ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3-2- انواع عدم تقارن اطلاعاتی

اسکات و همکاران(۲۰۰۸) در کتاب تئوری‌های مالی خود، دو نوع عمده از عدم تقارن اطلاعاتی به صورت زیر اظهار نمود.

1-5-3-2- انتخاب نادرست[1]

انتخاب نادرست گونه‌ای از اطلاعات نامتقارن می باشد که در یک سیستم اقتصادی یک و یا چند نفر از طرفین قرارداد یا معامله به گونه بالقوه نسبت به طرف دیگر دارای مزیت اطلاعاتی هستند. این وضعیت زمانی به وجود می آیدکه بعضی از اشخاص مانند مدیران و سهامداران نهادی در مورد شرایط کنونی و چشم انداز آینده شرکت در مقایسه با سرمایه گذاران برون سازمانی اطلاعات بیشتری دارند از این رو آن‌ها خواهند توانست از این مزیت اطلاعاتی بهره‌مند شوند. به عنوان نمونه مدیران با داشتن اطلاعات بیشتر می‌توانند با نوعی تعصب و یکسونگری بر فرآیند افشای اطلاعات اعمال نفوذ نمایند و بدین ترتیب بر کیفیت تصمیمات سرمایه گذاران برون سازمانی تأثیر نامطلوب می‌گذارد و همچنین در صورتی که سرمایه گذاران برون سازمانی نگران تعصب و یک سو نگری مدیران باشند رغبت کمتری برای معامله سهام از خود نشان می‌دهد. این عکس‌العمل از جانب سرمایه گذاران برون سازمانی منجر خواهد گردید تا از ظرفیت‌های بازار به شکل کامل و بهینه بهره گیری نشود. ایجاد ساز و کار مدبرانه برای تعادل بین اطلاعات درون سازمانی و اطلاعات برون سازمانی توسط سیستم اطلاعاتی مانند سیستم‌های گزارشگری مالی یکی از راهکارهای مقابله با این نوع از عدم تقارن اطلاعاتی می‌باشد. سیستم‌های حسابداری از مجرای افشا اطلاعات کامل، قابل اتکا، به هنگام و اطلاعاتی مبتنی بر هزینه –منفعت می‌تواند سرمایه گذاران و سایر بهره گیری کنندگان از صورت‌های مالی را آگاه سازد. (اسکات، ۲۰۰۸) به همین دلیل افشا اطلاعات به عنوان یکی از اصول پذیرفته شده حسابداری تعبیر می گردد.

2-5-3-2- خطر اخلاقی[2]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این نوع عدم تقارن اطلاعاتی که از نظریه قراردادها نشأت می‌گیرد، گونه‌ای از اطلاعات نامتقارن می‌باشد که یک و یا چند نفر از طرف قرارداد و معامله به صورت بالقوه می‌توانند شاهد انجام شدن خواسته‌های خود در معامله باشند اما طرف دیگر نمی‌تواند شاهد چنین رخدادی باشد حال آنکه مدیران از این اصل مستثنی نمی‌باشند از این رو مدیران خواهند توانست با آزادی اقدام جهت انتخاب رویه‌ها از میان مجموعه‌ای از رویه‌های حسابداری زمینه‌های رفتار فرصت‌طلبانه[3] خود را فراهم آورند زیرا که مدیران همچون سرمایه گذاران از نظریه مطلوبیت مورد انتظار پیروی می‌نمایند و از این رو در به‌کارگیری رویه‌های حسابداری همواره منافع شخصی خود را در نظر خواهند گرفت.

انعقاد قراردادهای پاداش بر مبنای ترکیبی از سود خالص و بازده سهام به مقصود ایجاد انگیزه در مدیران جهت اجرای با کیفیت وظیفه مباشرت و تصدی گری، بهره گیری از سود خالص به عنوان مبنایی برای سنجش عملکرد مدیریت، ایجاد ساز و کارهای نظارتی، مانند روش‌های مقابله با این نوع از عدم تقارن اطلاعاتی می‌باشد.

[1]Adverse  selectio

[2]Moral hazard

[3]Opportunistic behavior

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی
  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و نرخ بازده غیر عادی
  • تعیین تأثیر و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
  • ارائه راه کارهایی به مقصود بهبود استانداردهای حسابداری با در نظر داشتن نتایج پژوهش 

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید