عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4  جمع بندی و نتیجه گیری

در بخش اول این فصل (مبانی نظری) آغاز به تعریف “نوسانات بازار سهام” و تبیین آن پرداخته و پس از اظهار چند عامل موثر بر نوسان ˓ به مدل سازی نوسانات پرداختیم.به این مقصود آغاز با مفاهیم اولیه ای برای اندازه گیری نوسان آشنا شده و انواع مختلفی از مدلها را مورد بحث قرار دادیم که مانند آنها می توان به مدل “گام تصادفی” ˓ “میانگین تاریخی” ˓ “میانگین متحرک ساده”  و “هموارسازی نمایی” تصریح نمود.در ادامه به ویژگی های آماری بازده سهام به عنوان معیاری برای نوسانات بازده پرداخته که بعضی از این ویژگی ها که در متن به آنها تصریح گردید “دنباله بزرگ” ˓ “نوسان خوشه ای” و “اثر اهرمی” می باشد.سپس به تبیین عملکرد از جنبه های مختلف پرداخته و میان معیارهای مختلف مقایسه ای مختصر صورت گرفت.

در بخش دوم به پژوهش های انجام شده در زمینه “عملکرد شرکت” و معیارهایی که برای اندازه گیری آن اتخاذ شده و همچنین نوسانات بازار سهام پرداخته و در ادامه با ارائه جدولی سایر پژوهش های مهم به صورتی اختصار ارائه گردیده می باشد.

در نهایت نیز با ارائه مدلی مفهومی به اظهار هدف این رساله ˓ یعنی مطالعه تاثیر نوسان بازار سهام بر عملکرد شرکت پرداخته شده می باشد.

مطالعه ادبیات و پیشینه پژوهش نشان می دهد که پژوهش های متعددی در مورد نوسانات قیمت سهام و عملکرد شرکتها در سطح ایران و جهان انجام شده و از آنها می توان به عنوان پشتوانه نظری پرسش ها˓ فرضیه ها و متغیرهای رساله حاضر بهره گیری نمود. افزون بر آن پژوهش های انجام شده در ایران نشان می دهد که کار چندانی درمورد این موضوع انجام نشده و این خلا تحقیقاتی انگیزه لازم برای انجام این پژوهش را فراهم نموده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سوالات پژوهش:

آیا نوسانات بازار سهام ارتباط معناداری با عملکرد شرکتها دارد؟

آیا رشد تولید ناخالص ملی (GDP) با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

آیا اندازه شرکت با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید