ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

8-1- روش و ابزارهای گردآ وری داده‌ها  

مرحله گردآوری داده ها، آغاز فرآیندی می باشد که طی آن محقق یافته های میدانی و کتابخانه ای را گردآوری می کند و به روش استقرایی به فشرده سازی آن ها از طریق طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیل می پردازد و فرضیه های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می دهد و در نهایت حکم صادر می کند و پاسخ مسئله پژوهش را به اتکای آن ها می یابد (حافظ نیا- 1381).در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات در زمینه‌های مبانی نظری و ادبیات پژوهش و همچنین تبیین و توصیف مدل‌ها از روش کتابخانه‌ای نظیر مقالات، شبکه جهانی اطلاعات (اینترنت)، پایان نامه و کتاب‌های مرتبط بهره گیری شده می باشد. همچنین جهت جمع آوری داده‌های مورد نیاز به مقصود آزمون کردن فرضیه‌های پژوهش از صورت‌های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال­های ۱۳۹۰ ـ ۱۳۸3،  بانک‌های اطلاعاتی رایانه‌ای (نرم افزار ره آورد جدید و تدبیر پرداز)، سایت بورس اوراق بهادار کمک گرفته شده می باشد. داده‌های جمع آوری شده با بهره گیری از نرم افزار Excel اصلاح و طبقه بندی و بر اساس متغیرهای مورد مطالعه وارد نرم افزار Eviews گردیده می باشد. تجزیه و تحلیل نهایی نیز به کمک نرم افزار آماریEviwes  انجام شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

9-1- روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه

جامعه عبارت می باشد از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه‌مند هستیم یافته‌های پژوهش را به آن‌ها تعمیم دهیم (دلاور -۱۳۷۴) یا به بیانی دیگر جامعه عبارت می باشد از گروهی از افراد، اشیاء یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند (دلاور- ۱۳۸۰) جامعه آماری همان جامعه اصلی می باشد که از آن نمونه یا نما یا معرف بدست می‌آید (ساروخانی – ۱۳۷۲). همچنین نمونه، تعداد محدودی از جامعه آماری می باشد که اظهار کننده ویژگی اصلی جامعه می‌باشد (آذر و مومنی-1384) از آنجا که چالش‌هایی همچون زمان، هزینه، عدم هماهنگی آزمودنی‌ها و … امکان مطالعه جامعه آماری را نمی‌دهند محققان به نمونه گیری و انتخاب نمونه منطقی از جامعه مورد نظر بسنده می‌کنند. از این رو نمونه گیری عبارت می باشد از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن باشد انجام می‌پذیرد (حافظ نیا- 1381) و هدف از نمونه گیری، گردآوری داده‌هایی برای تجزیه و تحلیل و بالطبع تعمیم نتایج و دستاوردها به کلیت جامعه آماری و در سطح بالاتر، به تمامی سازمان‌های مشابه می‌باشد. از این حیث جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند. کیفیت اطلاعات، سهولت دسترسی به اطلاعات صورت‌های مالی و قیمت سهام مانند علت های انتخاب جامعه آماری می باشد. همچنین با در نظر داشتن موضوع و ماهیت پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند و یا روش غربال گری (حذف سیستماتیک) به مقصود تعیین حجم نمونه بهره گیری شده می باشد. ازجمله ویژگی‌های نمونه آماری این پژوهش آن می باشد.

 • شرکت سرمایه گذاری یا با فعالیت خاص (بیمه، واسطه گر مالی، بانک،لیزینگ ،سرمایه گذاری ) نباشند.
 • پایان سال مالی آن‌ها ۲۹ اسفند هر سال باشد و در طول دوره زمانی پژوهش سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
 • داده‌ها و اطلاعات آن‌ها طی سال 1390 – 1383 در دسترس باشد. شایان ذکر می باشد نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389-1385 می‌باشد اما با در نظر داشتن مدل‌های پژوهش به اطلاعات دو سال قبل و یک سال بعد از دوره مورد مطالعه نیز نیاز می‌باشد.
 • سهام آنها در دوره مورد مطالعه توقف معاملاتی بیش از ۹۰ روز نداشته باشند. به دلیل آنکه بعضی از متغیرهای اصلی پژوهش مبتنی بر معاملات روزانه سهام می‌باشد و وقفه معاملاتی منجر به سوگیری احتمالی در نتیجه را به همراه خواهد داشت.

10-1- روش تحلیل داده ها

 • در این پژوهش به مقصود مطالعه فرضیه‌های پژوهش و تعیین وجود ارتباط معنی داری بین متغیرهای مستقل و وابسته علاوه بر بهره گیری از تحلیل‌های توصیفی مناسب، از تحلیل همبستگی و رگرسیون چند متغیره به نمایندگی از تحلیل‌های استنباطی به صورت زیر کمک گرفته می گردد.
 • مطالعه نرمال بودن داده‌های پژوهش با هدف تعیین بهره گیری از آزمون‌های پارامتریک و یا نا پارامتریک جهت محاسبه فرضیه‌های پژوهش به کمک آزمون کلموگروف- اسمیرنوف.
 • بهره گیری از تکنیک داده پانل جهت تعیین کردن مدل‌های رگرسیونی مناسب، ضرورت بهره گیری از این تکنیک که داده‌های سری زمانی و مقطعی را باهم ترکیب می کند، بیشتر به خاطر افزایش تعداد مشاهدات، بالا بردن درجه آزادی، کاهش ناهمسانی واریانس و کاهش هم خطی میان متغیرهاست. همچنین داده‌های پانلی امکان طراحی الگوهای رفتاری پیچیده‌تری را فراهم می‌کنند و امکان بیشتری را برای شناسایی و اندازه گیری اثراتی فراهم می‌کنند که با اتکای صرف به آمارهای مقطعی یا سری زمانی به سادگی قابل شناسایی نیستند. از این رو به کمک آزمونF لیمر و هاسمن ، روش مناسب  جهت تخمین مدل رگرسیونی انتخاب می گردد.
 • مطالعه امکان تخمین مدل رگرسیونی با در نظر گرفتن مفروضات اساسی مدل رگرسیونی شامل صفر بودن میانگین خطاها، ثابت بودن واریانس جمله خطا، عدم وجود خود همبستگی بین جملات خطا و در نهایت نرمال بودن جملات خطا و کمک گرفتن از آزمون‌های وایت و آرچ ARCH، دوربین واتسون، h دوربین ، هیستوگرام تجمعی و آماره B-J
 • تایید و یا رد فرضیه‌های پژوهش با بهره گیری از مدل تخمین شده و از طریق مطالعه ضریب تعیین و ضریب همبستگی، آزمون معنی دار بودن مدل رگرسیون )تحلیل واریانس) به کمک آماره F، آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیون به کمک آماره T

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

 • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی
 • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و نرخ بازده غیر عادی
 • تعیین تأثیر و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
 • ارائه راه کارهایی به مقصود بهبود استانداردهای حسابداری با در نظر داشتن نتایج پژوهش 

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری