ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-5- مطالعه تطبیقی نتایج پژوهش

رضا زاده و همکاران (1387) پژوهشی با عنوان” ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی” با این استدلال که عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب اعمال محافظه کاری بیشتری در گزارشگری مالی می گردد. زیرا که محافظه کاری هم به نوبه خود انگیزه و توان مدیران را در دست‌کاری اطلاعات حسابداری، تقلیل و بدین ترتیب هزینه‌های نمایندگی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می‌دهد اقدام به مطالعه ارتباط محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی پرداختند. آن‌ها با بهره گیری از اطلاعات مربوط به نمونه‌ای از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری به ترتیب از دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و معیار باسو بهره گیری شده می باشد. نتایج آزمون‌های حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنی دار میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورت‌های مالی می باشد. به علاوه، نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تغییر عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب تغییر در سطح محافظه کاری می گردد. نتایج مزبور بیانگر این می باشد که به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می‌یابد. بدین ترتیب، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورت‌های مالی مورد تأیید می باشد. از این روی می توان اینگونه استدلال نمود که نتایج پژوهش رضا زاده و همکاران (1387) با نتایج این پژوهش در زمینه ی ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و عدم تقارن اطلاعاتی یکسان می باشد . شایان ذکر می باشد در  این پژوهش ارتباط بین اندازه بهره گیری از حسابداری  محافظه کارانه در سال جاری و عدم تقارن اطلاعاتی در سال جاری مورد مطالعه قرار گرفته می باشد  در حالی که در پژوهش رضازاده و همکاران ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی در سال جاری و تاثیر آن بر اندازه بهره گیری از حسابداری محافظه کارانه در سال آتی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد . به اظهار دیگر وجود ارتباط منفی بین سطح عدم تقارن اطلاعاتی و اندازه محافطه کاری در سال واحد به نوعی مبین ارتباط مثبت بین عدم تقارن اطلاعاتی در یک سال و اندازه محافطه کاری در سال دیگر می باشد .همچنین نتایج پژوهش ما  در ارتباط با ارتباط علت و معلولی بین حسابداری محافظه کارانه و عدم تقارن اطلاعاتی با پژوهش رضازاده و همکاران یکسان نمی باشد.که یکی از علت های اصلی آن بکارگیری متغیرهای تعدیلی مانند کیفیت اقلام تعهدی می باشد.همچنین نتایج این پژوهش در زمینه ی ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و عدم تقارن اطلاعاتی با نتایج (خوش طینت ،.یوسفی 1388) منطبق می باشد .

(زها ، 2011) در پژوهشی با عنوان ” ریسک سیستماتیک و محافظه کاری ” به مطالعه ارتباط بین ریسک سیستماتیک و محافظه کاری پرداخته اند که نتایج این پژوهش مبین ارتباط منفی بین ریسک سیستماتیک و حسابداری محافظه کارانه می باشد. همچنین آنها در مطالعه ارتباط علت و معلولی ریسک سیستماتیک و حسابداری محافظه کارانه دریافتند که این دو عامل دارای ارتباط متقابل می باشند . که نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش(زها ،2011)، در ارتباط با ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی منطبق می باشد . به نظر می رسد علت های احتمالی زیر می تواند باعث ایجاد تفاوت بین این پژوهش و سایر پژوهش های صورت پذیرفته در این راستا باشد .

  • نبود شفافیت اطلاعاتی مناسب در بورس اوراق بهادار تهران ( با در نظر داشتن این مطلب که اعداد و ارقام جمع آوری شده از منایع مختلف بالاخص برای سالهای قبل از سال 1383 دارای تناقص بودند )
  • متفاوت بودن نمونه انتخابی و دوره زمانی پژوهش
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • متفاوت بودن فنون آماری مورد بهره گیری و بهره گیری از متغیرهای تعدیلی جهت محاسبه معیار عدم تقارن اطلاعاتی و بازدهی غیرعادی

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی
  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و نرخ بازده غیر عادی
  • تعیین تأثیر و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
  • ارائه راه کارهایی به مقصود بهبود استانداردهای حسابداری با در نظر داشتن نتایج پژوهش 

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید