عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

2.5.3 گزارشگری سود جامع در ایران

در ایران نیز به موجب استاندارد شماره 6 با عنوان “گزارش عملکرد مالی” تهیه­ی صورت سود (زیان) جامع از سال 1380 الزامی شده می باشد. طبق استاندارد شماره 6 ایران، هدف این استاندارد ملزم کردن واحدهای تجاری به انعکاس مشخص و بارز بعضی عناصر عملکرد مالی می باشد تا به درک بهره گیری­کنندگان صورت­های مالی از عملکرد مالی واحد تجاری طی یک دوره کمک کند و مبنایی جهت ارزیابی عملکرد مالی جریان­های نقدی آتی برای آنها فراهم آورد. در بند 5 این استاندارد اظهار شده که سود (زیان) جامع به عنوان یک صورت مالی اساسی بایستی کل درآمدها و هزینه­های شناسایی شده طی دوره را که قابل انتساب به صاحبان سرمایه می باشد، به تفکیک اجزای تشکیل­دهنده آنها نشان دهد.

صورت سود (زیان) جامع از طریق (1) ترکیب اطلاعات مربوط به جنبه عملیاتی عملکرد و موارد مرتبط با آن با سایر جنبه­های عملکرد مالی واحد تجاری و (2) ارائه­ی اطلاعاتی که همراه با اطلاعات مندرج در سایر صورت­های مالی اساسی، برای ارزیابی بازده سرمایه­گذاری در یک واحد تجاری مفید واقع گردد، به اهداف گزارشگری مالی کمک می­کند (استاندارد شماره 6 ایران، بند 7).

طبق استاندارد شماره 6 ایران، بند 8، صورت سود (زیان) جامع بایستی موارد زیر را به ترتیب نشان دهد:

  1. سود یا زیان خالص دوره طبق صورت سود (زیان)،
  2. سایر درآمدها و هزینه­های شناسایی شده به تفکیک،
  3. تعدیلات سنواتی (سازمان حسابرسی، کمیته فنی، 1390).

از آنجا که صورت سود (زیان) جامع دربرگیرنده­ی کلیه­ی درآمدها و هزینه­های شناسایی شده، اعم از تحقق­یافته و تحقق­نیافته می باشد، سود یا زیان خالص دوره مالی به عنوان اولین قلم در صورت سود (زیان) جامع انعکاس می­یابد. این به آن معنی می باشد که صورت سود (زیان) دوره، یکی از اقلام صورت سود (زیان) جامع را به صورت کامل نشان می­دهد و سایر درآمدها و هزینه­های شناسایی شده، به گونه جداگانه در صورت سود (زیان) جامع انعکاس می­یابد (استاندارد 6 ایران، بند 9).

همچنین، سایر درآمدها و هزینه­های شناسایی شده در این استاندارد شامل موارد زیر می باشد:

  1. درآمدها و هزینه­های تحقق­نیافته ناشی از تغییرات ارزش دارایی­ها و بدهی­هایی که اساساً به مقصود قـادر ساختن واحد تجاری به انجـام عملیات به نحو مستمر نگهداری می­گردد و به موجب استانداردهای حسابداری مربوط مستقیماً به حقوق صاحبان سهام سرمایه مقصود می­گردد (از قبیل درآمدها و هزینه­های ناشی از تجدید ارزیابی دارایی­های ثابت مشهود)، و
  2. درآمدها و هزینه­هایی که طبق استانداردهای حسابداری با اتکا به قوانین آمره مستقیماً در حقوق صاحبان سرمایه مقصود می­گردد (از قبیل مابه­التفاوت­های حاصل از تسعیر دارایی­ها و بدهی­های ارزی).

در نهایت، سود (زیان) جامع سال مالی از حاصل جمع “سود (زیان) خالص دوره طبق صورت سود (زیان)” و “سایر درآمدها و هزینه­های شناسایی شده” بدست می­آید. تعدیلات سنواتی (مشتمل بر آثار انباشته تغییر در رویه­های حسابداری و اصلاح اشتباه) حسب مورد از سود (زیان) جـامع سال مالی کسر یا به آن اضافه می­گردد تا سود (زیان) جامع شناسایی شده در فاصله تاریخ صورت­های مالی دوره قبل و پایان دوره مالی جدید بدست آید (استاندارد شماره 6 ایران، بند 8 و 11).

همچنین، خاطر نشان می گردد که گزارشگری سود جامع در ایران با پذیرش رویکرد دو صورت عملکرد مالی جداگانه انجام می­گردد. بر همین اساس، آغاز سود خالص دوره و اجزای آن در یک صورت عملکرد مالی ارائه شده و سپس سود خالص کل و سایر اقلام سود (زیان) جامع در یک صورت عملکرد دیگر تحت عنوان صورت سود (زیان) جامع ارائه می­گردد. البته هر گاه اجزای صورت سود (زیان) جامع محدود به سود (زیان) دروه و تعدیلات سنواتی باشد، ارائه صورت سود (زیان) جامع ضرورتی ندارد. به گونه کلی، گزارشگری سود (زیان) جامع در ایران به شکلی ضعیف انجام می­گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های پژوهش:

براساس مطالعات اکتشافی و مطالب مطرح شده و پرسش آغازین ارائه شده در قسمت انتهایی اظهار مسئله پرسش­های زیر قابل طرح می باشد:

  1. آیا سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد؟
  2. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع[1] با ریسک بازار شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  3. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  4. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعددارد؟
  5. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی سود خالص دوره بعد دارد؟

[1] . در این پژوهش معیار محاسبه نوسانات سایر اجزای سود جامع برابر می باشد با مابه­ التفاوت نوسانات سود جامع و سود خالص.

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه - تز - رشته حسابداری