عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

5-1  مرور و جمع بندی

هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر مطالعه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها در شرکتهای سیمانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. معیار در نظر گرفته شده برای نوسانات˓ سهم بازده ماهانه سهام و معیارهای مورد نظر برای عملکرد شرکتها˓ سود خالص˓ ارزش افزوده اقتصادی˓ ROE و ROA می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در فصل اول این پژوهش˓ کلیات و شمایی از اهمیت و ضرورت آن تشریح گردید. در فصل دوم پژوهش (مبانی نظری)˓ آغاز به تعریف “نوسانات بازار سهام” و تبیین آن پرداخته و پس از اظهار چند عامل موثر بر نوسان ˓ به مدل سازی نوسانات پرداخته گردید. به این مقصود آغاز با مفاهیم اولیه ای برای اندازه گیری نوسان آشنا شده و انواع مختلفی از مدلها مورد بحث قرار داده گردید که مانند آنها می توان به مدل “گام تصادفی” ˓ “میانگین تاریخی” ˓ “میانگین متحرک ساده”  و “هموارسازی نمایی” تصریح نمود. در ادامه به ویژگی های آماری بازده سهام به عنوان معیاری برای نوسانات بازده پرداخته که بعضی از این ویژگی ها که در متن به آنها تصریح گردید “دنباله بزرگ” ˓ “نوسان خوشه ای” و “اثر اهرمی” می باشد. سپس به تبیین عملکرد از جنبه های مختلف پرداخته و میان معیارهای مختلف مقایسه ای مختصر صورت گرفت. همچنین در این فصل پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی برای هر یک از عوامل ذکر گردیده در مبانی نظری پژوهش به گونه جداگانه اظهار و طبقه بندی گردید. در فصل سوم پژوهش به اظهار جامعه و نمونه آماری پژوهش و ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها˓ قلمرو پژوهش˓ فرضیات پژوهش و در نهایت روش های آماری آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته گردید و در فصل چهارم اختصار ای از تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج آزمون فرضیات ارائه گردید. در این فصل نیز˓ به مطالعه و تشریح نتایج آزمون فرضیات پرداخته و پس از نتیجه گیری و اظهار محدودیت های پژوهش˓ ره آوردها و پیشنهاداتی در ارتباط با نتایج این پژوهش و تحقیقات آتی ارائه می گردد که امید می باشد مقدمه ای برای انجام تحقیقات بیشتر و کامل تر در این زمینه باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

آیا نوسانات بازار سهام ارتباط معناداری با عملکرد شرکتها دارد؟

آیا رشد تولید ناخالص ملی (GDP) با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

آیا اندازه شرکت با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید