ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-4-  آزمون فرضیه های پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این بخش باتوجه به نتایج حاصل از آزمونهای آماری انجام شده در ارتباط با متغیرهای پژوهش ، فرضیه ها ی آماری مورد آزمون قرار گرفته اند . به گونه ای که در آغاز و پس از مطالعه نرمال بودن متغیرهای وابسته مدلهای رگرسیونی ایستایی(مانایی) وپایایی(نامانایی) متغیرهای مستقل مدل رگرسیونی و مفروضات کلاسیک مدل رگرسیونی ؛ الگوی لازم برای تخمین مدل رگرسیونی مرتبط با هر یک از فرضیه های پژوهش تعیین شده می باشد و سپس مدل های مورد نظر برآورد و نتایج حاصل از آن تخمین زده می گردد همچنین با در نظر داشتن اینکه علت های بهره گیری از آزمون های آماری در بخش قبلی تشریح شده می باشد لذا به مقصود جلوگیری از تکرار مکررات ، از تاکید مجدد بر آنها  صرف نظر گردیده می باشد .

1-4-4-آزمون آماری فرضیه های گروه اول

با در نظر داشتن اینکه هدف از آزمون فرضیه های گروه اول مطالعه ارتباط بین محافظه کاری با عدم تقارن اطلاعاتی و بازدهی غیر عادی و همچنین ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و بازدهی غیر عادی می باشد .لذا فرضیه های آماری به تبیین جدول زیر ارائه شده می باشد .

1-1-4-4- مطالعه نرمال بودن متغیرهای وابسته در فرضیه های گروه اول

همانگونه که در بخش قبل تصریح گردید در این پژوهش نرمال یا غیر نرمال بود متغیر های وابسته  مدلهای رگرسیونی  با بهره گیری از آزمون کلموگوروف- اسمیرنوف (KS)  مورد مطالعه قرار گرفته می باشد . همچنین با در نظر داشتن اینکه در مدلهای رگرسیونی مندرج در جدول شماره 18-4 تنها متغیر  به عنوان متغیر وابسته به شمار می طریقه. لذا اختصار نتایج این آزمون در قالب جدول زیر نمایان شده می باشد .

همانگونه که در جدول شماره 20-4  نمایان می باشد سطح معناداری  کمتر از 0.05می باشد که این موضوع بیانگر رد فرض نرمال بودن داده ها در سطح اطمینان 95% می باشد .همچنین با نگاهی اجمالی به نمودارهای پراکندگی متغیرهای مورد بحث نسبت به خط توزیع نرمال (نگاره21-4) در خواهیم پیدا نمود که متغیرهای مذبور از یک توزیع نرمال پیروی نمی نمایند . لذا این متغیر نیز همچون متغیر وابسته تصریح شده در بخش اول این فصل با بهره گیری ازروش جانسون نرمال سازی شده می باشد .که نتایج حاصل از نرمال سازی به تبیین زیر می باشد.

نتایج بهره گیری از روش جانسون بیانگر این مطلب می باشد که بعد از تعدیل متغیر سطح معناداری به 0.66 تغییر کرده می باشد که این موضوع بیانگر نرمال شدن متغیر مورد بحث می باشد .با این تفاصیل جهت اطمینان نرمال بودن دادها آزمونks  مجدداً برای این متغیر محاسبه گردید که نتایج این آزمون  در جدول زیر گنجانده شده می باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی
  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و نرخ بازده غیر عادی
  • تعیین تأثیر و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
  • ارائه راه کارهایی به مقصود بهبود استانداردهای حسابداری با در نظر داشتن نتایج پژوهش 

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری