عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

قسمتی از متن پایان نامه :

5.2 نتایج آزمون فرضیه­ های پژوهش

این پژوهش شواهد تجربی در مورد نوسانات و قدرت پیش­بینی­کنندگی سود جامع نسبت به سود خالص فراهم می­کند. با در نظر داشتن پیشینه­ی پژوهش که در فصل دوم اظهار گردید، ملاحظه کردیم، اکثرتحقیقات قبلی که نوسانات سود جامع و تغییرات ارزش منصفانه را مطالعه می­کردند بیشتر بر مؤسسات مالی و بانک­ها تمرکز داشتند (بارث و همکاران، 1995 و هادر و همکاران، 2006). اما این پژوهش با ارائه­ی شواهدی از یک نمونه­ی متشکل از شرکت­های غیـر مالی، به غنای هر چه بیشتـر ادبیات پژوهش کمک می­کنـد. بر این اساس فرضیـه­ های پژوهش به تبیین زیر تدوین و مورد آزمون قرار گرفت. خاطر نشان می گردد که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری کلیه فرضیه­ها به گونه کامل در فصل چهارم ارائه شده می باشد.

5.2.1 نتایج آزمون فرضیه اول: سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد.

برای آزمون فرضیه فوق آغاز میانگین انحراف معیار سود جامع و سود خالص شرکت­های نمونه در طی دوره­ی پژوهش محاسبه و مقایسه شدند. سپس نسبت انحراف معیار سود جامع به سود خالص محاسبه و از این منظر نیز به مقایسه­ی این دو معیار پرداخته گردید. نتایج حاصل از هر دو آزمون مؤید آن بود که سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد.

اما پس از رسیدن به این پاسخ، این سوال مطرح گردید که آیا بین این دو معیار از لحاظ آماری اختلاف معنی­داری هست یا خیر. برای پاسخ به این سوال از آزمون­های اضافی بهره گیری گردید و با در نظر داشتن نرمال نبودن نمونه­ی مورد مطالعه از آزمون­های آماری ناپارامتریک، آزمون ویلکاکسون، برای مقایسه میانگین این دو معیار بهره گیری گردید. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که اختلاف معنی­داری بین نوسانات سود جامع و نوسانات سود خالص وجود ندارد. لذا، نتایج این مطالعه با نتایج حاصل از پژوهش­های بارث و همکاران (1995)، هادر و همکاران (2006) و بامبر و همکاران (2010) مطابقت ندارد.

 5.2.2 نتایج آزمون فرضیه­ دوم: نوسانات سایر اجزای سود جامع  با ریسک بازار شرکت ارتباط معناداری دارد.

مطابق با آن چیز که در فصل چهارم اظهار گردید، برای انجام آزمون فرضیه­ی دوم، دو آزمون طراحی گردید. در آزمون اول به مقایسه­ی ارتباط­ی بین نوسانات سود خالص و سود جامع با بتا پرداخته گردید و در آزمون دوم ارتباط­ی بین نوسانات سایر اجزای سود جامع و بتا مطالعه گردید. نتایج حاصل از این آزمون­ها نشان داد، بین معیارهای نوسانات سود (یعنی سود خالص و سود جامع) و بتا (به عنوان معیار ریسک سیستماتیک شرکت) ارتباط­ی مثبت و معنی­داری هست. مثبت بودن ارتباط­ی بین معیارهای نوسانات سود و بتا مؤید مطالبی می باشد که به صورت کامل در قسمت مبانی نظری فصل دوم اظهار گردید مبنی بر آن که با افزایش نوسانات سود، ریسک شرکت افزایش پیدا می­کند. همچنین، با مقایسه­ی ضرایب رگرسیونی نوسانات سود خالص و سود جامع این نتیجه حاصل گردید که ارتباط­ی بین بتا و نوسانات سود خالص قوی­تر از ارتباط­ی بین بتا و نوسانات سود جامع می باشد. بر این اساس، می­توان بیان نمود که نوسانات سود خالص تبیین­دهنده­ی بهتری برای ریسک سیستماتیک شرکت می باشد.

نتایج حاصل از آزمون دوم نیز بیانگر آن بود که ارتباط­ی مثبت اما نامعنی­داری بین بتا و نوسانات سایر اجزای سود جامع هست. این نتیجه بیانگر آن می باشد که نوسانات سایر اجزای سود جامع در ریسک شرکت تأثیر قابل ملاحظه­ای ندارد و بر این اساس می­توان نتیجه گرفت که گزارش سایر اجزای سود جامع ذیل صورت سود (زیان) دوره موجب افزایش ریسک شرکت نخواهد گردید. با در نظر داشتن کلیه­ی مطالب فوق، فرضیه­ دوم پژوهش در سطح اطمینان 95% پذیرفته نشد.

در نهایت، نتایج این آزمون با نتایج آزمون­های بیور و همکاران (1970) و هادر و همکاران (2006) مطابقت دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های پژوهش:

براساس مطالعات اکتشافی و مطالب مطرح شده و پرسش آغازین ارائه شده در قسمت انتهایی اظهار مسئله پرسش­های زیر قابل طرح می باشد:

  1. آیا سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد؟
  2. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع[1] با ریسک بازار شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  3. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  4. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعددارد؟
  5. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی سود خالص دوره بعد دارد؟

[1] . در این پژوهش معیار محاسبه نوسانات سایر اجزای سود جامع برابر می باشد با مابه­ التفاوت نوسانات سود جامع و سود خالص.

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه - تز - رشته حسابداری