پس هدف از انتخاب روش پژوهش آن می باشد که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیقتر، آسانتر، سریعتر و ارزانتر در دستیابی به پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش های پژوهش مورد نظر کمک کند.

به گونه کلی روش های پژوهش در علوم رفتاری را می توان با در نظر داشتن دو ملاک الف) هدف پژوهش، ب) نحوه گردآوری داده ها تقسیم نمود.

الف) دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف

تحقیقات علمی بر اساس هدف پژوهش به سه دسته تقسیم می گردد: بنیادی، کاربردی، پژوهش و توسعه.

  • تحقیقات بنیادی: هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه ها، تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص می باشد.
  • پژوهش کاربردی: هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد. به بیانی دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می گردد.
  • پژوهش و توسعه: فرایندی می باشد که به مقصود تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآورده مانند طرح، روش و برنامه انجام می گردد. هدف اساسی در این نوع تحقیقات تدوین با تهیه برنامه ها، طرح ها و امثال آن می باشد (سرمد و دیگران،1385: 79).

پس با در نظر داشتن هدف این پژوهش، می توان آن را در دسته تحقیقات کاربردی به حساب آورد.

ب) دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها (طرح پژوهش)

تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز (طرح پژوهش) می توان به دسته های زیر تقسیم نمود:

  • پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی)
  • پژوهش آزمایشی

پژوهش حاضر از نوع توصیفی می باشد.

پژوهش توصیفی شامل مجموعه روش هایی می باشد که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد مطالعه می باشد. اجرای پژوهش توصیفی می تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد.

پژوهش توصیفی را می توان به دسته های زیر تقسیم نمود:

  • پژوهش پیمایشی
  • پژوهش همبستگی
  • اقدام پژوهی
  • مطالعه موردی
  • پژوهش پس- رویدادی (همان).

این پژوهش از نوع همبستگی و پس رویدادی می باشد.

همانگونه که در فصل یک تصریح گردید، در این پژوهش کوشش شده می باشد تا ارتباط بین محافظه کاری و بازده غیرعادی اولیه سهام عرضه های عمومی اولیه، مورد مطالعه قرار گیرد. پس می توان گفت پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، همبستگی به شمار می رود. به بیانی دیگر در این پژوهش به مطالعه وجود ارتباط و همبستگی بین متغیر ها از طریق رگرسیون می­پردازیم.

1- Research

1-Anderson & Burns

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش پژوهش:

پژوهش جاری در پی یافتن پاسخی به این سوال می باشد که:

“آیا بین محافظه کاری و بازده غیر عادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه، ارتباط معکوس هست یا خیر؟”

و در صورت مثبت بودن پاسخ سوال فوق،” آیا سطوح عدم تقارن اطلاعاتی بین ذینفعان درگیر در فرایند عرضه های عمومی اولیه، بر ارتباط تصریح شده فوق تاثیر دارد یا خیر؟”

پایان نامه ارتباط محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOsدر بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOsدر بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری