ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-3- گزاره‌های پژوهش

(باشمن و پتروسکی 2006) با فرق قائل شدن بین طریقه کند شناسایی خبرهای خوب پیش روی طریقه سریع شناسایی خبرهای بد، به دنبال یافتن این مهم بودند که چه زمانی و چگونه می‌توان از یک مکانسیم خاص برای شناسایی خبرهای خوب و بد بهره گیری نمود. عدم تقارن اطلاعاتی و بازده غیر عادی ازجمله ویژگی‌های اساسی شرکت‌ها می باشدکه بر انگیزه مدیران و سرمایه گذاران در بهره گیری از حسابداری محافظه کارانه تأثیر می‌گذارد؛ پس ممکن می باشد تغییرات در بازده غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی پاسخی برای درجه محافظه کارانه شرکت‌ها باشد. (بازده غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی علتی برای محافظه کاری می باشد).

از سوی دیگر (جی و ورسون، 2007) در ارتباط با عدم تقارن اطلاعاتی نظر تحلیلی ارائه می‌نمایند مبنی بر اینکه خبر بد در صورت سود و زیان شناسایی می گردد در حالی که خبرهای خوب از طریق کانال‌های دیگر مانند یادداشت های همراه صورت‌های مالی و افشا در کنفرانس مطبوعاتی انجام می شود و بدین ترتیب موجبات افشا کامل اطلاعات را فراهم کرده و عدم اطمینان اطلاعات را کاهش و دقت سرمایه گذاران را در ارزیابی جریان نقدی آتی افزایش می‌یابد. صورت‌های مالی سایر منابع اطلاعات را منظم می‌نماید (بال، 2001، واتز، 2006) پس ممکن می باشد اندازه محافظه کاری پاسخی به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه بازده غیر عادی باشد (محافظه کاری علتی برای تغییر عدم تقارن اطلاعاتی و بازده غیر عادی می باشد).

طبق پیش بینی‌های فوق و با در نظر داشتن استدلال‌های موجود در ادبیات پژوهش فرضیه‌هایی به تبیین زیر طرح گردیده می باشد. در فرضیه‌های گروه اول ارتباط بین متغیرهای بازده غیر عادی، عدم تقارن اطلاعاتی و حسابداری محافظه کارانه مورد مطالعه قرار می‌گیرند و در فرضیه‌های گروه دوم این پژوهش به مطالعه ارتباط علت و معلولی بالقوه میان بازده غیر عادی، عدم تقارن اطلاعاتی و حسابداری محافظه کارانه پرداخته می گردد. ضمن آنکه برای افزایش اعتبار پژوهش از فرضیات کنترلی نیز بهره گیری می گردد.

الف ) فرضیه ‌های گروه اول :

 فرضیه 1 : بازده غیر عادی با اندازه محافظه کاری ارتباط منفی دارد.

فرضیه 1-1:اعلام به موقع خبرهای بد با بازده غیر عادی ارتباط منفی دارد.

فرضیه 1-2:اعلام به موقع خبرهای خوب با بازده غیر عادی ارتباط مثبتی دارد.

فرضیه 2 : بین محافظه کاری وعدم تقارن اطلاعاتی ارتباط منفی هست.

فرضیه 2-1:اعلام به موقع خبرهای بد با عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط منفی دارد.

فرضیه 2-2:اعلام به موقع خبرهای خوب با عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط مثبت دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه 3 : بین بازده غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط معنا داری هست.

ب ) فرضیه‌های گروه دوم :

فرضیه 4: تغییر در بازده غیر عادی موجب تغییر در اندازه محافظه کاری می گردد.

فرضیه 5:تغییر در اندازه محافظه کاری موجب تغییر در بازده غیر عادی می گردد.

فرضیه 6:تغییر در عدم تقارن اطلاعاتی موجب تغییر در اندازه محافظه کاری می گردد.

فرضیه 7:تغییر در اندازه محافظه کاری موجب تغییر در عدم تقارن اطلاعاتی می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی
  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و نرخ بازده غیر عادی
  • تعیین تأثیر و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
  • ارائه راه کارهایی به مقصود بهبود استانداردهای حسابداری با در نظر داشتن نتایج پژوهش 

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری