ارتباط ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

قسمتی از متن پایان نامه :

2.7 شیوه­ جدید ارائه­ صورت­های مالی

پس از تصمیم­گیری نسبت به این موضوع که در هنگام تهیه­ی صورت سود (زیان)، چه اقلامی در نظر گرفته گردد، نوبت به چگونگی ارائه­ی آنها در صورت­های مالی می­رسد. چگونگی ارائه اطلاعات در صورت­های مالی تصریح به دو خصوصیت کیفی “قابل فهم بودن” و “قابلیت مقایسه” دارد.

به­طورکلی، خصوصیات کیفی به خصوصیاتی اطلاق می­گردد که موجب می­گردد اطلاعات ارائه شـده در صـورت­های مـالی برای اسـتفاده­کنندگان در راستـای وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری مفید واقع گردد. در سپتامبر 2010، FASB، بیانیه­ی مفاهیم شماره 8 (SFAC8) را با عنوان “چارچوب نظری برای گزارشگری مالی” جایگزین بیانیه­ی مفاهیم شـماره 1 و 2 نمود و در فصل سوم این بیانیه، خصوصیات کیفی اطلاعات مالی سودمند را مطرح نمود. شکل2.1 به گونه اختصار به معرفی این خصوصیات کیفی می­پردازد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همان­گونه که در شکل 2.1 نیز قابل نظاره می باشد، هر دو خصوصیت کیفی “قابل فهم بودن” و “قابلیت مقایسه” تحت عنوان خصوصیات کیفی بهبـودبخـش (فزاینـده) در یک گروه خاص قرار  می­گیرند.

خصوصیت “قابل فهم بودن” به این موضوع تصریح دارد که اطلاعات ارائه شده در صورت­های مالی بایستی به گونه­ای ارائه گردد تا برای بهره گیری­کنندگان از جامعیت برخوردار باشد. افرادی که آگاهی معقولی در زمینه فعالیت­های تجاری، اقتصادی و نحوه حسابداری آن دارند و مایل به مطالعه اطلاعات با کوشش معقولی هستند. با این تفاصیل، نیاز به قابل فهم بودن اجازه نمی­دهد تا اطلاعات مربوط، به بهانه مشکل بودن درک آن توسط بعضی از بهره گیری­کنندگان صورت­های مالی حذف گردد (SFAC2، بند 40). علاوه­براین، یک عامل مهم در قابل فهم بودن اطلاعات مالی نحوه­ی ارائه آنها می باشد. برای اینکه ارائه اطلاعاتی مالی قابل فهم باشد لازم می باشد که اقلام به نحوی مناسب در یکدیگر ادغام و طبقه­بندی شوند (مفاهیم نظری ایران). پس، در نظر داشتن تجمیع و تفرید اطلاعات، دسته­بندی اطلاعات در گروه­ها و زیرگروه­های مناسب، مشخص کردن جمع­های اصلـی و فرعـی و مـواردی از ایـن قبیـل که به افزایش فهـم بهره گیری­کننـدگان از صورت­های مالـی و تصمیم­گیـری­های مالی و اقتصادی آنها کمک می­کند، مهم می باشد.

خصـوصیت ” قابلیـت مقایسـه” اغلـب بـه عنـوان حسـابداری یکسـان برای رویدادهای مشـابه تعریـف شده می باشد، اما این تعریـف ساده­تـر از آن اسـت که عملیاتـی شـود. این تعریـف مرتبـط با بهره گیری­ کنندگان از صورت­های مالی می­باشد و تصریح به اندازه قابلیت اتکایی دارد که بایستی هنگام ارزیابی وضعیت مالی یا نتایج عملیات یک شرکت با خودش طی چند دوره و یا مقایسه یک شرکت با شرکت­های دیگر حاصل آید. به این ترتیب می­توان ادعا داشت که قابلیت مقایسه به رعایت ثبات رویه یک شرکت طی زمان و اعمال یکنواختی رویه­ها میان شرکت­های مختلف بستگی دارد. پس به هر اندازه که شرکت دارای ثبات رویه و یکنواختی بیشتر باشد، قابلیت مقایسه­ی اطلاعات مالی آن افزایش می­یابد. همچنین، خاطر نشان می گردد که ثبات رویه به بهره گیری از روش­های حسابداری مشابه توسط یک شرکت در دوره­های زمانی متوالی تصریح دارد و یکنواختی بدین معناست که برای رویدادهای مشابه بایستی رویه­های یکسانی اعمال نمود.

به علاوه وجود یک ساختار مشترک برای کلیه­ی صورت­های مالی در قالب بخش­ها، گروه­ها، زیرگروه­ها و جمع­های اصلی و فرعی مشابه، به افزایش قابلیت مقایسـه و قابلیت فهـم صورت­های مالی کمک شایانی می­کند. به عبارت ساده­تر، درصورتی­که صورت­های مالی اطلاعات مربوط را در بخش­ها، سر فصل­ها، گروه­ها و زیرگروه­های یکسان در هر یک از صورت­های مالی نشان دهند، ارتباط اقلام در صورت­های مالی مختلف راحت­تـر درک شده و مقایسـه­ی صورت­های مالی برای یک شـرکت در دوره­های زمانی مختلف و یا بین شرکت­های موجود در یک صنعت در یک سال مالی به آسـانی امکان­پذیر می­گردد.

پس، با در نظر داشتن کلیه­ی مطالب قبلی، در نظر داشتن چگونگی ارائه­ی اطلاعات در صورت­های مالی بسیار حائز اهیمت بوده و تأثیر مهمی در تصمیم­گیری بهره گیری­کنندگان از  صورت­های مالی دارد. همین موضوع سبب گردید تا در سال 2001، هیئـت استانـداردهای حسابـداری مالی آمریکا و هیئـت استانداردهای حسابداری بین­المللی، پروژه­ی مشترکی را در باب “نحوه­ی ارائه­ی صورت­های مالی” آغاز کنند. این موضوع در سال 2007 منجر به خلق روش جدید ارائه­ی صورت­های مالی و تجدید ارائه­یIAS1 گردید. در قسمت­های بعدی به گونه مفصل در ارتباط با روش جدید ارائه­ی صورت­های مالی بحث می­کنیم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های پژوهش:

براساس مطالعات اکتشافی و مطالب مطرح شده و پرسش آغازین ارائه شده در قسمت انتهایی اظهار مسئله پرسش­های زیر قابل طرح می باشد:

  1. آیا سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد؟
  2. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع[1] با ریسک بازار شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  3. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  4. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعددارد؟
  5. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی سود خالص دوره بعد دارد؟

[1] . در این پژوهش معیار محاسبه نوسانات سایر اجزای سود جامع برابر می باشد با مابه­ التفاوت نوسانات سود جامع و سود خالص.

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید