ارتباط ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

قسمتی از متن پایان نامه :

3.9.2 صورت بندی مدل رگرسیونی با داده ­های ترکیبی

همانطوری که پیش از این نیز اظهار گردید، داده­های ترکیبی به اظهار خصوصیات یک متغیر می­پردازند که هم در طول زمان و هم با در نظر داشتن مقاطع تغییر می­کنند. برای مثال زمانی که ارتباط بین سود و بازده را از سال 1381 تا 1392 در کل شرکت­های عضو بورس اوراق بهادار مورد مطالعه قرار می­دهیم، داده­هایی داریم که با هم با گذشت زمان و هم با در نظر داشتن نوع شرکت تغییر می­کنند. چنین داده­هایی را داده­های ترکیبی می­نامند، زیرا ترکیبی از داده­های سری زمانی و مقطعی هستند. نحوه برآورد مدل­ها با بهره گیری از داده­های ترکیبی نکات خاصی دارد که همواره بایستی به آنها توجه نمود. به همین علت، جهت تحلیل این نوع داده­ها می­بایست مراحلی خاصی را رعایت نمود تا از صحت نتایج آماری بدست آمده اطمینان حاصل گردد. این گام­ها به ترتیب عبارتند از:

 1. ارائه آمار توصیفی از داده­ها.
 2. آزمون نرمال بودن داده­ها و در صورت لزوم تبدیل آنها به داده­های نرمال.

در این پژوهش، برای آزمون نرمال بودن داده­ها از آزمون آماری جارک- برا بهره گیری خواهد گردید. در صورتی که P-value این آزمون کمتر از 5% باشد، فرض صفر این آزمون (مبنی بر نرمال بودن داده­ها) رد و فرض مقابل آن (مبنی بر نرمال نبودن داده­ها) پذیرفته خواهد گردید. در این حالت می­بایست اقدام به نرمال کردن داده­ها نمود. برای تبدیل داده­ها به نرمال تبدیلات زیادی هست که از قدرتمندترین آنها تبدیلات باکس- کاکس و جانسون می­باشد.

 1. آزمون مانایی داده­ها و در صورت لزوم تبدیل داده­ها به مانا.

به گونه کلی، یک فرآیند تصادفی هنگامی مانا می­گردد که میانگین و واریانس آن در طول زمان ثابت باشد و مقدار کوواریانس بین دو دوره زمانی تنها به فاصله یا وقفه بین دو دوره بستگی داشته و ارتباطی به زمان واقعی محاسبه نداشته باشد. برای تعیین مانایی داده­ها عموماً از آزمون­های ریشه واحد بهره گیری می­گردد. پس از مطالعه مانایی داده­ها، درصورتی که داده­ها مانا نباشند بایستی از وقفه اول آنها در مدل رگرسیون بهره گیری نمود.

 1. انتخاب نوع الگوی برآورد

در برآورد یک مدل که داده­های آن از نوع ترکیبی می باشد، آغاز بایستی نوع الگوی برآورد مشخص گردد. به مقصود تعیین نوع الگوی برآورد، می­بایست آزمون­های زیر صورت گیرد و سپس با در نظر داشتن نتایج بدست آمده در نهایت نوع الگو صحیح، انتخاب گردد. مراحل تعیین نوع الگوی برآورد به گونه اختصار در شکل 3.2 نمایش داده شده می باشد.

الف) آغاز می­بایست، مطالعه گردد که مدل مورد مطالعه در کدام طبقه پول یا پنل قرار می­گیرد. برای تعیین این موضوع، می­توان، به دلخواه یکی از دو آزمون F لیمر و آزمون ضرایب لاگرانژ را انتخاب و سپس نسبت به تعیین بهره گیری از روش پولینگ دیتا یا پنل دیتا اقدام نمود. با در نظر داشتن اینکه در این پژوهش از آزمون لیمر برای تصمیم­گیری نسبت به این موضوع بهره گیری شده می باشد، در این قسمت تنها به تبیین این آزمون اکتفا می­گردد.

برای انجام آزمون F لیمر، آغاز می­بایست، مدل با در نظر گرفتن اثرات ثابت برازش داده شده و سپس آزمون لیمر به منظـور تعیین اسـتفاده از پولینگ دیتا یا پنـل دیتا انجام گردد. در صورتی که p-value این آزمون کمتر از 5% باشد، فرض صفر این آزمون (مبنی بر بهره گیری از روش پولینگ دیتا) رد و فرض مقابل آن (مبنی بر بهره گیری از روش پنل دیتا) پذیرفته می­گردد.

ب)  اگر مدل بر مبنای پانل دیتا تأیید گردید، مدل با در نظر گرفتن اثرات تصادفی برازش داده شده و سپس آزمون هاسمن، به مقصود انتخاب از بین دو الگوی اثرات ثابت و اثرات تصادفی، انجام می­گردد. در صورتی که p-value این آزمون کمتر از 10% باشد، فرض صفر این آزمون (مبنی بر بهره گیری از روش اثرات تصادفی) رد و فرض مقابل آن (مبنی بر بهره گیری از روش اثرات ثابت) پذیرفته می­گردد.

 1. تخمین مدل نهایی با بهره گیری از مراحل بالا و برازش مدل نهایی.
 2. آزمون مفروضات رگرسیون مانند، آزمون نرمال بودن باقیمانده­ها، آزمون خودهمبستگی باقیمانده­ ها و واریانس ناهمسانی از مدل نهایی و در صورت لازم ایجاد تغییرات لازم در آن (افلاطونی، 1392).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های پژوهش:

براساس مطالعات اکتشافی و مطالب مطرح شده و پرسش آغازین ارائه شده در قسمت انتهایی اظهار مسئله پرسش­های زیر قابل طرح می باشد:

 1. آیا سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد؟
 2. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع[1] با ریسک بازار شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
 3. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
 4. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعددارد؟
 5. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 6. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی سود خالص دوره بعد دارد؟

[1] . در این پژوهش معیار محاسبه نوسانات سایر اجزای سود جامع برابر می باشد با مابه­ التفاوت نوسانات سود جامع و سود خالص.

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید