عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-6-2  نوسان ضمنی

همانطور که در قسمتهای قبل عنوان گردید فرمول قیمت گذاری قرارداد اختیار معامله بلک – اسکولز عنوان می کند که قیمت اختیار معامله تابعی از قیمت دارایی˓ قیمت توافقی˓ نرخ بهره بدون ریسک˓ زمان باقی مانده تا سررسید قرارداد اختیار معامله و نوسان دارایی می باشد. تمامی پارامترهای بالا قابل نظاره هستند اما نوسانی که در قیمت بازار قرارداد اختیار معامله نهفته می باشد تنها از طریق یک مدل قیمت گذاری قابل استخراج می باشد. به این نوسان نوسان ضمنی می گویند. نوسان ضمنی اغلب به عنوان انتظار بازار از نوسان تا زمان سررسید قرارداد اختیار معامله تفسیر می گردد. چند مورد از مطالعاتی که مدل قیمت گذاری قرارداد اختیار معامله بلک – اسکولز در آنها مورد بهره گیری قرار گرفت مطالعات رندلمان و لاتان[1](1976)˓ ماناستر و چیراس[2](1978) و بکرز[3](1981) می باشد. مطالعات بیشتری همچنین نوسان ضمنی را به عنوان منبعی از اطلاعات تعیین نموده اند. برای مثال مطالعاتی که توسط دی و لوییس[4](1990) انجام گردید به این نتیجه رسید که مدلهای سری زمانی نوسان شرطی حاکی از نوسان ضمنی بوده و لامورکس و لاستراپس[5](1993)  دریافتند که اطلاعاتی که در نوسان تاریخی هست بهتر و مؤثرتر از اطلاعاتی می باشد که در نوسان ضمنی هست. به علاوه کانینا و فیگلوسکی[6](1993) دریافت که نوسان ضمنی هیچگونه ارتباطی با نوسانات آتی نداشته و پس به مقصود تخمین نوسانات بازار نباید تنها به نوسانات ضمنی تکیه نمود.

از طرف دیگر تعداد زیادی از مطالعات در پیشینه رساله پیدا نمود می گردد که در آنها برتری نوسان ضمنی مورد طرفداری قرار گرفته می باشد. برای مثال کارهایی که توسط جوریون[7](1995)˓ فلمینگ[8](1998)˓ پرابهالا و کریستنسن[9])1998) و هنسن و کریستنسن[10](2002) انجام گرفت. اخیرا پرابهالا˓ هنسن و کریستنسن[11](2001)˓ بلیر ˓ پون وتیلور[12] (2001)˓ ادرینتون و گوان[13](2002)˓ پنگ و جیانگ[14](2004) مجموعه ای بزرگتر از داده ها و گزارشاتی متناوبتر به مقصود ایجاد تغییرات ساختاری اتخاذ کردند و نتیجه گیری گردید که نوسان ضمنی یک پیش بینی موثرتر برای نوسان آتی نسبت به نوسان تاریخی می باشد. در تازه ترین مقاله که توسط پون و گرنگر (2005) ارائه گردید این نتیجه گیری صورت گرفت که توانایی پیش بینی نوسان ضمنی نمی تواند در مقایسه با مدلهای نوسان دیگر نادیده گرفته گردد یا دست کم گرفته گردد. به ویژه اینکه نوسان ضمنی توانایی های پیش بینی برتری را به نمایش گذاشته می باشد و باعث ایجاد مدلهای نوسان تاریخی بسیاری شده و عملکرد پیش بینی ها را که از سری های زمانی  که از داده های زیاد با تناوب بالا تشکیل شده اند را با هم منطبق می کند.

[1] Latane and Rendleman

[2] Manaster and chiras

[3] Beckers

[4] Day and lewis

[5] Lamoureux and lastrapes

[6] Canina and figlewski

[7] Jorion

[8] Fleming

[9] Prabhala and Christensen

[10] Christensen and Hansen

[11] Prabhala  and Hansen and Christensen

[12] Blair and poon and taylor

[13] Ederinton and guan

[14] Pong and ,jiang

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

آیا نوسانات بازار سهام ارتباط معناداری با عملکرد شرکتها دارد؟

آیا رشد تولید ناخالص ملی (GDP) با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

آیا اندازه شرکت با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید